KONIMANSKRIFI / LITE

konimanskrifi a no gi koniman wawan!

KROFAYA
Bifo yu leisi mi!
Lees dit eerst!


1. BUKU

Ala den buku fu Krofaya Kromanti de fu bai. Yu kan bai den na Bijlmer bookstore efu na Krofaya ensrefi. Yu nafu abi papira fu heiskoro efu stuka na wan akademia fu man grabu a tori. Yu sa kisi moro lobi gi yu eigi kumbat’teitongo. Den buku na wan moi kado fu gi, efu bai gi yusrefi. Sabi moro fu bai? No drai drai, seni mi wan loktubrifi efu wan tyupu.

De boeken van Krofaya zijn te koop, bij Krofaya zelf of bij de Bijlmer bookstore. Je hoeft niet universitair geschoold te zijn om de verhalen (de taal) te kunnen lezen en begrijpen. De taal is toegankelijk. Je raakt verliefd. Tip, geef een boek kado, verwen jezelf met een Krofaya in je boekenkast. Stuur een email- of app.

Waardering: 1 uit 5.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Pom


2. POWEMA / PUWEMA

DE NA a BIGIN FU TIDE!

krofaya

eDEk’ko / edegrupu

1. Gado
2. Mama
3. Papa
4. Famiri
5. Mi
6. Sraften
7. Tongo
8. Taikiri
9. Panyawakasma
10. Lobi

eDEk’ko/ edegrupu
1. Gado

Tyar'pisi

 1. Masra Gado
 2. Here God
 3. Ke mi Gado
 4. Ala dede abi en libi
 5. Te tamara dede gwe
 6. Sabi taki te
 7. Te Gado yu mama a kari
 8. Als God jouw moeder uitkiest
1. MASRA GADO 2. HERE GOD
>>>>><<<<<
Masra Gado,
Dei nanga neti mi e kari yu nen
mi sabi yu abi gi alasma ten
sonten mi e kari yu nen sondro syèn
te mi e firi pkinso pen.

Mi breiti taki mi sabi Yu
mi lobi Yu moro gowtu,
Bika te mi no abi fu n’nyan pkin sowtu
Yu e yepi mi fu feni wan fasi fu lekti na nowtu.

Yu kon na grontapu gi libisma
Fu dede gwe libi alasma
Ma ini a ati fu furu sma
Yu no o tron dede-skuma.

Masra Gado, na tapu son spesrutu dei
Furu kondre e tapu na strei
A strei di e meki prasi drei
A strei di e meki mama krei.

Masra Gado, sosrefi tapu Yu friyaridei
Ini kerki wi de singi,
“Prèise Hem A de so hei”
Yu de so hei sondro frei
Ma toku yu de alasei.

Tamara, kande wi no sa memre moro
Di Yu ben tnapu na wi mofodoro
Fu dresi a hebi ditosoro
Fu meki a pen no kon moro.

Masra Gado, Nanga Yu moi grati buba
Weti, geri efu blaka
No drai gi nowansma Yu baka
Bika na Yu baka wi sa waka
Te wi d’don langalanga..
Here God 
D
ag en nacht roep ik U aan

Ik weet,
U bent met ieder mens begaan
Soms klinkt schaamteloos uw naam
Bij ietwat pijn in botten of lichaam.

Ik ben verheugd dat ik U ken
Dat U waardevoller dan goud bent
Want, ook al moet ik voedsel ontberen
Houdt U mij overeind en laat mij niet wegteren

U kwam op aarde voor de mens
Hen achterlatend was heel intens
Maar in des mensenhart
Klinkt noch wanhoop noch smart

Here God
Op hoogtijdagen staken veel landen het oorlogsgeweld
Het gevecht dat erven doet omsluiten
Water doet verdwijnen
En moeders laat wegkwijnen.

Here God, zelfs op Uw verjaardag
Zingen wij “Prijs Hem vol Glorie hij is zo groot
Zo hemels volmaakt en zo devoot’ U de God van alleman en alledag”

Morgen zullen we misschien zijn vergeten
Toen U aan de deur kwam om zweren te genezen
Smart liet verdwijnen
Angst en pijn wonderbaarlijk hebt verdreven.

Here God, waar U ook bent
Met uw mooie huid wit, geel, zwart of ongekend
Went U zich van niemand af
Want het is U die wij zullen volgen
Languitgestrekt in het graf,
Opgeborgen in een urn met as
Als verdwenen zijn alle zorgen van gisteren en morgen.
[ AITI TAI ATI ]
3. KE MI GADO4. ALA DEDE ABI EN LIBI
Ke mi Gado,
Mi e yere fa den e kari nanga safri sten
Den bigisma nen
Di nyan pina bita ini a d’dibri katiboten.


Nanga opo-ai ini mi dren
Mi e waki fa den
E b’bari fu sari, tiri fu a wipi
Fu a kiri fu den dren
Soso fu tai hori na a d’dibri sraften.

Fu a krusuw’wiri tapu ede
Wetman feni taki den musu fu dede
Fu a blaka fu skin
Wetman kari den fisti tingi k’kalaka pkin.
Fu a moi fu den bakadyari
Di bigimisi no ben man swari
Den ben musu sribi na dorosei
Pe redi k’kalaka e kisi frei

Den buba brudu, brudu
Brudu sondro kloru
Di gersi sweti sondro libisma tesi
Mofo drei, mofobuba priti
Srefi a swampusiri di den prani
No e gi prisiri fu swari
Srefi a gron-nyan fu den totro
No man psa den gorogoro so

Ai geri leki karu
Lebriki gersi stompu fu bon
Di e nyan gwe ini a tranga faya son
Srefi kamisa fu tapu syèn fu skin
E fadon fu den mataskin


Tide mi e gi den bigi grani
Bika nanga ala atleba di den swari
Na den nen wi e tyari
Den nen, di kisi sten
Sten, sondro pen
Di no sa broko wi dren
Sodati disten no tron fosten.

Brasa mi boskopu fu sari lespeki nanga krakti!
Kba ala dede abi en libi
No frede ini fintiki fu wortu mama e libi
A sa freiri un tontontongo
Prenki memre ini tere fu un ede
Nanga prenspari mofodronFamiri, srefi te fadon
Ini trubu watra fu drei gron
Mama sa frei kroipi kanti d’don
Krei na un sei
No lasi bribi
Nanga triki singi sondro wipi
Mama dede sa dodoi un sili ini
Kba, ala dede abi en libi!
[ BOKA KOBA KBA ]
5. TE TAMARA E DEDE GWE6. SABI TAKI TE
Te
Te Tamara e dede gwe,
Te esde no dede ete
Te tide e libi ete
Te musudei no man opo en ai
Te brekten no man aksi rai
Te mofoneti kibri en fesi
Te mindrineti kiri en tesi
Te wan yuru gersi wan yari
Te wan yari gersi wan dei
Te dei e kari strei
Te strei e panya krei
Te mi oso no abi tanpresi
Te sensi no de fu bai dresi
Te mi baka no man broko smenti
Te mi gotro no abi watra
Te mi pupe no man tranga
Te mi no man wai mi fraga
Te mi no man kari mi pkin mi sisa nanga mi brada
Te frigiti prakseri ne meki l’lei
A sa de a dei di mi Gado kari mi na en sei

 
Mi bèle no man sdon
Mi futu no man waka
Mi no man swari watra
Mi anu e tan  beifi

Mi finga no man skrifi
Mi ai no man luku
Mi yesi tranga fu yere
Mi baka no man d’don
Mi mofo no abi wortu
Mi tifi frede fu beti
Mi sukru lasi en tesi
Mi de no abi sowtu
Mi sweti e tan smeri
Mi frede fu syi mi fesi
Mi tongo lasi en kloru
Dan yu mu sabi taki
A rutu fu mi libi dede.
[DUNGRU UNU UDU ]
7. TE GADO YU MAMA A KARI8. ALS GOD JOUW MOEDER UITKIEST
>>>>><<<<<
Te Gado yu mama a kari
Te Gado, yu mama a kari
Pkin e sari e meki b’bari
Bika, prati fu mama
Ayi, prati fu mama, a hebi fu tyari
Te Gado, yu mama a kari
Sari wi musu fu swari
Prakseri e feti ini wi ede
Te wi syi taki mama buba dede.
Te Gado, yu mama a kari
Bruya e seki unu skin
Awansi, wi alamala sabi
Mama sa krin pasi, gi ala en pkin
Mama sa hori ai owktu tapu kwekipkin
Te Gado, yu mama a kari
Ini a memre fu den pkin di a tyari
En buba gwe, ma en sili no sa dede gwe
Te Gado, yu mama a kari!
Als God, jouw moeder uitkiest
Is er intens verdriet
Geschreeuw en paniek
Van het immens verlies
Want scheiden van moeder is tragiek
Als God jouw moeder uitkiest
Verberg je verdriet niet
Het spookt in je hoofd
Als je ziet moeders lichaam is dood
Als God jouw moeder uitkiest
Is verwardheid groot en bodemloos
Ondanks het feit
Dat zij de weg voor kinderen en kleinkinderen plaveit
En jullie geluk boven alles verkiest.
Als God jouw moeder uitkiest
Zal moeders lichaam vergaan
Doch, In herinneringen en harten
Zal moeders Ziel voor eeuwig
Levend blijven voortbestaan
Als God jouw moeder uitkiest.
[ ENKRI KREI NEKI ]

edek’ko / edegrupu
2. Mama

mama smeri na wan firi!

