Tongo e tongo tongo

En tongo ben fasi. A ben abi fastongo. Ini Ptatatongo den e kari en: ‘Slissen’

Dan baka en pkintongo (Huig) ben prati ini tu. Ete a no ben gi problema gi Tongo en tongo te a ben tongo. Tongo ben sabi wanlo tongo. A ferteri taki te son spesrutu yeye brasa sma, den e kisi makti, nanga krakti fu kan man taki ini tongo. A memre mi san skrifi ini Gadobuku. Wawanleisi, te a ben wani kori mi a ben drai en tongo. Mi no ben abi trobi sranga Tongo e lespeki mi tongo nanga en switi. A no tan langa fosi mi kon sabi taki a stuka tongosabi (taalkunde) sobun en na wan lerimanfutongo (taalkundige). A no ben de wan b’bartongo. A ben taki sabimantongo (hij sprak deskundig) nanga mi. Mi ben kon kisi moro lobi a fasi fa en tongo ben tongo mi. Di a yere wan pkin krei, a taigi mi wantenwanten, taki a pkin disi e gi tongo (huilt ontzettend). Na wan nyenye-pu-fu glori (een huilebalk.) A fasi fu meki a tapu en mofo, na fu langa en wan lektongo (zuurstok). Te en tongo firi a switi fu a swa a sa tapu gi tongo. Fu taigi tru, mi ben wani Tongo tigri mi tongo owktu nanga na lektongo. Tongo ferteri fu a fayatongo (vlam) di bron en oso. Safsafri mi nanga Tongo ben man feni en. A ferteri mi pe en kumbat’tei beri. Futru mi nanga en kumbat’tei beri na a sèm presi. En owktu e kari en m’matongo, kumbat’teitongo. Tongo tongo nanga mi tongo ben fiti. Nomo Tongo ben sabi moro tongo moro mi. Mi nanga mi Sranantongo, Ptatatongo, Ingristongo ben de noti. A pisi disi mi nanga Tongo a no speri. Doisritongo, Ingitongo, Fransmantongo nanga ete wantu moro tongo, no ben frikti Tongo, tongo. Tongo e tongo den tongo grathari. Ne Tongo meki mi skreki lafu. Mi lafu sote taki bèina mi klèine na mi skin. Sondro draidrai Tongo aksi mi efu mi sabi omeni tongo wan uma tyari na en skin. Mi nanga mi syèn no sabi san fu taki. Ete mi no sabi taki na lostu e bruya Tongo. Tongo luku mi wanfasi. Mi go na ini en ede. Mi prei no sabi, prei don. Tongo e naki nanga en tongo e luku mi. Ne mi b’bari: ‘Tongriem” Ete mi no sabi a Sranantongo wortu. Ne mi suku, mi suku. Aksi den bigisma fu mi fu seni yepi. Ne yu syi mi kon na tapu ‘tongobanti’. Tongo e dede nanga lafu. Mi aksi en fu go luku morofara, bika kande tra wortu de, di e hari mi moro. A pramisi mi fu go suku. Fu no tan anga ini a tongobanti mi taki: ‘Tongo ini mofo’. Kba Tongo no yere ete san a wani yere. Ne wi doro na a kbapisi. Tongo no man wakti moro. A prakseri, efu yu leki uma no sabi omeni tongo yu abi dan kande na mi mu taigi yu. Ne Tongo aksi mi wansani di mi no ben ferwakti. Efu mi ben weti, wantenwanten mi bo kenki redi. Einfor mi swari mi tongo. Tongo aksi mi ini en kumbat’teitongo, sondro draidrai efu mi sabi pe mi syènpresitongo (clitoris) de. Futru, mi skreki sote. Mi mofo no sabi san fu taki. Ne, sondro fu mi drai mi tongo, mi taigi Tongo; ‘Fa mi no sa sabi pe a de, a de na mi skin, mi e tyari en. Mi syènpresitongo sonsma e taki punketongo a no tongo fu teki meki spotu. Na wan prenspari tongo, sobun libi en pe a de. Kande yu mu go teri omeni tongo yu abi. Te now ete mi nanga Tongo, e tongo a tongotori, te wi e taki ini un eigi tongo. Lobi mi, no lobi mi, mi lobi yu. Lobi yu tongo!

Uitgelicht

A kalikali katfisi puspusi

26 april 2021


Wan seiker dei a ben de fanowdu fu mi go bro mi ede. Datmeki mi rei go langalanga na Zuiderpark fu suku wan sdonpresi, fu puru prakseri. Mi parker mi oto na a bun bigi geri bana, di e prodo ini a park. Furusma no ben de. Mi feni wan moi presi fu sdon. Fu farawe mi e syi tu yongusma e waka kon. A fasi fa den e broko kon, yu e syi taki a man e suku a uma. Mi ai no abi tapun. Di mi syi fa den e du, wantenwanten mi bigin firi fa den kapelka e meki pkin ini mi ondrobere. Mi memre mi fofelobi (liefde op het eerste gezicht). Mi firi bun. Fu mi prisiri, den kon sdon krosbei pe mi ben kan syi den, yere san den e taki. Arki den switi wortu, di a man e spiti kon, fu fromu a uma. A uma e seki nanga en skin, a lobi a freiri. Mi kaka mi yesi. Mi prei no syi, mi prei no yere, ete nanga mi buku ini mi anu, mi e meki neleki mi e leisi. Ondro-ondro mi e pip luku, arki den. Tongo e nati mofobuba. Bosi e meki b’bari.
Wantenwanten den pi. Wan moi blaka-w’wiri puspusi lon psa. Mi skreki sote, spesrutu fa mi nanga puspusi no abi sâk. A sori a uma lobi puspusi. Ne a uma aksi na man: ‘Yu lobi puspusi? ‘sortu puspusi yu lobi?”
A man aksi: ‘Omeni sortu puspusi de? Mi no lobi ala puspusi, ma te mi sabi fa den de, dan mi sa taigi yu sortu wan mi lobi. Mi no sabi ofu mi sa dede gi den, yu no kan sabi, kande mi sa flaw gi den.
Yere a uma: “Puspusi lai. Yu abi kalikali wan, langa w’wiri wan, bosu w’wiri wan, pirpiri-wan, smara fesi wan, penpeni-wan, bigi- ede wan, rediwan, blakawan, blakaweti-wan, barba wan, boktuboktu wan, syatu wan, katfisi puspusi.”
Mi sdon e arki. Mi e aksi misrefi san a man wan yere. A no yere nofo? Bika alaleisi te a uma kari tra sortu puspusi, a man e naki en tongo e fasfasi a uma. A uma en bobimofo e gro. Omoro a man e fasi na uma omoro a uma e kari puspusi nen. Mi yere nen fu puspusi di noiti mi no yere.Mi angri fu sabi, san a man sa piki na uma, bika a man lai tyori. Mi mofo e beti fu taki wansani. Nanga drei-ai a man aksi a uma:
“Yu abi wan puspusi? Fa yu e kari yu puspusi, san, suma a gersi?”
Nanga brad’kanti a uma piki: “Mi abi wan kalikali katfisi puspusi, a no abi w’wiri a e smeri fisi, ma a e prisiri mi switi.” A man piki: “Mi no wani puspusi. Mi no lobi den sortu puspusi disi. Mi no lobi a tingi fu den wipi.”
Ne yu syi, a man opo, nanga ala en lostu, libi a uma na baka nanga en katfisi tingi.

