MOFOTAKI / GEZEGDEN

Mama borsu na koba, dreiten e prati watra!

Krofaya

1. Efu dedewatra ben abi mofo, tongo no ben beti tongo. Zonder gezag wordt de Ziel van Taal ontkracht!

KROFAYA 2021

2. Anu e gagu, l’lei e krei, lafu na fowtu. Sondro sowtu libi na nowtu!

KROFAYA 2021

3. Tongo na bobimerki wortu!

KROFAYA 2021

4. O dipi, dipi en dipbribifiri sa de tide, fu di tra-esde, dipi no ben man marki a dipbere firi fu en eigi de?

KROFAYA 2021

5. Te tonton tongotopu e brudu, no buba yu kumba. Als Taal verward treft afkomst geen blaam!

KROFAYA 2021

6. Mi blaka buba, esde mi prisiri di mi no syi yu. Yu yeye firi mi, yu koni brasa mi, yu smeri krakti mi!

AANLEIDING RELLEN CAPITOOL USA 6 JAN 2021; KROFAYA 2021

7. Mi e prei mi poku e dansi ini mi spenkiten. Op mijn manier geniet ik van de avondklok!

AANLEIDING CORONA 2020; KROFAYA 2021

8. Te mama sweti lasi smeri, te en bonyo no abi fesi, sortu sweti wi sa smeri?

KROFAYA 2021

  9. No ke mi, yu sa fanowdu mi, te yu firi no man tiri!
Als onrust je knelt roep mij niet aan als jouw held!

KROFAYA 2018

10. Mi denki e brenki, te mi prakseri e kenki sondro fu malengri mi konsensi!

KROFAYA 2019

11.

“Alasma abi en fa, yu fa nafu moksi nanga ala fa. Kba fa tan fa.
Lespeki ala fa, Bika te yu fromu, bruya yu fa, yu fa kan malengri yu amidya.
Bika lolo nanga  wan bruya fa, kan gi mankeri na yu amidya.

KROFAYA 2022

12. Figibelepapira, munduku, p’pikowsu, umakowsu, papira ondrobruku, den kba!
Fa wi mu prisiri un ondrosei, efu ala wenkri londrei?

KROFAYA 2020

13. Suma sa wini fu corona; trow-uma efu buitenfrow? Sortu man sa wini, sortu man sa lasi?  Yepi mi bah!

AANLEIDING CORONA: KROFAYA 2020

14. Mi yagi kragi, mi brasa grani! Klagen is verleden tijd, dankbaarheid kent geen spijt!

KROFAYA 2019

15. Aladei, alasei na soso corona, corona, corona. Mi wêri fu a d’dibri sondro fesi! Corona denki taki a tranga moro Gado!

AANLEIDING CORONA: KROFAYA 2020

16. Wat zou #RitaVerdonk doen, als de moslimbroeder haar nu een hand uitsteekt? Zou zij procederen?

AANLEIDING CORONA: KROFAYA 2020

17. Hij, met een vreemde vrouw op mijn bank. Streelt haar hand en tand. Ik moest weg want beiden zijn besmet. Toen raakte ook ik besmet!

AANLEIDING CORONA: KROFAYA 2020

18. Efu mi ede ben de mi futu, efu mi tonton ben de mi nangra san na a worde fu mi futunangra? Ten fu denki! Als mijn hoofd mijn voet was en mijn hersenen mijn nagels, waar zouden mijn tenen zijn? Tijd om na te denken!

AANLEIDING CORONA: KROFAYA 2020

19. Dyompo-ati ten, a dyompoyari disi e gi dyompo-ati. Dyomposiki na wi mofodoro. No meki grontapu dede wan tranga dede! Tan na oso! Angstige tijden. Dit schrikkeljaar maakt angstig. Besmettelijke ziekte op de loer. Laten wij de mensheid redden: Blijf thuis!

AANLEIDING CORONA: KROFAYA 2020

20. Mama” wan wortu, wanlo sortu, mama borsu na a koba pe srefi dreiten e prati watra! Moedershart, de onuitputtelijke put!

KROFAYA 2021

21. Now mi sabi san na karantèn! Nu weet ik wat quarantaine is!

AANLEIDING CORONA: KROFAYA 2020

22. Wees er snel bij, de boerka wordt verplicht! Bijna uitverkocht!

AANLEIDING CORONA: KROFAYA 2020

23. A krei fu mi aiwatra yu no sa yere. Yu sa tuka nanga a fesi fu mi krei!

AANLEIDING CORONA: KROFAYA 2020

24. Breniman begi: “Botro bredebuskutu. Boskopuman b’bari: “Baka botrofisi, bori banawatra,, bromki buswatrabere, bifo bobimerki buku! Geef, deel, respecteer zonder vrees. Jouw oorsprong is mijn oorsprong!