KROFAYA

Tyar’pisi

 1. Mi Mama 1997
 2. Mama en tranga baka 2021
 3. Mi mama en dede dei 14 juni 2012
 4. Mama yu mi aladei lobi
 5. Domru mi nanga yu yeyepangi mi mama
 6. Mama opo no fadon fu siki kiri yu mi mama
 7. Mama bere na a skin
 8. Mi kensi mama
 9. Mijn demente moeder
 10. M'ma bere tyari uku
 11. Moeders rondhoekige buik
1. MI MAMA2. MAMA EN TRANGA BAKA
>>>>> <<<<<
Mi mama, fu tru mi e misi yu!
Yu di ben de wan tranga wroko uma
Nanga wan moi blaka buba.

Yu di ben wiki ala m’manten fruku
Fu triki yu masra en kakibruku
Ibri m’manten wi ben sdon waki
fa yu ben teki someni ten
Fu sorgu taki wi dringi pkinso te
Bifo yu go na wrokope

Mama, te yu ben baka a kandratiki fisi
Yu e gi ala pkin wan pkin pisi
Lobifasi yu ben e taigi unu:
“A fisi abi grati, unu musu fu luku bun

Baka te wi nyan wi opo yu ben bigin e sibi na oso
Sosrefi den dotsani yu e wasi
Wawanleisi yu ben feni taki wi e waka ini yu pasi

A so a ten doro fu mi p’pa, yu masra kon
Yu e seni unu fu go sdon
Bika te yu masra, kon na oso
A no musu fu yere nowan koso

Mi p’pa e wasi dan a e go nyan,
Wawanleisi a ben aksi: “Uma fa yu tan?”
Ala pkin ben sdon so tiri
Bika den sabi fa yu ben firi

Aiti yuru, ten fu go na bedi
Yu ben taigi unu safri na yesi
“We mi pkin mi lobi un
Nanga yepi fu Gado mi sa sorgu unu bun
Mama te yu ben gwe,

Wi ben begi Gado gi yu tu
Fu yu no abi nowan pen

Bika ala yu pkin ben sabi
Taki yu leki mama
Noiti wi ben sa wani lasi.

Mama, mama ik heb honger.
Mama, waar is mijn papa?
Mama san wi o nyan tide?
Mama  angri e kiri mi.  

Kon mi pkin.  Yu papa no de. Yu papa,  lon gwe.
Ma mi, mi un mama,  mi de, 
no frede mi pkin, mi no e gwe nowanpe.

Mi sabi taki angri e kiri unu
Kon, kon meki mi brasa unu
Opo un  mofo, poti a siri sowtu ondro un tongo
Mi pkin, disi na ala san mi abi.
                           
A so mama e yere aladei,
a angribere krei fu en pkin,
A krei di e bron dipi na ini mama en kumba ini  
Ala mindrineti, nanga ede di kanti mindri en mangri bowtu, ini a skadri fu munkenki, brokobroko, so wawan,  mama sdon, e hori a batra nanga sowtu e begi fu a dei di e kon de, no sa hebi moro a dei fu esde  
Mama frede, frede taki angri sa kiri den poti pkin
Den pkin, di d’don na tapu kopiplanga bedi
E soktusribi,  nanga angri tapu den fesi.  
Te mama e syi den pkin e sribi
A e prakseri en dede mama di e sribi en teigo sribi
Mama prakseri fa a pina no ben tranga tete,
di en dede mama ben libi ete

Mama e prakseri fa kumbusiri nanga podosiri,
ben gi watra nanga brede
Fa anitriberi nanga wantu siri swampusiri ben furu den bere
Wan man, wan papa gi en pkin, mama  tapu fu suku
Mama  no wani man di e pramisi finbotro nanga yorkakuku
Mama no wani man di te a feni san a suku, a e kisi diafutu
Mama no wani man di sa libi en  na baka,  nanga pkin di no man waka
Mama no wani moro difrenti pkin, di gersi den papa so krin  
Aladei nanga priti ondrokoto
mama e  saka kindi fesi  a prenki fu en Gado,
Ne wandei a prenki kisi wan mofo
Gado domru ensrefi ini mama ede, 
ferteri en fu no frede
Sondro papa,  yu sa sorgu yu pkin te na yu dede
Yu sa suku feni wan wroko, fu yu pkin kan teki skoro
Yu sa broko psa ala maka, a tere fu pina sa tranga yu baka
 
Ne mama sweti lasi en krei
siksi datra tnapu na en sei e opo den  mama so hei
Tangi fu mama en tranga baka,
den ala siksi tron bigi datra
Tide den sabi taki nowan papa,

ben  kan broko, den mama en tranga baka.
[FANOWDU NAFU DU]
3. MI MAMA EN DEDEDEI 14 JUNI 20124. MAMA, YU MI ALADEI LOBI
>>>>><<<<<

Neti tapu, nowan lafu pe mama de?
Mama de, pe mama dede tere de  
Dei opo nowan koso, pe mama de?
mama de, pe mama dede tere de
Prenki fu mama e anga na skin fu oso
Pe mama ai e kisi libi ini a dipi oso sili  
Krosi  fu mama e prodo a dei
Tapu dodoisturu so krosbei
Sondro fu skrifi  mama wortu yu e firi
Sondro fu taki mama wortu yu kan fasi  
Tide na mi mama en dede dei
Awansi mi sabi na Gado sei
Mama e waki wi, fu heimli hei
Toku mi e sari, mi e krei  
Tide na mama en dededei
Mi angri sote fu de na en sei
Smeri en smeri, tesi en sweti,  fasi  en fesi
Awansi fa a wini a feti fu a strei
Mi no e dansi, poku no e prei  
Tide na mi mama en dededei
Mi e denki en aladei,
Te son-opo te neti drei
A e seni  lobi  fu tapsei
Toku mi e misi en ibridei  
Tide na mi mama en dededei
Te mi kanti na en sei
Mi sa breiti, lafu sondro fu krei
Mi sa prisiri, mi sa dansi,
fu di mi kan rostu na en bobi-sei
Tide na mi mama en dededei
Bifo yu lafu e tron krei
Yu mu hori yu mama hei,
Bika mama krei no e prati l’lei!

Mama fu na gadri ini mi ati mi e memre yu aladei mi fasi.
Den kari tide yu mamadei, kba aladei na mamadei
Bika yu kumba e domru mi dei na dei Mama
Munkenki breni, musumbla wiki
Dei opo, nowan koso,
Sosrefi toko, prenki e prodo ososkin,
E bro lobi, e gi libi,
Ai e kisi libi ini oso sili dipi Pe, pe yu de mi mama!
Mama
Sondro deiten lafu, neti tapu
Tiri kiri, bonyogron e suku watra
Blaka kandra e spiti blaw faya Sten en feti fu no yere sten
Frede e bruya mi sonten
mama mi e misi yu alaten. Pe, pe yu de mi mama! Mama
Srefi te mi e wasi dotsani
Mi e firi yu anu ini a bradi watrabaki
Mi e syi yu fesi ini a skumaskuma sopowatra
Mi e brasa lobi di yu e seni fu yanda Mama, pe, pe  yu de mi mama!
Mama tide mi na mama
Ete, mi e tan memre,
A smeri fu yu smeri,
A tesi fu yu sweti,
Yu wortu fu puru sorgu,
Yu fasi fu no lasi,
A safu fu yu anu,
Yu fesi ini mi ede,
Yu sten ini mi yesi
Ma morofuru
A sari fu mu misi yu.
[ GRANI NA NAGRI ]
5. MAMA PE YU DE MI MAMA
[ HOIGRI OGRI GRO ]
6. OPO, NO FADON FU SIKI KIRI YU MI MAMA7. M’MA BERE NA A SKIN
Opo, opo, no fadon, fu siki kiri yu mi mama
Kon, kon, meki mi futu tyari yu mi mama
Frei, frei, nanga moi prodo mi mama
Denki den pitani di de ini sari mi mama
b’bari krei fu man tyari sari mi mama


Sdon, sakasdon tapu yu belebuba mi mama
Didon, kanti d’don, tapu na broko gaba mi mama
Hari bro, bro yu ede tapu mi bere mi mama

Teki mi tongo fu taki mi mama
Bro mi sweti leki dresi mi mama


Tai, hori mi anu fu srepi yu mi mama
Tiri fu pen no swari yu mi mama
Dansi tapu poku fu libi mi mama
Lafu, nanga den wan di lontu yu mi mama


Domru mi, nanga yu yeyepangi mi mama

Foktu mi nanga yu yeyewatra mi mama
Tapu mi nanga yu yeyesmoko mi mama

Firi, mi lobi sondro wortu mi mama.