A penpeni mopidagu

21april 2021
Langaten wan weti penpeni mopidagu nanga wan bigiskin blaka dagu ben de lobiwan.Fa a du kon, no aksi mi, ma den ben laspasi. A bigiskin blaka dagu waka ala dagu fesa ini a kontren fu suku en lobiwan, a weti penpeni mopidagu. A bigiskin dagu e meki pkin dagu, leki konkoni, ma toku a e misi en owru lobi, en weti penpeni mopidagu. Wandei, a bigiskin blaka dagu tnapu na tapu a uku fu wan Sneisi wenkri e onti dagu, ne a smeri wan smeri.
A ben smeri a smeri bifo. A no draidrai, a beni a boktu, lon go fu pe a smeri kmoto. Di a doro a no luku a weti penpeni mopidagu ini en ai, a lon go langalanga nanga tongo di e anga te na gron, fu sutu en noso na a sdonpresi fu en lobiwan. A bigin smeri, en tere e hari go na mindri en bowtu kon miti en bere. A breiti sote, a grabu a pôti weti penpeni mopidagu. A mopidagu no sabi san e miti en. A e suku fu hari ensrefi puru, ete a bigiskin dagu no e yesi en. A ben de wansani fu syi fa a bigiskin blaka dagu e prisiri. Mi no sabi san libi fu a weti penpeni mopidagu. Dagu tyari en!

Mi nanga mi law go denki, fa a ben sa de, efu libisma, te den no syi makandra langa, te den miti baka, meki un taki na Kwaku, den e taki odi leki dagu? Yu grabu en?

Dreiginen/spotnen

Esde, nanga tidem’manten mi d’don e luku, tapu mi wakawakagengen, den someni spot’prenki di sma seni, fu a man di lasi a strei. Mi e luku den, sonleisi mi e lafu, wawanleisi mi e sari. Es’esi mi e swipi den dati puru . Ala prenki di mi syi na soso yagi, wrâk, ando, sakasaka, afrontu, dreigi a man nanga den sma di lontu en. Mi no lobi en. Ma na m’ma meki en tu. Baya no meki un teki en skin tumsi. Sma e teki ten, abi ten fu meki den prenki . Den sa kisi pai? Mi denki so! Yu e kisi pai, fu di yu e prati den gi ala yu mati? Mi no denki! Ma fusan-ede meki wi e prati den? Wi e firi taki un no de, te wi no e prati den? Sondro fu aksi yusrefi, efu a sma di yu e seni a prenki gi, go efu no go gi a sma tapu a spotprenki.

A sani tyari mi langalanga go na fosten, di mi ben libi ini Sranan, pe dreigi ben go nanga mofo, nanga dreiginen. Fosten a okasi fu meki spotprenki, a fasi fa wi e meki en now, no ben de. A so, yu ben abi beinen fu a pranasi pe yu kmoto, fu yu fesnen efu yu bakanen. Disi no tyari ogri. Beinen fu pranasi neleki ‘Kotkaman’ efu nen ‘ Syori (Georg) switi. Te mi yere “Syori” mi e yeri lespeki ini a nen. Ete, dreiginen ben tyari ogri. Nowan dropu lespeki. Dreiginen fu di yu futu kron, yu ede bigi, yu e pina, yu fesi skwer, yu e tingi, nanga so moro. Son dreiginen ben beti dipi. Te yu gi wansma dreiginen, te yu syi a sma e kisi atibron, omoro yu e kari a sma na en dreiginen. Yu lobi fu syi fa a sma e kisi atibron. Yu ben lobi fu dreigi. Ptatatongo taki ‘pesten.’

Sondro fu dreigi sma mi e skrifi wantu dreiginen, di mi sabi ete. Nen pe sma kisi mam’ma winti te yu kari den so. Den wan di sa abi a libimarki kon miti di fu mi, kande sa memre den dreiginen ete.
Dreigiman, den wan di sabi fa fu dreigi, ben de tu. Sonleisi na strei dreigi. Te yu ben froiti a dreiginen, na moro trobi yu e suku gi yusrefi. Yu ben abi sma, di e lon na yu baka, fringi sani na yu tapu, te yu e dreigi den. Sma di e kari kosi yu heri famiri fu kon nyan boru, ondro a dungru udu-oso, sei a gotro fu son-opo te sondongo. Misi Koosje tongo ben krasi, sondro wanlo muiti a ben kari kosi yu m’ma te kon miti yu granm’ma, fu kon tesi en okrobrafu. Bubu Beti Syori, a dreiginen disi e lolo switi ini mi mofo. D’dibrifutu, Syeni Bobbelgum, Bakasaka, Buskutu Beri, Seibi Yasi, Staret, Toliman, Isri Koiti, Kalaka Joosje, Sopi Dyonki, Blakatara, Blakatintin. Den ben kari mi Blakatara efu Blakatintin. Ete den no ben mu prefuru fu mi yere. Mi ben kosi den nanga mi ai, nanga mi kofu. Te skoro kmoto mi ben wakti den tapu a uku, fu den sori mi pe go feni a tara di blaka. Disten mi e lafu a dreiginen fu fosten. Na den spotprenki fu a man di lasi a strei, tyari mi tapu a prakseri. Nanga a boskopu disi mi e gi grani alasma di kisi dreiginen. Nen, di no meki den libi waka fa a ben mu fiti. Wanlo fu den dede. Fa a no fa den na wan pisi fu a historia ini sowan fu un libi. Datmeki mi seti mi granbo, (erehaag) fu gi den sili bro.

Wan skadiladi na seisei

Arki san teki mi.

26 oktober 2020

Tra-esdei mi sdon e bron mi ede, mi skin ben wêri. A momenti di mi wan teki wan dyonko,  wan fsiti bèl mi tapu mi osoteilefown. Bifosi a bèl mi tapu mi wakawakagengen. A no yere mi. Mi ben saka a sawnt,  fu gi mi ede pkinso bro. Mi no ben wani teki a osoteilefown, ma di a e tan go, mi teki. Mi fsiti e taki, ma en bro e suku fu tapu. A tori fromu.  A uma bruya sote. San na a tori. Mi fsiti e hori nanga wan trowman. A no now den e hori, na bun langa yari kba. A man trow-uma no sabi taki a abi wan skadiladi na seisei. A trow-uma no ben man kisi pkin. Kepôti, a no sabi dati en masra abi wan pkin nanga en buitenfrow.  A trow uma na wan moi tiri uma. A no e go nowan presi. Baka wroko, a e go langalanga na oso, fu go seti a patu, fu en masra kan switi en mofo.

A frede fu de mindri sma. A no lobi bradyarisma, nanga wanlo dyugudyugu. A e gagu lekti, ma a no abi trobi. En masra pramisi en, awansi a no man kisi pkin a nafu frede, en nanga en, na soso dede kan prati den. Den na te dede . A noiti  sa go suku wan tra uma.  A trow uma e bribi en masra.  A lobi en masra. A e bribi alasani di a e ferteri en. Srefi en l’lei’.

Na wantu dei frikowtu e trobi mi fsiti, ete a no wani go na datra. A feni taki na wan lekti agrabu.(griep) Leki fa a kon na so a sa gwe tu, na so a e hori ensrefi na spotu.

A  pendresi e yepi en, na so a taigi mi. Mi no aksi sortu pendresi a e swari. A trowman e tan pakpak na en yesi fu a go na datra. Efu a no go, a kan skrifi en tapu en bere, a no sa kon moro, bika a no wani siki. Moro kfâlek a no wani siki en trow-uma. Ne yu syi a go tèst ensrefi. Baka tu dei a yere dati a abi corona. Awansi fa a sabi taki a e siki, a l’lei gi a man. A no taigi en wantenwanten taki na corona a abi, a ferteri dati na wan hebi frikowtu. Na baka tu dei, di en skin ben kon swaki moro nanga moro, a ferteri en. Ini a pisten a trowman bigin siki tu. Ensrefi go tèst.   A sori, ensrefi abi corona. En trow uma srefi e siki. Pkinsopkinso mi fsiti e kisi krakti. A no siki langa. Te yu yere, sma di corona grabu e kisi mankeri nanga den fokofoko (longen) a no mi fisti.

Sensi a man e siki mi fsiti no syi en.  A no e yere en sten. A angri syi en, spesrutu fa a abi en fanowdu.  En ondrobere e kwinsi en. A no man ferstan, fusan-ede a no e yere noti fu a man. Datmeki a bèl mi, fu aksi mi san a mu du.  Efu mi wani bèl, a man fu aksi en fu a bèl en.  A angri yere en sten.  Mi fsiti, mandi,  bruya fu di mi taigi en, “Mi no e go bèl nowan enkri man. Tapu nanga yu krasi. A no yu masra.”  Ne a anga a teilefown na ini mi yesi. A heri dyonko di mi ben wani dyonko gwe. Ne syi mi opo.