KROFAYA 2020

25. Te alata no e feni brafu, a e suku todo!

KROFAYA 2021

26. Aladei moromoro mi fesi gersi mi kumba!

KROFAYA 2020

27. Yu na angriten stimofo sondro fesi. Je stelt niets voor!

KROFAYA 2020

28. Don no man sondro koni.  Domheid herbergt wijsheid!

KROFAYA 2021

29. Gwenti na takdenki. Gewoonte is geen sprookje!

KROFAYA 2020

30. Te ondrobruku lasi en ten, pangi de fu tapu syèn? Naakt maar niet geschaamd, de lendendoek omarmd!

KROFAYA 2020

31. Te gorogoro kisi ensrefi, sturu sa sabi san na bangi.
Wees paraat, ondoordacht gepraat, verzwakt de kern van het beraad!

KROFAYA 2020

32. Sreka yu monyokampubrafu, bifo yu tuka nanga a ondroberesweri Leba!
Wees voorbereid en gefocust!

KROFAYA 2020

33. Te tiri e firi, tan tiri na bribi ini wortu di no e kibri!

KROFAYA 2021

34. Te yu puru kokonotow’wiri, yapyapi no e firi prisiri!
Veiligheid verdient bescherming!

KROFAYA 2021

35. Te sekrepatu e syi loiri, a e kisi diafutu!

KROFAYA 2020

36. Efu mama mofo na banawatra, san na papa tifi?
Efu mama na sribikrosi e tapu syèn, san papa mu weri?

KROFAYA 2020

37. Te alentubu no e dropu, sowtu no e kowru nowtu!
Als de regenpijp is opgedroogd, is wanhoop groot!

KROFAYA 2021

38. Brenisma no e frede faya, faya e frede brenisma!

KROFAYA 2021

39. Papa sondro merki, na yonyoni sondro krakti!

KROFAYA 2004

40. Wawanleisi mekip’pi (vibrator) na yepi! Nood breekt wet.

KROFAYA 2021

41. Brede sondro smeri, na uma sondro tesi!

KROFAYA 2004

42. Bigi-ai, na bigi gridi fu libisma ai! Hebzucht ten top!

KROFAYA 2004

43. Wakalibi na don fu tonton! Vreemdgaan is een kronkel!

KROFAYA 2004

44. Libi sondro leti na poti watra na keti!

KROFAYA 2020

45. Mi sribiyeye(onderbewuste) mi no e frede, en yeye na mi brede!

KROFAYA 2021

46. Ini d’dbrikondre, na drape a poku e prei. Het spel speel je in de hel!

KROFAYA 2004

47. Te spikri taki, kruderi no de. Jouw spiegel ziet wat het zegt, zegt wat het ziet, het liegt niet!

KROFAYA 2021

48. L’lei na soso lasi. Liegen is verliezen!

KROFAYA 2004

49. Tangi fu sar’ati bigifasi kaka en skin!

KROFAYA 2004

50. ‘Te yu kawbeti broko, tapu yu mofo!

KROFAYA 2021

51. Di watra kiri mi, yu kibri yu watrakan. Now di mi bere furu yu e suku nyan!
Jij liet mij stikken. Nu wil jij mijn rijkdom bezitten!

KROFAYA 2020

52. Ini arbro fu neti , te mi watr’ai e soigi gwe, yu mu sabana mi!
Als mijn traan verdampt in de snik van de nacht, laat mij dan gaan!