M’mabere na a skin
M’mabere na a skin
Pe libi e bigin
Mama smeri, yu no e leri
Na wan firi, fu a skin
Mama fesi yu no e frigiti
Te a dei yu tron asisi
efu d’don langalanga ini yu kisi.
[ INSEI NE SENI ]
8. MI KENSI MAMA9. MIJN DEMENTE MOEDER
>>>>> <<<<<
Mama sdon ini en sturu, e taki nanga ensrefi
En anu e beifi, kindi steifi, futu sweri
Mama e smeri, mama e b’ba
A no sabi san na a yuru, ma mama e suku en mama
Mi opo a doro
Mama kaka ensrefi fu syi suma drape e opo en doro
Safsafri mi kon insei, mama e waki nanga ai
di lon drei
Frede, gagufasi mama aksi taki:
‘Suma na yu? San yu kon du? Mi no sabi yu! Gwe, tapu mi doro, mi no wani yu kon moro.
So, libi mi pe mi de!’

Mi skreki fu yere taki a no sabi suma na mi
A pisten mi no man ferstan, taki mi mama yagi mi

Mi ati e sari, nanga wortu di hebi fu swari
Mama mofo e tan b’bari:
‘Gwe! mi no sabi yu! San yu kon du?
Na ogri yu kon fu kon du?’Mama gorogoro soro, sten e swaki fu frede
En fesi kenki neleki a nyan d’dibri deibrede
Den tranga wroko finga, di yepi safu un pina
e sori kon tapu mi
Mi drai luku na mi baka nowansma de fu syi
Fa a e suku fu opo a bigin koso hebi dreiwatra koso.Mi waka go na en fu a syi mi fesi yere mi sten
lespekifasi mi kari en fesnen
“Mama na mi, yu umapkin!”Lafu tapu en fesi
Mama lafu kisi yesi nanga tesi
A bradi en anu fu brasa mi
“Mi pkin na yu?” “Iya mama na mi, yu umapkin!”
Mi saka kindi fesi en. A e tan kari mi nen. “Kon mi pkin, na mi. Na mi ai e trobi mi.
Pe yu ben de?
Na skoro yu kmoto?”
Suma na a yonkuman di e opo yu koto?
Tan tiri, meki mi frekti yu w’wiri
fosi mi tyari yu go sribi!”

Mi no sabi san fu taki
Mi mofo laspasi
Mama bigin prei nanga mi fesi
E smeri mi ondr’anusweti
A firi mi watr’ai di mi ben wani kibri gi en
Prakseri e lolo ini mi ede
Fa mama ben de fosten
Bruya prakseri,
Fa mama mu psa en konten ini wan switi kontren
Mi e begi Gado fu kloru en ten
Sondro pen sondro syèn.“Kon mi pkin, na mi. Na mi ai e trobi mi.
Pe yu ben de?
“Mi pkin, mi frigiti yu nen, taigi mi fa yu nen
Fusan-ede yu de krei,
No ferteri mi nowan l’lei
Yu ede e hati?
Yu bere e hati?
Watra e kiri yu?
Yu pupe tranga?
Ferteri mi, mi pkin?“Nônô mama, mi ede no e hati mi!
Mi bere no e hati mi!
Watra no e kiri mi!
Mi pupe no tranga
A no krei mi e krei!
Na di wan w’wiri dyompo go na ini mi ai,
A foktu fu lobi, lespeki, warderi nanga lasi
spiti fu mi ai
A so mama sdon ini en sturu e taki nanga ensrefi
Ke, ke, ke mi kensi mama.
Zienderogen kwijnt moeder weg in haar stoel
Haar lichaamsgeur verscheurt haar kwijl beschrijft
Terwijl zij rusteloos haar moeder roept
Die in haar binnenste verblijft, vergrijst haar tijd.

Onaangekondigd sta ik voor haar
Angstig lege ogen staren mij nietsvermoedend aan
Verbaasd vraagt en zegt zij mij:
“Wie ben jij, wat kom je doen? Ik ken je niet,
Ik wil je niet meer zien. Doe de deur dicht en verdwijn!”

Verschrikt van de woorden, “Ik ken je niet”
Onbegrijpelijk mij wegjagen zo expliciet,
ik voel verdriet
Als zij herhaalt: “Ik ken je niet, ga weg jij dief,”
Ontstaat in mijn binnenste paniek.

Haar gelaat vervormt alsof de duivel in haar beweegt

Als langzaam de pijn verbrijzelt in haar keel
Komt op de hoest die haar adem ontneemt.

Ik loop naar haar toe, liefdevol kijk ik haar aan
Respectvol roep ik haar bij voornaam
Ik ga voor haar staan en kondig mij aan
Herkent zij mijn stem? Zal zij weten wie ik ben?

“Mama, ik ben het, uw oudste kind!”
Eensklaps, haar glimlach geeft blijk dat zij mij herkent
Ik kniel voor haar neer, zij betast mijn gelaat,
Ruikt en droogt mijn bezweet lichaam
Haar onsamenhangend verhaal
Maakt dat ik in verwarring verdwaal.

In gedachten beland ik in destijds
Mijn zorgeloze kindertijd
Mama’s zorgzaamheid in hongerstrijd
Overmand door machteloosheid
Smeek ik God te behouden haar waardigheid.

Dan voelt mama mijn traan,
Die ik ongewild moest laten gaan
Het was de traan die ik niet kon verbergen
Omdat mijn echte naam
Haar brein niet meer kon verwerken.

“Waarom huil jij mijn kind?
Heb je hoofdpijn, buikpijn, of wil je brood?”
“Neen moeder, ik heb geen pijnen, ik heb geen nood.
Het was een vuiltje in mijn oog
Dat vuiltje hield mijn oog helaas niet droog
Zo kwijnt moeder zienderogen weg in haar stoel. Och, och toch, mijn demente moeder toch!
[ KENKI EN NEKI ]
10. M’MA BERE LONTU A TYARI UKU11. MOEDERS RONDHOEKIGE BUIK
>>>>><<<<<
M’mabere lontu,
m’mabere tyari uku
uku di e kibri wi fu dede nanga siki
Ala den uku abi den eigi tiki,
wi kan teki den tiki leki wipi,
efu leki wan fini skriftiki
 
Te mama e syi fa en bere e bigi
A e denki a libi di yu san mu libi
Yu, sa de wan boi, wan natra tra efu uma
Fa a mu kari yu, yu di e gi prisiri en murububa?

Sondro fu sabi  yu nanga mama meki sweri
ala den mun di yu ben kibri ini en bere.
Taki awansi san sa psa,
Mama sa lobi yu te na en kba
 
Ini m’mabere yu libi e gro,
yu nanga mama e bro wan bro
Te a dei di yu krakti nofo,
fu feni a prisiri olo
Fu lowe fu m’mabere,
no nanga ede efu tere
ma nanga yu bakag’go
 
A momenti  di yu opo yu ai
Yu luku yu mama nowan draidrai
Nanga watr’ai mama luku yu
mama syusyu, mi watrapkin
mi lobi yu, luku fa yu moi,
ne yu hori yu mama bigidoi
 
Mama e bosi yu, mama e krei
Ke Gado a ben de wan hebi strei
Yu e suku bobimofo
Wantenwanten yu bigin koso
Mama kwinsi en bobimofo
Bobimerki gersi watra fu gotro
Sondro kloru, sondro tesi
Ete yu smeri lobi, yu smeri sweti
Yu smeri  yu mama di yu syi en moi fesi
 
Tide wi e tuka hebi watra
D’dibri e prati banawatra
Begi Gado, bron wan kandra
Prakseri den dei ini m’mabere
Di nowansma ben de fu tanteri
Teki yu langa fini skriftiki
Skrifi gi grontapu fa yu e firi.
Fa den e tan kiri, wi mama siri.

 
M’mabere lontu, m’mabere sa tan abi tyari uku.

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moeders buik is de herberg van ons leven
Het heeft plek voor vele levens
Het heeft rondingen en hoeken
Hoeken die ons beschermen tegen allerlei ongenoegen.


Elke hoek heeft haar eigen stok en ritueel
Zie de stok als zweep, of een verfijnd penseel.