Wakatyopu

17 september 2020

Mi lespeki mati, teki a dei;
Mi, mi brada nanga mi swageres no taki a tori, fu esdei, ete fa a sribi, sribi a neti di psa de. Mi denki a sribi ben switi. Tide di mi bro tori nanga mi brada a ferteri mi fa en skin weri. Ete a no ferteri mi krinkrin, san weri en skin so. Mi no aksi en, Mi frede fu yere: “Yu no mu bumui. Sobun mi a no fu esde.
Ma arki a disi;
Esdeneti mi dren taki mi e prei wakatyopu nanga olometi ondro a kastanyabon di mi brada kapu tra-esdei. Ini Ptatatongo:’knikkeren. ’
Gi den sma di no sabi, den prei e prei nanga mormo, efu yowka.Wantronso mi syi misrefi dritron. Mi ben de mi, a fasi fa mi sabi mi, a fasi fa mi de nanga ala mi p(r)ululu. A di fu tu fasi, mi ben de mi, ma a no a mi di mi sabi, mi ben de wan tra mi.   A di fu dri fasi mi syi mi, fa mi de, a fosi fasi nanga a di fu tu fasi moksi domru ini wan. A tori fromu, datmeki fu grabu en, mi sa broko en ini Ptata pkinmoni.

Dus: De eerste keer zag ik me zoals ik ben en mezelf ken. De tweede keer zag ik mezelf, maar het was niet dezelfde ik. Ik leek vervreemd van mezelf. De derde keer was ik een combinatie van mijn echte zelf en mijn onechte zelf. Fromu……

Fa dati du kon, mi no sabi, ete a gersi mi dobru ini dri difrenti sortu sma, nanga wan sortu fesi. Kande na neleki fa sabiman e prati a nyunsu, mi syi “mi tra mi”, mijn ‘alter ego’.
Bribi no bribi mi ben lobi ala mi dri mi. Fu mi luku-uku (perspectief) a fasi fa mi ben tnapu e syi misrefi mi no ben firi f’feri. Mi ben lobi e syi fa mi e wroko nanga ala mi, mi. Mi e suku fu prei, trowe mormo ini olo. Pranpranpran mi bigin hari taki nanga mi dri mi. Wan switi mofofeti.
A foswan mi, feni, batyaw yu no e poti na ini batra, ma ini wan patu. Yu abi bigi patu nanga pkin patu. Mi brada e seri a batyaw ini alatu. Mi e kruderi nanga mi di fu tu mi. ‘Patu efu batra, na glasi.’ A di fu dri mi no agri, a kisi dondon atibron.
A b’bari: ‘ Tapu, tapu, tapu. Nônô patu na patu, batra na batra. Patu abi wan bigi olo, efu wan bigi mofo. Batra abi wan pkin olo efu wan pkin mofo. Yu no wan ferteri mi, dati yu brada e seri batyaw ini pkin olo batra?’

Mi no ben man nanga a kruderi moro. Ne mi wiki.
A kruderi ini mi sribi nanga misrefi, poti mi na prakseri broki. Heri dei mi denki a tori. Ne mi denki san mi lobi, lobi e taigi mi. ‘Yu e teki san go na sribi. No bada tumsi nanga san di yu no man kenki. No gi yu yeye, nanga yu tonton fonfon. Wi alamala e meki fowtu. Yu a no Gado.”
Agen a abi leti. Mi tyari a batra batyaw ini mi sribi.
Mi e arki en bika na en e d’don na mi sei e yere fa mi e dren. Te mi e dren, mi e dren, san mi yeye wani mi dren. Mi lobi dren. Sonleisi mi e frigiti mi dren. Ete sonleisi, te mi beti misrefi ini a dren, mi e tan memre a dren, someni dei langa. Mi abi a bribi taki dren na boskopu. Fa a de nanga yu? Yu e bribi ini dren? Yu nafu ferteri mi. Soso denki, yu eigi denki.

Seibere:
Mi e broko mi ede fu a sani di wi e kari ‘Leenwoorden.’ Wortu fu tra kondre. Wortu di wi e teki leki di fu unu, fu heri grontapu, grabu san wi e bedul.
Mi e bribi in den sortu wortu, ete mi e bribi ini a krakti fu wan tongo. Sranantongo a no wan lesi tongo, fu e tan leni, leni wortu. Na wan yongu tongo di mu gro. Gro nanga kenki fu na ten. Leki fa wi e gro, a so wi mu meki a tongo gro. Gi en watra, no masi en, korkori en no kwinsi en, sai en taki nanga en, fu a gro tyari bigi krakti, tranga rutu. Wroko de fu du, gi ibriwan fu unu. Mi e bribi ini a tongo datmeki mi e skrifi ini a tongo. Bika na wan lalalala prenspari tongo.


A matrasi

16 september 2020

Mi lespeki mati,
Fa yu psa a dei? Fa fu yu? Alasani e go switi? We nanga mi a e go leki fa a mu go. Kragi no de. Tangi fu Gado di aladei e spiti en foktu na mi tapu, mi ben kan n’nyan mi deibrede. Mi de ete.

Sondro fu mi l’lei, esdeneti mi no sribi wan ipi. Mi lolo fu a wan sei, go na a tra sei. Ofa mi sribi nanga mi kowruwintimasyin, mi fan, toku mi no ben man fadon na sribi. A yurten di mi fadon na sribi, ben de a ten fu opo. Mi atibron di a oloisi b’bari, a sribi ben switi.
Mi opo, titafèt misrefi fu gwe. Mi lobi mi titafèt fosi mi kmoto fu oso. Mi nowani nowansma e hari den noso, taki mi e smeri wan swa sortu fasi. Mi syi, mi smeri sma di e kon na wroko sondro fu wasi efu bosro den tifi. Sondro fu meki tori switi, na tide so mi syi fa wan uma e krin en ai fesi a tyopbuku (computer). A fasi fa mi luku en, a no firi switi. Datmeki mi nowani nowansma sdon na baka mi tyopbuku (computer).Den sabi fa mi de, taki mi no man nanga morso. Datmeki aladei baka te mi doro, nanga fosi mi gwe, mi e krin mi tyoptafra (toetsenbord) nanga mi tyopalata (muis)

Na wroko wanlo sma ben kragi fa den no ben man sribi. Ne mi go denki, taki na den swa-alentenworon di e meki prisiri nanga dot’ipisoro tyari a ogri. Mi no broko mi ede nanga den. Na wan tu yuru kba di mi doro oso. Na wroko mi kmopo.  Mi e wroko ete. Somenlanga mi ben mu tapu wroko. A sori taki wrokobasi lobi fa mi e seti a wroko. Bika agen, disi na a di fu tu leisi, di den aksi mi fu tan ete wantu mun. Fu di mi lobi a wroko, mi no e atleba, mi denki, prefu mi go luku, taki sma sani, taki sma tori, ferteri l’lei, a moro betre mi go wroko fu botro mi brede nanga mi Afrikanstimofo.

Di mi doro oso mi sdon nyan wansani, nati mi neki. No nanga sopi efu tra tranga dringi, ma nanga kranwatra. Fosi mi dringi a watra mi e bori en. Fa yu e dringi yu watra, yu e bori en owktu, efu na wenkri watra, sonsma e taki batrawatra, yu e dringi? Mi dati no e taki batra watra, bikasi te mi bori mi watra, poti en ini wan batra, na batrawatra tu. Sofasi mi e taki wenkriwatra efu baiwatra. Yu no yere bun! Mi no taki naiwatra, na baiwatra mi taki.