KROFAYA 2019

53. Blaka dungru malengri mi prakseri!
Mijn gedachte een kronkeling in de duisternis!

KROFAYA 2019

54. Bifo tamara tron esde, brasa yu tide!
Waardeer de dag!

KROFAYA 2019

55. Tuka na tuka fu libi, bifo susu no e fiti futu!
Beleef de dans van het leven voordat voeten het begeven!

KROFAYA 2020

56. Konsensifonfon no e tyari oloisi.
Gewetenswroeging komt onverwachts!

KROFAYA 2020

57. Grontapu e meki dyonki. Gengen wini fu sopi nanga puiri!
De wereld is verslaafd, de mobiel is ons de baas!

KROFAYA 2019

58. Uma, kraka yu kra. Vrouw, ondersteun je geest!

KROFAYA 2020

59. Mama bere lontu, mama bere tyari uku!

KROFAYA 2020

60. Wan l’leiman no e leisi en eigi l’lei , l’lei breni en!
Hij is een pathologische leugenaar
?!

KROFAYA 2019

61. Koni brasa sabiso! Kennis tot wijsheid kneden!

KROFAYA 2020

62. Libisma mu sabi, dedesma wawan abi a reti fu taki!
Levenden realiseer, alleen de doden hebben recht van spreken!

KROFAYA 2020

63. Mi na krastaya, te mi taya e krasi, mi e opo a faya! Wees op je hoede!

KROFAYA 2020

64. Te mi bruku priti na baka, yu nafu kon nai en gi mi. Ma te mi bruku priti na fesi, yu mu lon kon teki notisi!

KROFAYA 2020

65. Wan drei punke na wan portmoni sondro pkinmoni. Wan nati punke na wan monisaka nanga soso Sranan dala. Mi no drei mi no nati!

KROFAYA 2020

66. Te yu no wani n’nyan eksi lala, yu sa musu fu man broko eksibuba!

KROFAYA 2021

67. Te sekrepatu e syi loiri, a e kisi diafutu!

KROFAYA 2021

68. Te prasoro e olo-olo, ten fu dresi yu eigi soro!

KROFAYA 2021

69. Mi bendebuku luku mi nanga en bendebukuskriftiki en tontontongo tigri en tontonuku, fu skrifi en tongoprakseri ini mi tontonbuku!

KROFAYA OKT 2021

70. Bifo mi go tuka a edew’wiriprisiri-uma, fu puru den edew’wiriskilfri, nanga edew’wirisopo sondro edew’wirifatu, mi wasi mi fatu edekrabasi!

KROFAYA 2021

71. Mi no e afrontu efu ando wortu fu mi totro. Mi fanowdu den! Ik verloochen mijn taal niet. Taal is mijn haven!

KROFAYA NOV 2021

72. Na baka a loiki fu mi rutu, mi mamatongo e lepi. Pe wortu kibri dipi, tesi sari, prisiri en tongo e kari!

KROFAYA NOV 2021

73. Ofa yu koprobeki abi gowtlanki, begi den fosten sargi, fu yu angisa no lasi warti. Bescheidenheid siert de mens!

KROFAYA DEC 2021

74. Suma na yu, yu na wan faksenmombi, efu dati a no yu nen?

KROFAYA NOV 2021

75. No suku fu kori mi nanga yu trulala. Sabi pe yu e uku. A watra fu mi aispuru no trubu! Onderschat mij niet, ik weet meer dan je ziet. Zie meer dan je denkt!

KROFAYA DEC 2021

76. Yu kan bubufufiu mi Afrikanbangi, mi no sa degedege, mi no sa frede. Nanga krabasi ini anu nanga a pranas’mofotongo fu mi afo en totro mi sa lespeki moro leki bifo, a bus’watrabere fu mi de nanga mi du.

Ik zal niet wankelen en of vrezen als mijn Afrikaanse afkomst te schande wordt gezet. Met mijn kalebas in de hand en de tong van taal uit mijn voorouders dialect, zal ik meer dan voorheen, respecteren de oorsprong van de aanwezigheid van mijn bestaan”.

KROFAYA DEC 2021

77. Kosi mi, no ando mi tongo. Mi no e feti bakru. Mi na pokudosu. Mi e prati singi fu mi totro.
Scheld op mij, verneder niet mijn taal. Het bazuint geen gevaar. Daar waar mijn heden ontwaart, deel ik het lied dat mijn verleden verklaart
!

KROFAYA DEC 2021

78. Yere, di a mira syi taisukru en futu brudu.
Di a waswasi syi a godo, a feni wroko.
Di a freifrei broko en frei, a tapu frei.
Di a fisi firi alen, a sweti sote te pe
Di a buriki lasi en tere, den kari bronbere.
Di a tingifowru smeri a tingi, a kisi libi.
Di a pirneki syi a doifi, a kisi frikowtu.
Ete, te mi mofo na man tyari mi tongo, mi tonton korku
!