Als zij de omvang van haar groeiende buik bekijkt
Denkt zij aan het leven ver voor deze tijd
Wat zal jouw geslacht toch zijn, man, vrouw geslachtsloos ander geslacht of hermafrodiet
Hoe zal zij jou noemen, jij die haar baarm
oeder genotvol pleziert

Onbewust , of toch wel bewust
Zijn jij en haar een verbintenis aangegaan
Welke tegenslagen jij ook komt tegen
Zij zal van je houden tot het einde van haar leven.
In haar baarmoeder krijgt jouw lichaam vormen
Jij en haar ademen dezelfde zorgen
Tot de dag dat je sterk genoeg bent
Om te vluchten uit haar genotgaatje
Niet zoals de meeste vrouwen het doen,
Maar met je stuit en veel gepoep


Op het moment dat jij het leven zag
Keek je haar aan, het leek wel een verbaasde lach
huilend keek mama je aan, fluistert:
” Mijn kind, jij bent zo mooi, ik hou van jou
Meteen greep je naar haar duim,
Moeder’s duim was in een vouw
Mama knuffelt je mama huilt
O God het was een zware kluif
Meteen zoek jij de tepel,


Jij hoest,
Moedermelk uit haar tepel
Is slechts een kromme druppel in een theelepel
Mama knijpt haar borsten
Melk met geur van gootwater
Kleurloos verdikt waterig troebel water
Mama maakt zich zorgen
over jouw leven van morgen
Doch je ruikt jouw moeders zweet,
je voelt liefde, ademt liefde
ruikt haar stem,
haar gezicht voelt puur zo vol natuur
haar zweet geeft blijk dat zij om je geeft


Helaas
Thans is het leven geen pretje
De duivel stookt ons met slechte wedjes
Bid tot God, brandt een kaars
Denk aan de momenten in moedersbuik
Toen het leven daar was zo puik
Neem je fijn geslepen penseel
Schrijf een boodschap aan iedereen
Vertel hoe de negen maanden in moedersbuik
Die voelde als een wollen warme kruik
Ons mensenleven nu verzuipt.

   
 


 

 

 

 


 
 
 
[ LABALABA BABA LALA ]

NO BUBUFUFU YU PAPA BRUDU!

KROFAYA

EDEK’KO/ EDEGRUPU
3. PAPA

Tyar'pisi

 1. Papa ini ondrobruku
 2. Ke mi papa
 3. Wel mijn vader
1. PAPA INI ONDROBRUKU
Papa ini ondrobruku, na so a ben waka fosten
Na so a kren bigi bergi, na so a ben teki na pen.

Yu granp’pa, yu granp’pa, dati na yu boto
yu papa yu papa, dati na yu sipi
Di a sula ben brudu, ondrobruku kibri rutu

Yu omu srefi yu tanta, nanga den birti tu
Na den ben tnapu na sekanti, fu pai a watrafodu

Yu granp’pa, yu granp’pa, dati na yu boto
yu papa yu papa, dati na yu sipi
Di a sula ben brudu, ondrobruku kibri rutu

Yu anu nanga yu fesi, langa mi yu futu tu
Te anu sa tron futu, papa bruku sa srepi yu tu

Yu granp’pa, yu granp’pa, dati na yu boto
ma yu papa yu papa, dati na yu sipi

Yu granp’pa, yu granp’pa, dati na yu boto
ma yu papa yu papa, dati na yu sipi
Te a sula sa buku, Papa bruku de fu kibri yu
tu.
[ MOKSI MI KOSI ]
2. KE MI PAPA3. WEL MIJN VADER
>>>>><<<<<
We mi papa, we mi dede papa.
Papa sakafasi mi e aksi yu pardon
Pardon fu di mi no ben teki nofo ten
fu sabi fa yu ben de
Wan tru papa fosten

Papa mi e opo gi yu mi bigidoi
bika ini mi insei wan gengen loi
A tyokro kwinsi mi gorogoro
Libi mi brokobroko nanga mi yeye soro

Papa,
Pe mi ben opo mi mama hei
Mi skoifi yu na seisei
Pe mi firi mi m’ma krei
Mi no prakseri yu, nowan enkri dei
Pe mi fanga, drei mi m’ma krei
Mi meki yu krei lon drei
Papa mi swari yu sari leki wan l’lei

Papa yu ben de mi papa,
sonleisi yu ben de mi mama
mi brudu, mi gudu, mi yepi
Ini mi spikri mi e syi wan pisi fu yu fesi

Mi e syi fa mi gersi yu, mi e firi fa mi e du leki yu
Papa ini mi ede mi e yere, yu hebi geme tu
Papa, na yu siri, yu kromosuma meki mi uma
Na a mofo fu na kumbat’tei, yu gi brudu, yu gi buba
Papa awansi Gado no meki yu leki uma
Yu Bobimerki ben de mi batra papa
Papa sakafasi mi e aksi yu pardon, pardon
fu di mi no warderi yu nofo 2x
Wel mijn vader, mijn dode vader, wel mijn dode vader
Papa, nederig vraag ik u om vergeving
Papa, vergeef mij. Ik heb u verwaarloosd en niet op waarde geschat
Papa vergeef mij, dat Ik het goede in u niet zag


Papa, in de luwte van mijn brein
waren uw alter ego en schaduw vereind
om mij te doen beseffen
dat het pad van uw geschrift geen angst of beven is.


Papa, mijn opgestoken duim weerspiegeld een pluim
Op de kruin van mijn brein, voelde ik kwelling en pijn
mijn dichtgeknepen keelgat, maakte dat ik vergat.

Op de bodem van mijn hart, In de galm van klank
hemelde ik moeder op
Ook al rinkelde de vergeten klok
ik zag u als een onzichtbare flop

Moeders traan raakte mijn diepe ziel
Papa uw schaduw wilde ik echt niet zien
Moeders oogvocht ving en droogde ik subiet
Uw traan interesseerde mij helemaal niet,
Papa ik voelde het niet, uw zichtbare verdriet
Vader als ik in de spiegel kijk,
Zie ik een stukje van u in mij
Uw doen van toen, begrijp ik heden in mijn zijn

Papa, nederig vraag ik u om vergeving
Papa, vergeef mij. Ik heb u verwaarloosd en niet op waarde geschat
Papa vergeef mij, dat Ik het goede in u niet zag.
[ NOITI OITI ITI ]

FAMIRI NA MAFIRI

KROFAYA

EDEK’KO / EDEGRUPU
4. FAMIRI

Tyar'pisi

 1. Efu tamara mi bro tapu futru
 2. Als ik er morgen niet meer ben
 3. Famiri pe un de?
 4. Famiri ala dede abi en libi
 5. Efu yu na wani denki pkinso leki mi

1. EFU TAMARA MI BRO TAPU FUTRU2. ALS IK ER MORGEN NIET MEER BEN
>>>>><<<<<
Brokobroko gi mi, san yu o du
Efu tamara mi bro tapu futru?
Yu sa adyosi mi, ferteri taki mi ben de wan bun sma
Kba, yu feni taki mi ben de wan yorka,  wan ipi k’ka?
Yu sa b’bari fu sari fesi mi dedeskin
Kba ini libi yu afrontu mi, yu teki mi skin?
Yu sa singi mi singi leki noti no psa
Kba yu noiti singi mi singi te na a kba?
Yu sa tyari mi powema go na waka nanga krakti sten
Kba yu no warderi mi powema, nowan enkriten?
Yu sa leisi mi buku, wantenwanten wan fu wan
Kba yu feni taki Sranantongo na gi donman?
Yu sa taki nanga arkisma nanga yu eigi firi
Kba yu sabi dati a tongo fu yu firi no ben de mi firi?
Yu sa dansi nanga mi dedeskin te na a olo fu mi grebi
Kba fu dansi yu feni taki mi ben mu kraperi?
San yu o du nanga a memre di mi prani ini yu
Yu sa bron en te na a rutu tu?
San yu o du efu mi sten lasi en ten
Yu sa memre mi sten leki fa mi ben de,
owktu te mi buba dede sote?
San mi o du efu yu buba dede trutru?
Bribi mi, mi sa denki yu
A fasi fa yu ben de, nanga ala yu prululu
Yu prakseri sa lolo ini mi ede
Tamara, esde nanga tide
Mi sa tan lobi yu, leki fa yu ben de
Lespekifasi mi sa prodo yu grebi
Efu a pasu   (de urn) nanga yu asisi
Kande moro leki dati