Mi e bai wenkriwatra. Ma morofuru na bori watra mi e dringi. A bori watra abi wan aparti sortu tesi. A tesi, tesi frustu, ma na a frustu e meki a tesi, fa a e tesi. Mi lobi a tesi. Te mi dringi mi bori watra, mi nafu go suku datradresi fu leigi mi bere. Alasani e go fu en srefi. Yu syi te mi dringi apersinawatra, mi bere e poko. Sonleisi mi abi fu tapu a berefesa fosi skowtu kon tapu en. Ma afèn, na konkru mi wani konkru nanga unu.  Mi mu furu mi prakikilanpe, mijn roddelesite. San e psa ini a famiri fu mi. Den sma taki no poti yu famirmansani na strati, bika te ai tapu na drape yorka e lonlon. Ete mi musu fu ferteri yu a bedi bon tori disi. Mi howpu taki mi mofo no sa kron fu na konkru. Mi bigisma leri mi fu no trowe yu bedi gi nowan bon, man efu uma. Soso efu na wan kankantri bon. We yere san psa, mi leisi na a matibuku, fa mi swageres en baka e ati en. Fu alasei sma e prati rai. A ferteri taki en diridiri matrasi a kan teki trowe. Mi e sari en, fu di a ferteri fa en baka broko. A no man sribi bun. A no kan du san a wani du tapu a matrasi. Mi taigi en a kan kon leni mi matrasi. Mi sa sribi a gron. Mi baka tranga. Mi firi sari gi mi swageres, ma morofuru mi firi sari gi mi brada. Fa a mu du. Mi e syi bruya ini en ai, mi e yere bruya ini en sten. Ensrefi no sabi san fu du. Di mi ben warskow den fu no bai a bedi na a wenkri, den no arki mi. Den taigi mi fu kba nanga mi asogrifiri. Di mi aksi san a e bedul, mi swageres aksi mi efu mi no sabi san na asogri. Mi taigi en mi sabi san na asogri, ma dati asogri abi wan firi mi no ben sabi. “ Alasani abi wan firi. Yu no ben sabi a firi fu asogri, dan nownow yu sabi. Go denki” Mi no ben abi ten fu denki. Wan fu den dei mi sa go aksi en. Wawanleisi a feni, mi e du leki wan sombololi. Mi frede fu aksi en.

San psa nanga mi brada fu di a no man du san a wani du tapu a bedi. Mi brada bruya sote, a kapu a moi bigi kastanyabon. Na ondro a bon pe mi ben tyari mi di fu wan  buku, go na waka. Ondro a bon pe mi ben presenteri misrefi gi grontapu nanga mi buku: “A Historia fu Delayla.” Mi brada espresi, a kari mi fu kon dringi wan win. A yongu sabi dati mi no e dringi. Now a bon kanti, libi na baka mi nanga mi memre.  A sori taki na a bruya fu na matrasi meki mi brada teki a bosroiti fu kapu a bon. Ete mi swageres, a uma dati tyari koni. A teki wantu pisi udu, poti den ondro a matrasi, fu a matrasi no saka moro. Fu a bedi no broko. A sa taigi mi efu a yepi.

Mi abi wan tranga denki, a yepi, bika di mi bèl mi brada en sten ben switi. A kari mi en ‘lobi sisa’. A taigi mi fu kon teki wan bigi bradimofobatra batyaw. Yu mu sabi mi brada e meki batyaw ini batra. Te yu n’nyan a batyaw fu mi brada, “Leraman culinar” yu no sabi san e miti yu mofotongo. Mi sabi a tesi. Owktu a taigi mi fu kon teki wan pisi udu. Mi breiti nanga udu. Dan mi kan prodo mi oso nanga a udu. Tamara mi e go teki a udu nanga a batra batyaw, dan mi sa yere efu den ben man du san den ben wani du nanga udu ondro a matrasi. Yu sa yere mi.

Broinbonki nanga todoprasoro

11 september 2021

Mi lespeki mati, Den dei e lon . Tide mi ben wani meki broinbonki nanga oesterzwammen (todoprasoro). Datmeki, esdeneti mi go bai alasani di de fanowdu. Ete, di mi ferteri den sma di e kon n’nyan, san den o nyan, den taigi mi, dan tide mi nafu bori gi, bika den no e go n’nyan a fròtigheit . Wan taigi mi. “Te yu bori en, dan a moro betre yu n’nyan a heri patu. Nomo, yu mu luku bun, fu no kisi streilon krote. (diarree) Ne yu syi mi bori a sani di den ben wani n’nyan. Wan nyan di den sabi. Fu a tori di mi skrifi esde, fu a ‘popo’, wansma naki mi wan konkrut’tei. A sma taigi mi, a abi lespeki, fu na dek’ati fu prati sowan powema. A aksi efu mi anu no beifi di mi ben skrifi. A tori tyari wan bigi lafu. Owktu a wani sabi efu na sofasi mi e korkori a lobi di e nati mi katun. Mi taigi en: “ Mi no abi nowan katun e nati. Pe yu e syi katun na mi skin. Yu e prefuru fu aksi mi sowansani. Yu nafu sabi ala mi tori.” Sondro fu aka, a wani mi skrifi owktu sowan sortu powema gi en masra. “Na fu di mi sabi yu masra , mi sa skrifi wan gi yu. Mi no wani a sabi taki na mi skrifi en’. Ini a taki di wi e taki, mi skrifi wan powema gi en. A uma no sabi san e miti en. Mi aksi en efu mi mag prati en nanga trawan. A no wani ete. A wani leisi en fosi fu gi en masra. Efu en masra lobi en, dan mi mag fu prati en. Dan kande na tamara. Di mi anga a teilefown mi go sdon denki fa a tongo fu unu tyari modo. Yere, leisi, fa yu feni a disi:“ Nati mi katun, yu mi tayaw’wirifreiri, nanga yu bredebontiki, mi e geme fu na bitaw’wirifiri, ma morofuru mi e dede gi na okrosupu ini yu n’nyanpatu.” A no moi fa yu kan prei nanga den wortu. Prei nanga froktu, bon, meti, presi, gruntu nanga somoro. Ne wan sortu bruya grabu mi. Bruya nanga a tongo. Mi prakseri, fa a sani ben sa moi efu wi ala bundru kon na wan fu tyalensi a Sranantongo, nanga lespeki gi a denki fu alasma, sondro fu lasi a prenspari sani: “A TONGO”na ai. Mi sabi taki a no sa makriki, bika un tongo tyari sabiman. Mi bigisma taki: Nyanman no lobi nyanman. Mi owktu e prei sabiman, ete mi na leri mi e leri, na kon mi e kon. A sani ben sa moi owktu, efu te yu wani brokobroko wan Ptatatongo wortu ini Sranantongo yu man feni en na tapu Google Translate. Nownowdei un no abi noti. Futru a sani e hati mi. Sonten mi e ferleigi fu ferteri sma taki a Sranantongo no de sofara ete. Ma mi sabi, fa a no fa, kenki sa kon, efu a no de tamara dan na tratamara spesrutu te mi e denki den krakti wortu fu Martin Luther King: “Mi abi wan dren. “ “Esde mi ben syi dren leki deiten sondu, tide mi e syi dren leki Gado wondru. ” Fu tide, mi tapu mi makoki ( etui) . Mi e winsi yu wan bun gosontu wikènt. Lobi a tongo, prati a tongo, no hoigri a tongo. Lobi mi, no lobi mi. Mi lobi yu! Krofaya                                                    

Broinbonki sondro sowtmeti…

9 september 2021

Broinbonki sondro sowtmeti Mi kisi rai, fa mi kan bori mi broinbonki sondro sowtmeti. Grantangi a sma di gi mi a pingi. Sobun freida mi nanga mi krosbei famiri mi o n’nyan broinbonki nanga oesterzwammen. A no todoprasoro wi e kari en? Mi sabi taki na sneisi e lobi meki en. Ma efu a e tesi leki meti ini a broinbonki mi sa sabi. Yu owktu sa sabi, bikasi mi sa konkru nanga unu. Tide mi no abi furu e skrifi, soso dati mi tyari mi nyun buku na a kwinsipapiraman (drukkerij). Fu di mi no e n’nyan meti moro, mi kibri a moni fu a aladeimeti. Sobun mi ben kan kwinsi moro buku. Mi ben aksi dri buku fu puru fowtu (proefdruk). Nanga wan fu den buku mi go na a man. Di mi sdon e wakti , mi poti a buku tapu a tafra. Wan moi fesi Ptata uma nanga en blaka Sranan masra ben de drape tu. Wi e taki, ne a man aksi efu a mag teki wan luku ini a buku. Mi taigi en: “Tya go”. A teki a buku, taigi en uma: “Nou, moet je kijken, zij heeft zelfs de colofon vertaald. “ A uma taki: “Echt waar? Laat me zien, laat me lezen.” A man langa a buku gi en uma. Kepôti a uma proberi fu leisi ma a no go. Ne mi teki a buku fu leisi gi en san skrifi: ‘Ala leti na fu mi. Mi wawan, Krofaya Kromanti, abi baimena (bevoegdheid) fu kenki wortu efu lin ini a wroko disi. Mi no wani yu go konpondo (bewerken) a buku, meki kopi fu go seri, prati, tyari go na waka, meki kapitri openbari, nanga so moro, sondro fu aksi mi primisi.“ Baka di mi leisi, mi du mi sani nanga a man, fu suku osopasi. Angri bigin kiri mi. Ayo: No frigiti fu teki wan luku na mi lanpresi.