KROFAYA DEC 2021

79. Prisiri in mi ede! Kowalityonbribi! Fu wiki den wortu fu mi totro, mi e go foktu mi tonton!

KROFAYA DEC 2021

80. Te  mofo frigiti wortu, spiti a watra!

KROFAYA YUN 2022

81. Te yu e nai, suku fu a fiti, bika a n’nai kan meki yu ede drai!

KROFAYA 2021

82. Te bobimofo steifi, uma wani freiri!

KROFAYA 2021

83. Mi ede de, pe mi De de! Ik ben waar ik moet zijn!

KROFAYA 2020

84. Lolo mi olo nanga yu lolo!

KROFAYA 2020

85. Te moni breni libisma ai, paiman e opo den ai!

KROFAYA 2020

86. Ofa nyun s’sibi e figi switi, owru lobi no abi kba en rutu e gro dipi’!

KROFAYA MARTE 2022

87. Te na ondrowatraberi en buswatrabere no e seki yu, pangi yu krabasi fu sabi yu pranasi!

KROFAYA APRILE 2022

88. Awansi wortu ben teiken na tapu bon, plafon, ston, ondrogron, efu santigron, ala wortu sabi en bonyogron! Sasi fu sabi!

KROFAYA YUNE 2022

89. “Te wortu e lolo ini prakseri fu swari, prakseri e denki ini wortu fu tyari.
Als een woord een gedachte vormt, borgt de gedachte het woord dat warmt. “

KROFAYA YULE 2022

90. Mi denki breni, te mi e teki mi anukoba( handpalm) leki krabasi ?

KROFAYA YUNE 2022

91. ‘Krei, te yusrefi  feni a tapun fu korku a krei. Bikasi te krei lasi bro, watra e kmoto fu gogo’

KROFAYA YUNE 2022

92. Sensi mi ben yongu, okasifromu (kansenongelijkheid) ben de ini a kondre!  Discriminatie bestaat altijd al!

KROFAYA YUNE 2022

93. Mi yagi kragi, mi brasa grani! ‘Klagen is verleden tijd. Dankbaarheid kent geen spijt!

KROFAYA YANWARE 2022

94. Libimarki na stampu fu skinfiri. Pe firi na bribi, yeyetiri e libi!

KROFAYA AUGUSTE 2022

95. Mama borsu na koba, dreiten e prati watra. Papa anu na bako, sweti e foktu tongo!

KROFAYA AUGUSTE 2019

96. Niets doen is iets doen zonder woorden!

KROFAYA AUGUSTE 2019

97. Aanwezigheid is de gemoedsrust van afwezigheid!

KROFAYA AUGUSTE 2019

98. Srepi a udu, fu sabi en gudu!

KROFAYA AUGUSTE 2022

99. Takru bro fu grontapu meki mi no ben man piki!

KROFAYA AUGUSTE 2022

100. Anutaki a no seiberewortu fu tongo! Gebarentaal is ook taal!

KROFAYA AUGUSTE 2022

101. Mi na todo, sowtu na mi trefu, pasensi na mi brede.

KROFAYA YUNE 2021

102. Mi na todo, loli na mi koni, mi e oli buguniri

KROFAYA AUGUSTE 2022

103. Te mi futu no man waka, mi e hori mi ede. Te mi ede no man denki, mi e kari mi Gado

KROFAYA AUGUSTE 2022

104. No frede na fesi fu dede, Kba……frede na  ede fu d’dibri. Sabi, Ini spikri fu libi wi libi e libi!
 
Vrees niet het onzichtbare, maar……vrees de diepte van haar snik. Reflecties uit het verleden,
delen dekens voor ons heden

KROFAYA FEBRUAR 2023

105. Te Lena spiti, watra sa switi. Te Lena drei, grontapu sa krei’.
KROFAYA FEBRUAR 2023

106. Sranan mi kumba e brudu. No meki mi bro tapu bifo mi ede dede!
KROFAYA FEBRUAR 2023AKATONGO / TONGBREKERS

1. Baka di tin tingi tigri, tigri a tiri tigri, a waswasi wasi en wasi tapu a moimoi moismoisi matamata

KROFAYA 2O19

2. Oiti yu syi kaw e kaw krawkraw, efu freifrei e frei sondro frei

KROFAYA 2020

3. Te Tongo miti tongo, Tongo e tongo, tongo!

KROFAYA 2020

4. Mi bendebuku luku mi nanga en bendebukuskriftiki en tontontongo tigri en tontonuku, fu skrifi en tongoprakseri ini mi tontonbuku!

KROFAYA 2021

5. “Botro bredebuskutu. Boskopuman b’bari: “Baka botrofisi, bori banawatra,, bromki buswatrabere, bifo bobimerki buku!

KROFAYA 2021

6. O dipi, dipi en dipbribifiri sa de tide, fu di tra-esde, dipi no ben man marki a dipbere firi fu en eigi de?

KROFAYA

Waardering: 1 uit 5.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s