Na fa Gado wani.
Vertel mij, wat ga jij doen, als ik er morgen niet meer ben?
Ga jij afscheid nemen en zeggen dat ik een goed mens was
Terwijl jij het woord secreet voor mij had bedacht
Ga jij voor mijn dode lichaam staan
Huilend, gillend dat het je spijt
Terwijl jij mij in leven hebt veracht ,
In alles beter wist te zijn dan mij
Jij zag mij als een kakkerlak
Ga jij mijn liederen zingen uit volle borst
Terwijl jij de liederen die ik schreef niet hebt gedorst
Ga jij mijn gedichten voordragen, met hemelse kracht
Terwijl jij mijn gedichten niet op waarde hebt geschat
Ga je mijn boeken lezen met terugwerkende kracht
Terwijl jij de taal waarin ik schreef had onderschat
Ga jij de menigte toespreken in de taal van jouw hart
Terwijl de taal van jouw hart niet de mijne was
Ga jij mij dansend ten grave dragen tot het gat van mijn graf
Terwijl jij mij verweet dat ik teveel aan dansen dacht
Wat ga jij doen, met de herinnering die ik achterlaat
Ga jij die verdrijven, terwijl jij wist als geen één
Dat het herinneringen waren die ons samenbracht
Wat ga jij doen als mijn stem in jouw gehoor haar klank verliest
Is het de bevrijding die jij verkiest
Ga jij mijn stem herinneren zoals het was, en niet meer dan dat
 
Wat ga ik doen, als jij er morgen niet meer bent
Geloof mij ik zal aan je denken, zoals jij dacht
Ik zal mij jou herinneren zoals jij verwacht
Ik blijf van je houden zoals jij was
Met ontzag zal ik een bloemetje leggen bij je urn of graf
Misschien meer dan dat, want Almacht geeft kracht.
[ OPODORO PRODO DORO ]
3. FAMIRI PE UN DE4. FAMIRI ALA DEDE ABI EN LIBI
>>>>><<<<<
Famiri pe un de, famiri famiri pe un de, 
Ope mi mu go suku, ope mi mu go luku
famiri famiri mi e frede sote

Un di mama nanga papa bondru un sote
Un di mama nanga papa
dresi un kumbat’tei yeye


San kon taki rutu  nanga gudu  brudu un so
San kon taki prasi nanga dyari prati un so
San kon taki lobi nanga grani feyanti un so
San kon taki fesi nanga tesi breni un so
San kon taki moni nanga koni e poti un so

Famiri, famiri  pe un de,
Famiri famiri mi e frede sote
San kon taki Akuba nanga Afiba
no e moksi moro
San kon taki brasa nanga bosi no e gi moro
San kon taki watra nanga brafu
no e dringi moro
San kon taki prisiri nanga sari
no e bondru moro
San kon taki wi no e bribi makandra moro
San kon taki mi no e firi un lobi moro
San kon dati mi no e syi un fesi moro.
San kon taki famiri nanga famiri no e miti moro

Famiri, famiri, now di mama dede,
famiri, famiri un kenki sote
Famiri, famiri  pe un de,
Famiri famiri mi e frede sote!

Famiri……….
Ala dede abi en libi! Beri mi buba,
No wakti dedeskuma
Bron mi skin, sondro fayabruya
No frede

Ini fintiki fu wortu, mi sa libi,
Mi sa freiri tontontongo,
Prenki memre, ini tere fu ede
Nanga prenspari mofodron

Srefi te fadon
Ini trubu watra fu drei gron
Mi sa frei, kroipi, kanti d’don
Krei na un sei
No lasi bribi

Nanga triki, singi, sondro wipi
Mi dede sa dodoi un sili ini
Kba, ala dede abi en libi!
[

MI YEYE E TYARI MI DE!

KROFAYA

EDEK’KO / EDEGRUPU
5. MI

Tyar'pisi

 1. Mi de nanga mi du
 2. Bruya bruya mi insei
 3. Mi no sa meki yu yeye dede! (2021)
 4. Foktu mi pransun na gron (2021)
 5. Het orgasme van mijn democratie
 6. Het gescheld over mijn vrouwelijkheid
 7. Krei pina
 8. Mi kunsukumba e brudu
 9. Edew'wirifatu
 10. San mi mu du fu sabi yu
 11. Spenki mi nanga taya
 12. Het asfalt
 13. Pen
 14. Pijn
 15. A fisi tori
 16. Srefidensi sondro sensi
 17. A faksen yorka
 18. De vaccinatiespook
 19. Dren ini oloisi fu disten
 20. Vrouw hoe rauw is jouw rouw
1. MI DE NANGA MI DU 20152. BRUYA BRUYA MI INSEI 2021
Mi de nanga mi du ben de bifosi mi ben sabi taki mi ben de mi. Mi kon sabi taki mi na mi, taki mi a no yu taki yu no e denki leki mi, mi no e denki leki yu
Di mi De nanga mi Du fon mi tonton
Skoro mi dati mi de nanga mi Du ben de bifosi mi
Sondro skin, sondro buba, sondro fesi
Soso wan fisiun
Nomo, pe mi De ben de?
A pisi dati mi no sabi, ten fu ten mi De ben de
So mi kisi ini mi dren, fa mi De ben de bifosi mi ben de
A afrekete sori en fesi tapu a lomsu berpe
Pe mi ben sdon nyan mi totro en switi baka blaka-brede
A so a ferteri mi taki weti brede No ben sa de,
Ofu blaka brede no ben de
Gowtu nanga sowtu e stowtu
Sortu De ben de bifosi a trawan De
Mi no e arki den Bika mi kumbat’tei wani koti fu a bere di Yepi meki mi fa mi de
Sondro gowtu mi kan de mi eigi De
Sondro sowtu mi no kan du fa mi wani de
Mi wani de mi eigi De
Leki fa mi yeye wani mi de Mi wani du mi eigi Du Leki fa mi ati e firi fu du
Mi De e brasa lobi nanga makti
Mi Du e tyari pasensi, koni nanga krakti
Mi De ben angri fu syi grontapu fesi
A no ben abi trobi pe
A so a yeye fu mi De seni wan boskopu, gi mi m’ma en De Taki kande, mi sa kon tu dei baka tra-esde Sobun tide.
Prisiri e freiri mi m’ma en De
Bika a bere ben hebi sote
Lespekifasi a moksi mi nanga en De
Sari no ben de ete Mindri strati mi sori mi De
Neti fadon, mi brasa mi De
Tide, mi m’ma en De dede gwe
Libi na baka, mi nanga mi Du nanga mi De.
Bruya, bruya mi insei
Na a mofosei fu na gadomarki inbere
A kibri, bun dipi, so dipi
pe soktu ne tigri
Firi ne triki,
Buba ne tuka
Bro ne gro,
Tiri srefi no e go.
 
Mi de, ete mi de e dede gwe.
Safsafri mi e kroipi Fu mi edetonton no kroiki 
Faya kiri, ai dungru fredefasi mi e las’pasi
Mi tuka nanga mi,  mi.  
Weti dampu e naki fu ondrosei
Fu blaka ferfi spikri
E kenki fesi leki angri tigri.
Mi no sabi mi
Mi, mi e du mi
Mi na mi trami?  Ini a eko fu mi tumi?  
Mi na a nen ini a dren a sten fu syèn a gengen ini mi yin,
a pisten fu fosten a psaten fu sraften
sobun a disten ini mi kontren?  
Mama Luku fa den suku fu bubu
den takru prakseri ini mi uma-uku
Mi yongwenkefin’buba no firi bun
Bika a opo olo no e gi no wan enkri switi lun.
Dan baka
Opruru e feti nanga  tantiri
Brudu trubu nanga fuga;

Moi wortu domru ini blaka gowtu
Kamisa kibri ondro taipina pangi
taipina pangi di de na nowtu . 
Amansi e suku okasi
Fu kroipi go na presi pe dreiten
E broko gron ini tranga udupisi pasi. 
Bruya, bruya mi insei
Mi watr’ai drei,
Mi anu no man firi en futu
Mi blaka buba  frigiti en rutu
Mi umapresi lasi en tongo
Ini mi eigi oso mi
no man fu koso