Tide mi skin e bron fu lobi, tamara mi ondrosei insei sa bron fu koni

Fosi mi bron pata, mi aksi a yongu fu saka a faya ondro a patu fu na aleisi no bron (niet aanbrand). Es’esi mi go du mi sani na fotosei, fu a faya son no bron mi tumsi (bevangen worden door de hitte). Spesrutu fa mi frigiti fu smeri mi skin nanga mi son-nobronfatu/son-nobronoli (zonnebrandcreme/ zonnebrandolie).

Mi e waka kon ini a strati, te na tapu a uku fu a bron (put), mi smeri wan bron sani (verbrand iets). A yongu syi mi e kon, a waka kon miti mi fu aksi mi fu no bron en g’go ( een pakslaag geven) fu di na aleisi tron bronbron (aangebrand rijst) nanga den bronflaka (brandvlekken) di tan na baka tapu a nyun-nyun foroisi matamata. Mindri strati mi kisi wan ati bron gi a yongu. Bika mi ben b’bari en fu luku na swampusiri (rijst).

Wi e waka go na oso, ondropasi a sori mi den bronsoro(brandwonden) na en anu. Di mi aksi en efu a no go suku datra-oso, a ferteri mi, fa a bron a pen gwe nanga kowru watra di ben de ini a èiskasi. A feni taki wi e pina, moni no de fu pai datra di e dresi bronsoro (brandwondenarts).

Mi doro oso, mi saka sdon, fu teki bro. Mi wani sabi a krin fu na tori, fa a aleisi du bron. Ne mi kon yere taki a yongu kisi fsiti fu en lobi. Langa den no ben bron bere. Mi ben hori a dyam gi en, fu di a no e du noti ini a oso. A pkinwenke no ben wani wakti moro. A lostu ben de wan hebi tesi. Sofasi a yongu frigiti a heri aleisi ini a patu. Mi sdon ini a oso, ete mi e bron gwe (ik walg) fu na bronsmeri (brandlucht) ini a oso.

Na drai mi e drai, mi syi a wenke tnapu na mi fesi e hari mi wan tyuri. We a uma prefuru. A e bron mi bere. (bemoeit zich) We mi koti en wan sker’ai. Mi no saka tanga gi en fu tu sensi. Na opo mi wani opo go fu leti a faya, fu syi a wenke fesi moro bun, ne mi syi taki a lampu pe mi sdon ini a foroisi bron ( stoppen doorgeslagen). Owktu a yonku bigin laspasi. A sori taki en lampu bron tu (hij is de kluts kwijt). Di a wenke syi mi atibronfasi, a bron waya (zij ging snel weg).

Mi breiti a opo panya. Bika somenlanga mi ben wan go du mi boskopu na bakasei. Di mi doro mi ati suku fu tapu. Mi ben abi fu kari bronbere (poepwagen) wantenwanten. Tapu a momenti mi ben mu yepi misrefi. Okasi fu wakti no de. So yu syi mi teki wantu pisi bron-udu (brandhout), di ben de na bakadyari, tnapu na den tapu fu a pata na mi futu no fisti nanga pupe. Mi firi lekti. Now mi wani go bron mi ede (rusten). Bifo mi wani trowe a bronbron ini a patu. Nètnèt mi doro oso, di a yongu wakti mi na mofodoro fu aksi mi efu a ten no doro fu mi bai wan kompyuter. Bika a pina di wi e pina e hori en na baka. A no man bron en t’tu (op zijn trompet spelen) a fasi fa a wani, bikasi a no man ukuhari (downloaden) nanga ukutyari (uploaden) den sani di a abi fanowdu. Mi luku a boi. Mi firi so sari. Awansi a no e du noti ini a oso, a lobi en t’tu. Mi lobi fa a e bron en. Datmeki mi pramisi en taki tra yari, wi no sa pina moro. Mi sa tai mi bere fu bai wan kompyuter. A kan hori mi na dati. Mi no sa bron en. (niet teleurstellen)

A no a bele e tel”

A so mi kon memre a m’manten di mi teki wan donibùs fu go na w’woyo. Sonleisi mi ben lobi e teki donibùs. Spesrutu den wan pe mi kan teki mi fatu. Nomo sdon ini donibùs, sonleisi e tyari wanlo f’feri. Wanfasi yu abi a poku di e plei tranga. Te a son faya a poku no abi nowan tesi ini mi yesi. Te yu aksi a chauffeur fu saka a poku, sma e luku yu skoinsi, neleki den wani taki: ‘Luku en gi mi dan.’ Trasei yu abi den wanlo bele di e psa yu fesi. Sonten yu mu drai yu fesi go na yana fu den bigi bradi bele (grote brede billen), no masi yu fesi. Dan yu abi bele di e meki yu tapu yu noso fosi den psa yu. Dans’bele moi fu syi. Owktu a m’manten di wan moi blaka-uma koti a strati leti tapu a uku pe a stantbeilt fu Kwaku de. A uma titafèt ensrefi. Alasma ini a donibùs e luku fa den monkibele e seki so moi, go na luktu, fu saka leki wan dron go na gron. A uma ben abi strakemba, dansi bele. (mooi gevormde dansende billen). Wan moi pisi kawbele (biefstuk)? A uma sabi taki en bele de. A teki en ten fu koti abra. Sondro poku a bele e dansi. Wan prisiri gi ai. A uma drungu a chauffeur nanga en bele. A chauffeur de so ini a bele, taki a no syi taki a faya dyompo go tapu grun.

Ne mi meki mofo nanga misrefi taki tide mi e hori ai tapu bele. Pkinso na baka wan papa-bele (slappeling) man kot’abra. A heri switi fu a fosi bele gwe. Mi firi sari. Mi syi fa wan skoins plata bele uma e du muiti fu drai en dreibele gi den man di e meki leki a strati na fu den.

A bele no e opo nowan lostu. Den man no luku en na wan ai.

Di mi waka go morofara mi syi fa wan man tnapu e luku lonto neleki wan pupebele (nietsnut). En edesei no ben wroko bun. Disi ben de trutru pori bele (waardeloos). Di a smeri taki mi e luku en a saka en bruku, piri en bele gi mi ( erg afkeurend).

Mi feni taki mi syi nofo. Plasye e kiri mi. Mi mu hori a plasye te mi doro oso. Mi no wani malengri mi yeye ini nowan twalèt na strati. Spirit fu go na w’woyo no de moro. Mi e go teki donibùs. Mi e go sdon te na bakasei fu nowan bele, psa mi. A fensre opo. Wan switi winti e wai. Tu uma, a fasi fa den du, den sa libi na Ptata. Den go sdon leti na mi fesi. Wan fu den ben abi wan moi lontu bele. A bele no bigi a no pkin. A bruku sdon moi na en skin. Den e bro tori. Mi yesi no abi tapun, sobun mi kaka mi yesi e arki. A wan taigi a trawan, fa en masra lobi en datrabele (ingespoten billen). Heri dei a wani plei nanga en bele. Dan a mu go weri en inibelebruku. A no sabi taki string wi e kari kweyu. Sonleisi en masra lobi te a e waka s’soskin. Sensi a abi datrabele en masra no e kenki fu bele moro ( hij gaat niet meer vreemd). A trawan e ferteri fa den sweri ini en bele (aambeien) e trobi en. Datradresi no yepi. A musu go koti den puru, ma a frede fu a pen. Mi sdon e arki, e taki ini misrefi tide na bele-dei. Den tu uma no abi trobi suma e arki, efu suma no e arki. A fasi fa den e drai den tongo yu musu fu pi. Den e go nanga langa. Futru mi lobi a tori. Mi nafu plasye moro. Alasma ini a bùs e arki. Poku no e prei. Mi yesi kaka. Ete a tori no kba ete. A chauffeur e pip luku den ini en spikri. Di fu dri leisi a frigiti fu stop na a halte fu sma saka. Na so a tori span. A datrabele-wan ferteri fa a ben firi lekti di a kisi a belewatra (klysma). Ala mun a e teki wan belewatra. Sonleisi a e du en nanga kofi. Wi no yere a tori te na kba. Den uma ben mu saka na a halte di wi e doro. A sori taki alasma ini a bùs sari di den saka. Ete di den saka, wan bigi lafu. Spotu e meki nanga belewatra, datrabele, sweri ini bele, inibelebruku.

Di mi doro oso mi go luku ini mi spikri sortu bele mi abi. Mi aksi mi freiri, meki a kon luku. Fa a feni mi bele. A taigi mi: “A no a bele e tel.”

Kande yusrefi mu go luku sortu bele yu abi. Hori sa yu syi gi yusrefi. A no e mi sâk.

Lobi mi. No lobi mi. Mi lobi yu!

Krofaya

A tori di ben de wan dren

Te mi e skrifi in Sranantongo,  na begi mi e begi, fu no aksi mi fu brokobroko mi tori ini Ptatatongo. Te mi e firi fu brokobroko a tori ini wan tra tongo, dan mi sa  du so. Te yu no e grabu a tori aksi sma di lontu yu fu yepi, efu go suku wanfasi fu leri yu kumbat’teitongo.  Sobun no mandi mi! Tide mi wan gi yu a òp, (verslag uitbrengen)  fu wan tori di mi fanga esdeneti baka mi broko berefatu koiri.

Mi waka wan pisten di mi skin kon weri. Mi brokokindi  tapu wan bangi di ben de krosbei.  Tu bangi de sei na sei.  Tu blaka peipa  uma sdon makandra tapu a wan, a tra bangi nowansma sdon . Mi go sdon tapu a leigi wan. Den uma taki odi, mi seki mi ede, fu taki odi tu.  A fasi fa den luku mi, den ben musu fu denki: ‘Pe a disi kmoto.  Disi musu fu de wan Afrikan.’

A fasi fa den ben du, taki safri,  luku kibrikibri, mi ben firi  taki na konkru den e konkru.  Taki sma tori. Den e taki Sranantongo moksi nanga Ptatatongo.  Mi sdon prei dofu, ete mi kaka mi yesi.  A tori fu den ben span.  Di mi yere ondrobrukustimofo (vagina) den kari mi na mi nen. Mi poti mi tu anu na mi bakaneki  e du neleki mi e hari lesi.  A wan sa taigi a  trawan: ‘En nanga en mofonetismeri (zij met haar geilheid), yu no syi san a man du nanga en.”

Trawan piki: “ Esde a bèl mi,  fu ferteri fu den priti na en bobimofo (tepelkloven).  A ferteri fa tupatdrai a pkin e kreikrei. Ala yuru a wani bobi. A no wani dringi fu batra.  Owktu a kortyutyu  (fopspeen)  a e spiti.  A no lobi en. A uma e krei na a teilefown fa a man di a lobi takru.  Bifo a ben pramisi en bergi, now di tru doro a e flogo gwe. “A trawan aksi: ‘San yu taigi a wentye?’ Yu no seni en go na a presi pe son no e skèin.”

“Nono fa mi kan du dati.  Mi plei awaridomri. (schijnheilige) Mi wani yere moro. Mi bobi a tori, yere mi: ‘ Mi taigi yu bifo fu no hori nanga a man, fu libi a man, a man abi en uma. Awansi san psa a man noiti sa libi en uma gi nowan enkri uma. Yu no arki. Yu ferstan ben de na ini yu ondrobruku. Yu syi san psa now. A man libi yu nanga wan pkin.  A de na en uma e meki lobi.  Yu lasi yu bunbun wroko.  Now yu e sdon krei leki wan bigi nyenyu-pu -fu glori (huilebalk).  Tapu nanga krei. Opo, kisi yusrefi, bika grontapu e tan lon. Denki yu pkin. Yu a no a foswan di e psa den watra disi.’ A trawan piki: “ Mèisye yu abi ten. Mi dati mi no bo arki. A no mi seni en.Yu ben warskow en. ‘

Ma moro de ete arki: ‘ A mèisye no tapu nanga krei.  A moro a e taki,  a moro a e krei.  Beina mi no ben ferstan en. A e sari fu ala den naki, di a naki a man.  Ala dei a man ben  seni en wan naki (tikkie). A so a e seni moni. Di en aksi a man en moni, a man b’bari en: ’Pe mi mu go f’furu en gi yu! Pe mi mu go k’ka en? Na dati e hati en. Mi sdon e arki ete mi no wani yere moro. Mi ede weri. 

A momenti  di ben wani opo gwe, wan fu den uma aksi mi wansani. Mi sutu mi anu ini mi yesi fu sabi efu mi e yere  bun…………. Ete mi tnapu nanga mi finga e wrifi  ini mi yesi.  Kande na yesidoti meki mi no yere bun.  A sani gi mi fu go saka sdon baka. A uma tnapu na mi sei e luku san mi sa du. Mi b’baw, mi e luku en. Ete mi no taki noti ete. Sobun den no sabi efu mi ferstan san a aksi. Futru den uma denki taki mi na wan Afrikan. Bika di a aksi mi, san a aksi mi, na Ingristongo a taki. Fu di mi no piki ete, a no sabi efu mi ferstan en. Mi bèle e bron. Mi fasi na tapu a bangi.  Mi heri bruku nati, mi no sabi efu na plasye mi plasye na mi skin efu na wan tra sortu watra.

Disten den tu uma  e tan hori mi na ai, e flaka mi. Mi weri mi sonbreri (zonnenbril.  Mi teki mi wakawakagengen,  di mi ben kibri na mi letsei bobi. Den bobi fu mi no de wan frak moro, ete den hori a teilefown fu a no fadon. Mi kisi misrefi biten fu no bèl, bika efu mi bèl mi mu taki,  den sa yere mi sten, mi no wani dati.  Mi wani bruya den.  Sofasi mi seni wan tyupu (app) na a sma di kan gi mi rai san fu du.  A mati  di mi seni a tyupu, no ben de, bika mi no kisi piki.  Mi seni wan tyupu na ete wansma, di, kande, ben kan yepi. Owktu fu en mi no kisi piki.  Mi skoifi a gengen, baka ini mi bobi.  Mi bobi firi waran. Misrefi no sabi fa a du waran so.  A waran fu a bobi e faya mi.

Mi saka a sawnt, fu a teilefown fu a no meki b’bari. A sawnt saka, ete mi no saka a teilefown fu a no seki. Mi lobi a seki. Spesrutu te mi poti a teilefown na mindri mi bobi. Mi wani lon gwe, ma mi no sabi fa fu opo gwe. Ne a teilefown ini mi bobi bigin seki. Mi kisi wan tyupu, nanga a boskopu: “No opo gwe,  sdon pe yu sdon.

Mi de na pasi e kon.  Mi de afpasi.  Awansi san psa, no taki noti. Den nafu sabi suma na yu. Mi sa tyari a sani di den aksi. Ete no bada, alasani sa waka switi.” Mi leisi a tyupu, gawgaw mi skrifi:  ‘A bun, no frigiti fu tyari san den wani.’ 