Bruya, bruya mi insei
Mi watr’ai drei,
Mi anu no man firi en futu
Mi blaka buba  frigiti en rutu
Mi umapresi lasi en tongo
Nomo, ini mi eigi oso mi
wani fu koso!
3. MI NO SA MEKI YU YEYE DEDE 20214. FOKTU MI PRANSUN NA GRON 2021
Libisma
Sondro  fayatongo mi insei e bron
Yesi, firi luku fa mi e bro
Sosrefi mi fokofoko sorosoro so
A firu f’furu mi fri en oloisi tai mi,
En du  bruya, siki mi
Alapresi pe mi e go, a e waka leki wan S’sofes’hebi na baka mi gogo
Okasi fu lowe, okasi fu kibri no de,
We, ke, mi no kan go nowanpe,
Mi frede sote
A domru en tere ini mi ede
A  e suku brafu nanga tonton,
Ini mi blaka skropusanti edekronkon
A kansa,
Kaka,
Sondro anu fesi nanga futu
A e freiri man nanga uma rutu
Kondre pe a e tuku,
A e prani en dyomposiki-kumba sondro Bruduskuma na buba
Firi fa mi sili de krei,
Mi no man frei mi opolangi frei
Luku fa mi watr’ai drei
Mi no kan memre mama nanga papa
dede dei na den grebisei
Libisma,
Sondro  fayatongo mi insei e bron
Pasensi sa kenki a ten fosi mi didon?
Melodie : ‘Anton mi boi”
Now di wi trow mi kon syi dati mi karpapa e nyan nanga langa tifi (2x) Aleisi, aleisi yu soi, san kon taki tide yu e meki leki yu kroi
Te yu no sabi san yu mu du san-ede yu no e gwe fosi mi piki yu
Now di wi e libi mi e syi dati, neti na tapu a bangi yu e sribi (2x)
Aleisi, aleisi mi b’ba, sabi taki mi a no yu kruwa mama
Te yu no wani sribi na mi sei, mi sa go suku mi nyan dorosei
Now di wi prati mi e sari taki, mi nanga yu no kan moksi spiti (2x)
Aleisi, yu mi switi, oten yu e kon prani yu swampusiri ini mi
Te yu taigi mi oten yu o kon, mi sa go foktu mi pransun na gron!
5. HET ORGASME VAN MIJN DEMOCRATIE6. HET GESCHELD OVER MIJN VROUWELIJKHEID
Het orgasme van mijn democratie, smacht, wacht, pijnlijk, verstijft aan de zijlijn
op de genadekreet van het politiek venijn
Orgasme van mijn democratie
Bestuurt het geweten van mijn brein
Uitgemergeld, uitgedost, laverend
Naar het schandaal van het politiekverhaal
Orgasme van mijn democratie
Verspreidt uitgebreid
Uit echo’s van mijn aderen
bloemrijk en barmhartig
ondemocratisch genot in mijn bedekt onderlijf.
Het orgasme van mijn democratie
Sijpelt langs nieuwe wegen,
fondsen voor slavernijverleden
onbewaakte grenzen,
verwoeste steden
stikstofproblemen
facetten van wetten
boerenprotesten
entiteiten, etniciteiten en asiellijken
apenpokken, coronabrokken
stijgende energieprijzen
bestuurders die zich verrijken en wegkijken
wanhoopsdaden, breekbare geraamten
dictatoriale democratie,
toekomstmuziek zoals ik die nu hoor, voel en zie.
Het orgasme van mijn democratie verrijkt mij
met kleurloos zaad voor wereldwijde vrede en medemenselijkheid.
Het orgasme van mijn democratie, mijn ontlading is nog niet geschied!
Het komt maar is er nog niet! Het orgasme van mijn democratie
Ik ben het zat, al dat gescheld over mijn vrouwelijkheid
Daarom vraag ik aan jou:
Stop, om de kut als scheldwoord te gebruiken
Stop, om de kut te bestuiven om je ongenoegen te uiten
Stop, met het misvormen en vernederen van de kut
Jong en oud kuttert er maar oplos
De kut is weleens zwak, ziek en misselijk
Maar haar poort is zelden op slot.
En dan heb je nog het gescheld met de kutsmoes,
Een kutsmoes is lekkere appelmoes
Een kutwijf is een intelligente, lekkere snoes
De kut is een ‘ Kwalitatief Uitermate Toegewijd,
Tolerant, voortplantingsorgaan,
Het imperium van het vrouwzijn
De kut is verkrijgbaar in verschillende maten en soorten
Staat open voor alle soorten geboorten
Het baart kinderen en verschaft genot.
Wat dacht je van het gescheld over haar slijmerigheid
De kut is noch kwellend noch teleurstellend
Soms heeft zij wel haar slakkengang
Eenmaal op gang, blijft zij actief, levenslang
Dus word jij uitgemaakt voor kutwijf
Of andersoortig kuttig vergrijp
Dank de gever, want jij bent in ieder geval hot
Wie weet houdt het gescheld met- en over de kut dan ooit eens op
Geloof me ik ben het gescheld over mijn vrouwelijkheid al tijden zat!
Ben jij het gescheld ook zat, doe dan wat!
7. KREI PINA8. MI KUNSUKUMBA E BRUDU

Te yu e krei pina, ete yu e pina, yu sa tan pina
Te yu no e krei pina, ete yu e pina, yu e pinapina
Te yu e prei gudu, kba yu no gudu, yu na dyugudyugu
Te yu no e prei gudu, kba yu no gudu, yu e sukusuku
Te yu e suku siki, te yu no e siki, yu e sikisiki
Te yu e bribri a bribi fu a libi, yu de libilibi
Te yu e sasi a denki fu a kenki, yu e go dikidiki
Te yu no e tesi a tesi fu mi sweti, mi no watrawatra
Te yu a no mansma efu umasma, mi e kari yu “natra efu natrasma” (onzijdig)
Te yu wani smeri a lobi fu mi firi, mi yu mu firfiri
Te yu wani syi a okro tapu yu finga, na mi yu mu fingafinga
Te yu feni taki mi wortu na tap’ai krasi
Pingi mi, mi no sa lobi fu yu kisi kraskrasi!
Mi kunsukumba e brudu                
A brudu trubutrubu
Yu kunsu bere drungu, yu kunsu ede lasi en tere,
Datmeki yu no man wrutu ini a sribi fu en rutu.
Tapu fowruw’wiri kunsu, yu yesi no sa tiri,
Awansi kunsu tranga, sosrefi safu
b’bari bigi lafu, sa tapu
Te yu skin wêri, yu ai sa sweri
Te kunsu frigiti deiteri (dagtelling)
Kunsudyakti (kussensloop) sa tyari tergi
Fu a hebi di e kwinsi
So, fu wan langalini-futuru (duurzame toekomst)
no afrontu yu edekunsu!
9. EDEW’WIRIFATU10. SAN MI MU DU FU SABI YU
Bifo mi go tuka a
edew’wiriprisiri-uma,
fu puru den
edew’wiriskilfri,
nanga
edew’wirisopo
sondro
edew’wirifatu,
mi wasi mi fatu
edekrabasi!
Mi e tyari, hari, wasi , srepi, kroipi, freiri yu, ma toku mi no sabi yu
mi no skoro nofo fu wroko yu.
Yu sabi fa fu dresi a siki ini mi, mi no sabi sortu dresi bun gi mi.
Kon krosbei, lolo, fringi yusrefi ini mi uma upru
Fasi mi, meki mi firi yu!
Diki puru yu krukt’ai, prani en ini mi let’ai fu mi syi fa yu e watra yu angalampu,
nanga oli fu na k’kolampu.
Luku, fa mi e suku fu kori yu nanga mi uma kukru
soso fu sabi san na a prodo fu yu folenti bruku!
Yu bere lai tere, mi tere frede fu no feni deibrede
Awansi fa mi domru yu so fini ini mi blaka taipinapangi, (gehavende lendendoek) tesi a sweti fu yu buba, smeri a bobimerki fu krepi
ete mi no sabi yu, ma yu, yu sabi a inbere di siri mi.
Dansi ini a s’su fu mi futu, gi mi lun, fu kan dukrun ini a buswatrabere (oorsprong)
fu yu tutu.
Yepi mi fu feni yu aiw’wiri ini a trubu krawatra
Fu te mi didon e prakseri san e psa ini mi tontonkamra, konsensifonfon bruya no maskaderi mi.
Awansi mi no e tongo yu tongo, leri mi,
fa fu dyompo ini a toto fu yu tontonkoba (hersenpan)
No tyari mi ini ambusi fu blakapina saka pina mi.
San mi mu du moro fu sabi yu? Yu, a skin di e tyari mi!
11. SPENKI MI NANGA TAYA12. HET ASFALT
Wawanleisi yu e spenki mi
Nanga yu taya di e gro bigi.
Mi e gagu te mi e bobi a switi
Di yu e panya ini a onfu fu mi priti.


Na wan pisten kba
Mi no e firi a hebi krasi moro.
Ete, mi e krasi
Te mi e smeri yu smeri
Te yu e freiri mi tongo
Nanga yu switswa mofo tesi.


Mi e kwiri, (kwijl) mi ati e naki, mi brudu e kuku,
Mi edew’wiri e tnapu, mi bere e b’bari,
Soso yu taya mi wani swari.


Mi no e firi a krasi,

Kba mi krasi,
Fu Leraman yu
Dipi, diki, fintiki yu inmindri
Seibere yu inbere.


Nanga bana, broinbonki, swampusiri efu brede
Mi no sa meki yu yeye dede
Yu, mi Prisiri Oso Nyan, mi Pon!
Omgeven door opengereten straatstenen
die trillend verdwijnen in gaten van straten
ademend de geur van beton, hout, plastic, papier, zweetvoeten,
organische uitwerpselen en sigarettenlucht,
zucht, kucht het asfalt zich in rust.