Den e tan flaka mi.  A wan e taigi a trawan: “Mi howpu taki a uma, no e teki un punke e plei armonika.’ ‘Nono ‘a trawan piki: “Un p’pi e bro froiti.’ A wan di aksi mi a sani,  mi e kari en a ogr’ati wan, e  fuga: “Mi no abi trobi efu na punke e prei armonika efu na p’pi e froiti, a mu sorgu fu no hori un na spotu!

Mi e gi en keti.

Mi sdon e wakti. Mi insei e lafu. Ma mi frede tu. Ete mi no wani du fredefasi. Den syi taki mi no e meki anstâlte fu opo gwe.  Sobun den go doro fu  ferteri a tori fu a uma di ben teki en ondrobrukustimofo leki preisani. Den ben abi peki, a momenti di den wani bigin taki, a teilefown fu a wani di sori, saf’ati go.  A ben de a ondrobrukustimofo-uma.   A uma e krei na a teilefown.  Fu bakasei yu e yere wan safri krei fu en pkin. “San psa baka fu di yu e krei so.  Suma fu yu dede?”

“Mi no sabi suma dede, ma mi no lobi a man moro.  Mi no e krei fu sari moro. Mi sdon denki , suma mi lobi moro.  A man efu misrefi.” A saf’ati wan no man bribi en yesi. A b’bari:

“ E- e . Mi yere san mi yesi yere? San tyari a kenki so dan? Yu kisi yusrefi?” A tapu krei.

‘Na mi pkin.  Na law ben du mi. Ne mi teki mi boi, mi poti en tapu mi borsu.  Mi hari gwe nanga baka. Mi yere fa en ati e naki. Safsafri a  tiri. A pkin luku mi ini mi ai neleki a wani taigi mi. ”Mama  fusan-ede yu no lobi mi? Mama mi abi yu fanowdu. Mama mi lobi yu.” “Yu e meki mi skin gro. Ferteri mi dan san yu du?’ A saf’ati uma wani a ogr’atiwan  yere a tori.  A opo a sawnt, sodati misrefi ben kan yere a tori. Mi e prei no arki. Mi e tan prei Afrikan –uma.

“Ferteri mi san yu du, di psa so, fu di yu eigi pkin puru yu fu a dren?”
“Mi broko.  Mi sari, mi gi tongo.  Mi hori mi pkin. Saka kindi aksi Masra pardon fu di mi no ben sorgu mi pkin bun.  Fu di mi ben denki soso a man. A man di no lobi mi. A gersi taki wan kowru faya brasa mi.  Noiti ete mi firi so bun.   A gersi taki Gado spoiti a foktu fu en sweti na mi tapu. Mi firi lekti.”

Mi sdon e arki, mi ai spiti wan dropu watra.  Fa mi tokotoko mi ai nanga mi sonbreri den no man syi a sari ini mi ai. A ogr’ati wan srefi bigin du leki a e krei. A saf’ati wan srefi lasi en tongo . A uma de na teilefown,  e b’bari: “Mi no e yere yu, yu de ete.”

“Mi de ete, mi e  yere yu, ma mi mu anga. Mi mu du wansani wantenwanten. Yu sa yere mi moro lati.” A saka a teilefown  bika a syi taki wan hipsi man e waka kon nanga wan bigi saka ini en anu.  Alatu e luku pe a man e go.  Mi syi taki na a mati di mi e ferwakti, ete mi plei no breiti.  Mi mati  du leki a no syi den, ma a e waki den skoinsi. Mi lobi a mati fu mi disi baya, mi no e prati en nanga nowansma.  Sonleisi mi e syi fa uma e meki moi ai gi nen. Soso luku mi e luku den uma, fu den sabi taki a no den sani. Na mi sani.  Ma a bun, kon meki mi no broko yu span. A mati e waka langalanga kon mi pasi. A weri en Afrikan koti sobun den denki taki en owktu no e ferstan Sranantongo. A man no sdon wan leti fasi di a ogr’ati wan dyompo kon na fesi fu aksi en: “You bring the thing, show mi the thing, give mi the thing,  immediately?’
Mi mati skreki. A no ben ferwakti taki na so a uma tòf.  A momenti di a wani langa en a saka, mi bigin du leki mi law. Mi trowe  misrefi na  gron,  meki leki mi mofo e puru skuma.  Kibrikibri mi pingi en fu no gi den uma a saka. A mu hori a saka bun tranga na en skin. Den tu uma bruya.  Mi mati e b’bari:  “Call the doktor, call the doctor.’  Datra sa doro biten?

Mi mati b’bari te en neki drei, fu wansma kari datra. Nowansma kari datrawagi (ambulance). Fa dati du kon mi no sabi, ma nowansma prefuru fu kon krosbei. Ete mi e du leki mi law,  lolo na a gron. Mi bigin taki Doisritongo, Franstongo, Ingitongo, Saramakatongo.  Misrefi no sabi fa a dati du kon. Ma  den tongo ben lolo switi ini mi mofo. Fu ala a bari, mi bro e suku fu tapu.  Den uma tnapu na seisei e waki mi. Te fu kba den uma syi taki na komedi mi e prei.  Wan e waki mi mati nanga  a saka. Mi dyompo opo, mi mati srefi go tnapu.  Mi tnapu na en sei.  Mi kisi dek’ati. Mi go tnapu fesi mi mati. Poti mi anu na mi seibere, e seki mi skin e luku den.  Di a saf’ati wan syi a fasi fa mi tnapu,  a kik  go nanga baka. Mi kisi den beina pe mi ben wani den.  Mi tapu seki mi skin. Disten mi wani den syi taki mi na wan lespeki uma. Lespekifasi den mu taki nanga mi. Den mu sabi taki mi a nowan toki. Safsafri mi e syi frede ini den  ai. A saf’ati wan e luku mi, ma toku mi abi a firi taki a no mi a e luku. A ogr’ati wan no lobi fa a tori e go.  A e tan du tòf, ma yu kan syi taki ensrefi frede. A e broko sweti.

“Give the bag,  give the bag with that thing. I need that thing’, a ogr’ati wan e b’bari. Ne mi kon na fesi, mi nanga mi Ptatatongo, bigin taki. Mi e drai mi tongo. Te yu yere mi, yu sa denki taki mi swari omeni ptata. Yere mi dyaso: “ Dames, mag ik vragen hoe jullie heten.”  Den skreki e luku densrefi.

Bowreri a wan taigi a trawan. “A e taki Nederlandse taal. Luku bun,  a e ferstan owktu Sranantongo, kande na wan lalalala Sranan-uma e plei Afrikan. Yu sabi ete,  mi ben taigi yu fu a no prefuru fu teki un sani e prei armonika. 

Yere mi: “Jawel jullie hebben het goed gehoord. Ik spreek Nederlands maar ook die andere taal, het Sranantongo.”

Mi mati e dede nanga lafu. A no sabi san  e miti en. Omoro mi e taki omoro mi e prisiri. Mi teki den leti pe mi ben wani den.  Mi taigi mi mati fu a langa mi a saka. Den tu bruya. Wan bigin gagu: ‘A sani di de na ini a saka na fu mi. Na mi meki a  doro dyaso.” Mi bigin kruderi nanga den. Ma mi no wani kruderi nanga den tapu wan fasi di no fiti. Datmeki lespekifasi mi aksi  efu  syèn no brasa den fu aksi mi, mi di ben kan de den m’ma,  so wansani.  Mi di  e wroko so tranga fu kibri wan moni gi bakadei. Mi mati poti wan spun na en tapu, a e bigi a tori.  A fasi fa mi mati e taki, soso bosi mi ben wani bosi en. En mofobuba e dansi so switi. Wan switi sortu watrafiri brasa mi.  Mi bigin dyarusu, a fasi fa den uma e luku en. Mi kisi wan atibron tapu a man, bika a sori taki a lobi a tori fa den uma e meki moi ai gi en.  Wantronso mi bigin denki a dei  di mi nanga en tuka. Un ben leri fa fu wroko nanga kompyuter. A ben koni moro mi. A ben sabi bun fa fu ukuhari (downloaden) nanga ukutyari (uploaden).  Baka te skoro tapu, a ben tyari mi fu go nyan wansani na wan warun. Te a no ben man feni a pasi a e seti a tyo (navigatie). Datmeki dorodoro wi ben doro.  A ben lobi leisi mi buku. A feni taki den buku fu mi switi fu leisi.