Naakte voeten, klompvoeten,
grote voeten,
kleine voeten, misvormde voeten, platvoeten, schone voeten, vieze voeten, geile voeten, babyvoetjes
voor alle denkbare voeten, heeft het asfalt een verhaal
.
13. PEN14. PIJN
>>>>><<<<<
Ondro a olo ini en lolo a bita-atifasi d’dibri sondro fesi, lolo ensrefi, ini a kokro fu mi bonyo.
Ini dipwatra fu d’dibrikondre a feni tanpresi, fu prani en eksi ini mi bonfutu. A e kari den eksi: ‘Pen’.
Pen’ e freiri mi sonten.

Pen, yeri mi!

Ini dungru kronkronpasi sondro tyo, yu suku fu tya mi go.
Yu feti mi, beti mi, bron mi, tesi mi, nyan mi alafasi.
Nanga yu fingatopi yu ben wani krasi mi.


Pen, ini yu takru krasi mi kisi krakti. Mi tontonbagasi langa a wipi, fu kiri a bigi d’dibri pe yu ben wani tai mi ini.

Ini yu tingi kibripresi,
mi opo yu eksibere, mi koti yu tere.
Tangi fu mi tantraleri nanga mi Armakti, tide mi kan taki, ini mi skin yu noiti sa abi makti.

Solanga pen e lolo ini yu nen, mi sa broko yu,
skotu yu ini mi brokontren.
Onder de afgrond van de bodem heeft de wreedaardige gezichtsloze duivel zich gewurmd in de vezels van mijn botten.
Met zijn onzichtbare hel is hij genesteld in mijn been om zijn nazaten te verspreiden.
Zijn nazaten noemt hij: ‘Pijn’. Pijn vrijt soms met mij!

Pijn, in de duisternis van die kronkelige navigatieloze weg baande jij je, met gewetenloze zuchten en onzichtbare vingertoppen, een weg mij te verleiden tot het hoogtepunt van je lust.
Pijn, in die verdorven geilheid, openbaarde zich het geheim van mijn kracht. Mijn innerlijke vracht ontdekte het gat, waar je rijkdom van verderf verscholen zat. Daar in die stinkende beerput, waar jij duivelse duivel je nazaten verspreidde.
Pijn, het is volbracht, dankzij mijn levensfilosofie en de Machtige Entiteit, zal jij nooit meer nadrukkelijk verschijnen om de knoppen in mijn brein te ondermijnen. Ik zal je met man en macht bestrijden, en je vooral uit mijn ademcirkel doen verdw
ijnen.
15. A FISI TORI16 SREFIDENSI SONDRO SENSI
>>>>><<<<<<
Yara baka ben e hati en.
A kari en masra ‘Ba’ fu masi en.
Ba, feti lon kon,
A sabi te Yara baka e hati en
Wan switi leraman batyaw de e wakti en.


Yara stowtu, fu di Ba kon so esi.
A gagu,“tide yu masi no ben abi tesi”
Langa mi a kandra nanga tiki”?
Wantenwanten Ba lostu kandratiki.

Ne Yara yere, Wala a birtiboi p’pa b’bari:
“Bifo yu botro na fisi
No frigiti den walapa ini a bari”!
Yara bruya, na mâle a e mâle?

Ba srefi, e du leki las’ede krabu.
Yara e b’bari: “Saka oli gi mi anyumara,”
Ba ferstan: “Lon go teki a nyun mara.”

Wala tyari, na tapu en baka,
wan bigi blaka saka drei baka yarabaka
Yara no ben lostu Wala en drei baka jarabaka.
Fu safu a pen, Yara wani batyaw ini bradimofopatu

fu mi brada.
A so, Ba e korkori en nanga a switi fu mi brada!


Yorka tyokro yari klari
Sranan fri fu a tyartyari
Di den wetman ben gi wi fu swari

Konukondre de na bruya
Pengel, Aaron nanga Bruma
Bondru krakti kon na wan
Fu teki a makti ini wi Sranan


Guduman ben dansi den breiti
Pôtisma ben krei e befi
Srefidensi sondro sensi
Pasensi sa malengri Sranan konsensi?

Boskopdosu e drai adyosi singi
Gi den wan di e libi den oso
Nanga opolangi efu boto
Fu go seti wan betre libi
Na abrasei, pe den poti den bribi

Kondre e leigi Sranan ferleigi
Den di tan na baka
Kari den di gwe: “Lagi mofina alata”
Fu di den drai den baka
Gi Sranan fu go na Ptata.
17. A FAKSEN YORKA 18. HET VACCINATIE SPOOK
>>>>><<<<<
A faksen yorka domru ini takru prodo fu katun sondro kloru.
Prenkikonkru no e sori a èkte skinfiri.

Baka mi buba pe koni e kibri siri, tiri e kwiri.
Frede fu a kwinsi fu a d’dibri dí e kiri wi.
Disi sa de a markitikilibi di musu fu de un nyun libi?

Het vaccinatiespook heeft zich gehuld in verdorven kleurloos katoen.
Videobellen onthult niet het echte lichaamsgevoel. Daar waar het zaad van wijsheid verscholen zit, heerst onrust.
Angst voor verderf van de duivel die ons uit het leven sust.
Wordt de anderhalvemetersamenleving, een leven van rust?
19. DREN INI OLOISI FU DISTEN20. VROUW HOE RAUW IS JOUW ROUW
Meki mi lafu, bifo gagufuga afu mi lafu
Tyari mi na lafu awansi mi lafu, no sa man lafu en lafu!
       Sori mi Krei, awansi  Krei en watradropu drei
Meki Krei, krei en krei fu a kan tuka nanga a yeye fu na krei!
                                                   
Tyari mi na dren, ofa mi e dren ini fostenpen
Meki mi dren mi dren ini oloisi fu disten!

 
Kibri mi ini a koko fu na amakabere
Tedati mi sa sribi a sribi
A sribi di e dresi frede!

  

Vrouw, hoe rauw is jouw rouw
Wek jij vertrouwen, omarm jij berouw
Herberg jij menselijkheid, koester jij vriendelijkheid
Paar, draag jij zonder klaag
Steun, leun jij zonder kreun
Geef, deel jij zonder oordeel
Vrouw hoe rauw is jouw rouw
Vrouw hoe menselijk is jouw vouw
Is jouw buik de badkuip die nooit vervuild
Zijn jouw tanden de handen die aaien kneden en vergeven
Ben jij in het avond uur het avontuur dat zich rijpt zonder vuur
Ontwaak jij op momenten die de wereld slaapt
Vrouw hoe menselijk is jouw vouw
Vrouw hoe onmisbaar ben jij als vrouw
Ben jij het fenomeen, in het menselijk geheel
Zie jij ondanks duister het licht dat ons streelt
Ben jij de mens die vrede vredelievend bespeelt
Ben jij de wijsheid die gedachtes bedenkt bij de mens en haar wens.
Vrouw hoe onmisbaar ben jij als vrouw
Vrouw jouw rouw is niet rauw
Met jou menselijke vouw
Ben jij onmisbaar als mens maar bovenal als vrouw!
21. A PRISIRI FU A TOPI FU MI TONGO.22. HET GENOT VAN HET PUNTJE VAN MIJN TONG
>>>>><<<<<
Sondro tikotiko, a prisiri fu a topi fu mi tongo
e spiti watra ini mi mofo
tangi fu mi mofobuba
nanga den tiki fu tesi ini mi gorogoro buba
 
Te a siri panya en switi,
Mi mofo e furu nanga sani di e tigri
Mi e tesi a tesi fu tyen nanga sukru
Mi noso e bro, a smeri fu
Sranan blaka biri dran nanga borgu
 
Mi lobi a mofofreiri
Te mi e soigi a buba mi e firi fa mi e steifi
Te mi tongo e firfiri den ompompu lontulontu
Mi kloru e kinki fu mi baka te na ini mi futunangra.
 
A fasi fa mi e dede gi a marki fu a tesi,
A so mi e flaw fu sabi a rutu fa a e meki
Mi seimofo e prati a spiti fu faya
Mi gorogoro e brokobroko a krasi fu a taya

 
Prisiri ini mi edetonton e prati nanga koni
Tonton-uku e fanga waran blaka oni
Mi mofo e swari, mi yeye e prati, mi nyansaka e b’bari.
 
Trutru a prisiri fu a topi fu mi tongo e bigin nanga ……..leki
Leki a tiki…….. a langa udu tiki ini a prapi,
A prapi ini pe granm’ma e meki en fosten marsipan akiyesi
Nanga tigrikati en moi lontu fesi
Sobun
A prisiri fu a topi fu mi tongo e bigin nanga leki fu a langa
udu tiki ini a prapi.