A e gi lostu.  Lostu ben brasa mi tu te mi ben leisi en ukufbuku (recensie).  Efu a sani di teki mi tide no ben miti mi, a yur’ten na lolo wi ben lolo. Ma na neleki fa sabiman e taki: “Sani e waka fa sani e waka.”

Nanga ala den prakseri di e lolo ini mi edetonton mi frigiti fusan-ede mi tnapu nanga wan bigi saka ini mi anu. A pisten di mi wan opo a saka fu luku efu a sani di den uma aksi de na ini, wansma b’bari: “No opo a saka.” Skowtu lontu unu.

Misrefi no sabi fa den skowtu du doro, suma kari den, fu pe den kmoto so wantenwanten.  Di den skowtu b’bari: “No opo a saka”mi skreki sote, dati mi trowe a saka leti na mi fesi. Mi tnapu e beifi. Mi mati srefi skreki, a e luku mi e hari en skowru fu aksi mi: ‘San na disi’. Tu skowtu, wan man nanga wan uma, waka langalanga  go na den tu uma, fu kronbui (boeien) den.  A uma skowtu taigi den. “ Un  yere dyaso. Te mi e aksi yu wansani yu nafu piki.  Yu abi a leti fu no taki noti. Yu abi a leti fu  tapu yu mofo. Bikasi  alasani san yu e taki, un kan teki leki tiki efu wipi fu tyokro yu.  Un ferstan mi.” Den uma seki ede.  Ne skowtu lai den ini a skowt’wagi. A ogr’ati uma taigi a skowtu: “Suma na yu. A moro betre yu syèdap fosi mi klari yu. Wakti te mi miti yu, dan yu sa syi suma na mi!” A skowt’uma no taki noti. A libi en meki a taki. A nowan opo a faya ondro den patu.’

Ete wan tra  skowtu ben de, di teki a saka. A poti en ini wan moro steifi saka. A tai a saka. Ne a poti en ini wan skowt’wagi pe nowansma sdon.  Mi nanga mi mati e hori a wagi na ai.  Mi tnapu e luku san e go psa morofara, nanga unu, nanga a saka.

Wan skowtu kon krosbei fu mi. A e tan draidrai na mi lontu.  A luku mi, ma owktu a e f’furu ai e luku ini mi yapon. Awansi fa mi bobi no de wan frak moro, a  yapon di mi ben weri ben gi lostu. Ete,  a wani sabi suma na mi.

A e taki nanga mi ete a e naki en tongo. A mu denki, efu mi kisi a disi mi e rampaner en.   Mi luku en wan sortu sribiwikifasi, fu bruya en. Mi syi fa a e bruya nanga en skin. Ma afèn, na so mi e denki. Dondonfasi mi e denki gi a skowtu. A e go doro fu aksi-aksi mi, pe mi kmoto, pe mi e libi, san na a tori fu mi nanga den tu uma, efu mi de leki den. Di a luku mi moro betre, a yere mi sten , wantenwanten, a sabi suma na mi. Mi gi en mi nen. A e go nanga langa fu e aksi mi wanlo sortu sani, di misrefi no ben sabi. A ben wani sabi efu na mi brada ben wini a bigi moni di fadon a yari di psa de. Dati mi no ben sabi. Noiti wan dei mi brada ferteri mi taki a wini wan bigi moni. Dorodoro a ben prei pina.  Ne mi kon sabi taki a skowtu ben de mi brada kâbèl.

Mi no ben kisi en fesi wantron. Di mi ben sabi en a ben stodi (hij was gedegen). A ben tyari moi skin. Now, a kon hari,  a no abi w’wiri moro. Efu na piri a piri en fu luku moro yongu misrefi no sabi. A san e tron wan gwenti, gi den man, fu piri den ede.   Disten yu musu e luku bun, te a ede piri, suma na den. Hindustani e gersi, Blakaman,  blakaman e gersi Yampanesi,  yampaneisi e gersi Ingi. Ete mi no e syi Sneisi e piri den ede. Ma a sa de wansani, wan sneisi di gersi wan blakaman. Te yu syi wan pir’ede man yu musu e arki bun fa den e taki. Na a taki e redimusu den.

Mi no abi trobi efu den ede piri, efu a no piri, mi lobi pir’ede man.  A wan di mi abi na oso na mi e piri en ede. A lobi te mi e krebi en ’ede nanga mi sebinefi.

Wan bunbun mati fu mi, ben ferteri mi fa ensrefi lobi pir’ede man. Di mi aksi en fusan-ede, a piki mi: ‘Dan yu kan oli den ede sondro fatu.’ Te now ete mi no sabi san a e bedul. Mi libi en nanga en denki. Mi no aksi morofara.

Mi firi dati mi mati e firi wanfasi a fasi fa mi e taki nanga a skowtu. A sabi a skowtu. Bifosi a leri sabi mi, a ben hori nanga a skowtu en s’sa.   A skowtu no ben wani a s’sa hori nanga en.  Bigi toko den psa. Te fu drai a s’sa, no ben man nanga den wanlo toko, datmeki a froisi go libi na abra liba. A stuka takdenki (filosofie).

Nanga ala taki, nanga tnapu di mi tnapu, mi neki kon drei. Mi no firi bun. Mi e broko sweti, mi e broko ge. Mi ede e drai, mi e suku fu fadon. Nanga ala a dyugudyugu mi frigiti fu dringi mi dresi. Mi na wan diyabeti (diabeet), efu mi no swari den perki biten mi kan kisi mamma mankeri.

A skowtu tyari mi na  a oto pe a saka de.   Di a opo a doro a syi taki a saka no de. Na  drape mi finga bigin hati mi. Mi fadon, mi feni misrrefi te na ini d’dibrikondre pe poku e prei …………….

Ini d’dibrikondre a ben switi. Mi dansi, mi dansi tedati mi no ben man moro. D’dibrim’ma  ben sdon tapu en dodoisturu e teri den someni difrenti kulturu. Bogobogo dedesma ben e tron lolo.   Mi edew’wiri ben e tnapu mi skin ben e gro. Mi brudu ben e kuku. Mi bobimofo ben e bigi leki blaka mormo.  Mi ondrobere ben e tranga leki kronto. Mi anu ben e befi leki broko alatria. Mi ai ben e dungru leki blaka dia. Kasekopoku ben e prei. Sma ben e dansi e frei. D’dibribasi ben e ferteri grontapu tori, nowansma ben e prakseri bori.  Safsafri  mi e kisi misrefi.  Wan bruya teki mi. Mi opo mi ai. Mi e luku lontu e kari mi lobi nen. Mi go sdon tapu a bedilanki. Mi kisi misrefi, taki na dren mi ben dren.  A heri tori di mi ferteri  ben de wan takru dren. Mi opo go wasi mi skin. A dren e bruya mi.  A dren ben de so krin. A sa de wan boskopu? Misrefi no sabi, ete mi wani sabi san ben de ini a saka, san psa nanga a uma nanga a yongu pkin. San psa nanga den tu uma. San psa nanga a man di ben de mi mati. Suma ben de den skowtu. A dren e siki mi.  Alasani mi wani sabi.  Neti mi go sribi fruku, nanga a dren ini mi ede. Mi e begi Gado fu mi dren a dren go morofara. Mi du wanlo muiti ete a dren no sori en fesi moro.  Mi firi sari. Bika mi ben wani ferteri yu a tori morofara. Kande na yusrefi mu go denki san psa nanga ala den sma ini a tori.   A saka poti mi na prakseri broki. Noiti mi sa sabi san ben de na ini  saka. Mi abi wan tranga bribi taki na den  buba fu ala den dedesma di mi lasi ben kibri ini a saka. Den sma no wani syi mi fesi ete. Den kibri mi, bika nanga poku mi dyompu kmopo fu a dren.