 


Het genot van het puntje van mijn tong,
komt mijn mond orgasmerend binnen
Dankzij mijn lippen en mijn smaakpapillen
 
Als de ontlading geschiedt
En mijn mond zich vult met iets dat die niet ziet
Proef ik de smaak van suikerriet
Adem ik de geur van gebrand likeur en alcoholvrij wit bier
 
Als ik aan het korstje zuig,
raak ik geinend verstijft.
Ik verschiet van kleur als mijn tong
over de wulpse rondingen glijdt.

 
Bevangen door de keur van de smaak,
De erfenis van de daad
Omsluit ik de omvang van het gevoel in mijn gepraat
Mijn wangzak doneert het speeksel van vuur
Mijn keelgat vertelt het avontuur van natuur
 
Het genot in mijn brein wordt genesteld verspreid
Ik geniet van die warme harde schijf in mij
Ik deel het, upgrade het delete het met beleid
Het genot van het puntje van mijn tong
Begint al tijdens het ……………….likken
Likken aan de staaf……………
van oma’s mixer waar zij in bereidt

Heerlijke speculaas met marsepein

in de vorm van die grote kat zijn bovenlijf.

Het genot van het puntje van mijn tong speculaas met marsepein.
 

A STEN FU SRAFTEN A NO WAN DEDE STEN!

KROFAYA


edeK’KO / EDEgrupu
6. Sraften

Tyar'pisi:

 1. Basya fusan -ede yu du den so
 2. Die gouden koets
 3. Efu sraften no ben de esde
 4. Als slavernij er gisteren niet was
 5. Sten mi e yere Yu
 6. Stem ik hoor u
 7. A wakat'tei fu mi Palmsonde
 8. Srafmasra
 9. Slavenbaas
 10. Yu e yagi mi
 11. Jij jaagt mij weg
 12. Blaka freida
 13. Mofoneti
 14. De avondschemering
 15. Gron
 16. Aarde

1. BASYA FUSAN – EDE YU DU DEN SO 20142. DIE GOUDEN KOETS
Basya
Fusan-ede yu du den so?

San den du yu so di yu kiri den so
Yu kwinsi den so, yu fringi den so
Soso fu kiri den so
Blaka brudu dropu, fu a wipi fu yu fonfontiki
Blaka sweti fadon fu a hebi deki keti
Di yu ben tringi na den neki
Basya fusan-ede yu du den so
San den du yu so di yu pina den so
Yu angribere den so, yu sakasaka den so
Soso fu pina den so
Yu anga den na yu weti fragatiki
Fu malengri den nanga yu langa blaka wipi
Den moi blaka sososkin, tron hilahila mataskin
Pe grun brenki freifrei e meki pkin
Basya fu sanede yu du den so
San den du yu so di yu breni den so
Yu edemokro den so, yu skopu den so,
Soso fu breni den so
Yu iti den ipi-ipi, tapu yu fisti tingi dot’ipi
Fu sika nanga tingifowru meki prisiri
Basya, kande yu no ben wani du den so
Kande yu no ben wani en so
Ete, bron-marki, krawasi-marki, keti-marki, koti-marki
Kofu-marki, kapu-marki
Ben de yu prisiri- marki
Di tnapu ini buku leki d’dibri-katibo marki
Nomo tide mi e taki en so,
Tide mi e b’bari en so
Tide mi e krei en so
Bikasi tide mi katibo-marki
na a Gadomarki fu na sabimarki
Sobun tide nanga tamara, gi bigi grani
Ala den sargi Marki.
Die gouden koets, wat was het toch?

Was het de kracht van jouw verderfelijke macht,
jouw duivelse pact toen jij mijn geest verdoofde, ik geloofde toen jij dukaten telde,
door helse wateren mijn leven versnelde naar een hel van onzichtbare dorre velden, dat jij
mij majestueus zou omhelzen!

Wat was het toch, dat jij in mijn geest kon kruipen, het vocht uit mijn aderen en huid dwingend kon verdrijven, de boosheid in mijn Zijn wist te bestrijden, de pijn uit mijn brein die ik uitte, niet kon begrijpen en jouw bloed in mijn beenderen kon spuiten?

Wat was het toch dat jij bezat om mij mensonterend te onderwerpen, aan jouw gruweldaden, jouw dagenlange tergen toen mijn lijf uitgemergeld gebrandmerkt was? Dat was het toch?

Wat was het toch, dat jij mij wist te temmen om niet vluchtend blootvoets struikelend weg te rennen?
Wat was het toch, die klok die jij in mijn brein kon verbergen. Mij met bravoure kon tentoonstellen aan je miskleunen van gelijken die mij zagen als onderdanige mooi gevormde zwarte zwijnen? Dat was het toch.
Wat was het toch dat ik, die niet in angst was geboren, tot angstig onderkruipsel door jou en de jouwen werd verkoren en in jouw gedachte als beest werd herboren? Dat was het toch.
Wat was het toch dat zij niet zagen wat jouw duivelse binnenste met hen voorhad?
Is het toch, het gemis van die ene gouden koets die de samenleving nu ontwricht?
Wat is het toch? Dat is het toch!

3. EFU SRAFTEN NO BEN DE ESDE4. ALS DE SLAVERNIJ ER GISTEREN NIET WAS
>>>>><<<<<
Efu sraften no ben de esde, pe mi nanga yu ben sa de tide?
San ben sa man de a bundruboskopu (slogan) di e fromu un ede te tide?
Fa wi ben san musu fu miti makandra lontu a
faya fu a langa blaka kandra?
Sortu tongo wi ben sa taki sondro suku fu broko makandra swaki?
Sortu fesi wi ben sa wani syi ini a spikri, fu tiri, firi nanga blakaweti (grijs) edew’wiri?
Efu Sraften ben de tide, pe mi nanga yu ben de, bifo a ogri ini den ede?
Als de slavernij er gisteren niet was waar zouden jij en ik vandaag zijn?
Wat zou de gezamenlijke slogan kunnen zijn die ons soortgenoten splijt?
Zouden wij elkaar begrijpen in de branding van de lange zwarte vlam?
Welke taal zouden wij spreken, zonder de ander opzettelijk te vernederen?
Welk gezicht zouden wij in het geniep willen zien in de spiegel van Ot en Sien?
Als de slavernij er vandaag zou zijn,
waar waren wij toen, tijdens het onheil in hun brein?

5. STEN MI E YERE YU6. STEM IK HOOR U
>>>>><<<<<
Sten, mi e yere yu, mi e tere yu, mi e memre yu
Yu di den kiri sondro tiri ini yu sten
Yu di dede nanga fromu bruya ini yu sten
Sondro poku ini yu sten, nanga redi foktu ini yu sten
 
Tide mi e lolo, kroipi ini a yeye fu yu sten
Yu sten di e tigri, gi krakti ini a sten fu mi dren.
Mi e moksi nanga pen ini a kumbat’tei fu yu sten

Sten, mi e yere fa santi e wai, ini ai fu papa di mu opo bigi hebi lai
Ini mi bakaneki mi e yere fa sten e freiri sten, mindri drei katun fu sraften
Mi e yere fa dron e dansi so wawan ini singi fu sten
Mi e yere srepi fu keti ini blaka buba fu sten
Sten,
Mi e yere fa futu e suku udu, fu futu no sweti brudu ini a soro fu na sten
Mi e yere fa alenwatradropu e fadon fu alentubu tapu tongo fu sten
Mi e yere fa sula e sungu ini bigi libi fu sten
Mi e yere hebi geme ini gorogoro fu sten
Sten,
Mi e yere fa brudu e spiti fu brudut’tei fu sten
Mi e yere fa ken e koti ini swampu fu sten
Mi e yere fa mama nanga papa e anga na dedebon fu sten
Mi e yere, a sten fu merki di no man doro mama bobimofo moro
Sten,
Fu alasei, mi e yere so krosbei a krei
Fu ala den dusundusun dede sten, di dede ini a d’dibri sraften

“Sten, mi e yere yu, mi e tere yu, mi e memre yu!
‘Stem, ik hoor u, volg u, gedenk, herdenk u”
Geketend en vermoord zonder vrede in uw stem
Gestorven met die duivelse verwarring in uw stem
Zonder dans en glans in uw stem
Met hoorbaar bloed in uw stem.

‘Stem, vandaag beweeg ik mij wentelend en kruipend in de geest van uw stem
‘Vandaag vermeng ik mij met pijn, in de wortels van uw stem
‘Stem, Ik hoor de stem van stuivend  zand, in ogen van vaders waaien. Vaders die zware lasten moeten dragen
Zijdelings hoor ik van achter het zongedroogde katoen, de stem van flirtende stemmen die elkaar stiekem beminnen.
Ik hoor de stem van de drum eenzaam dansend in de klank van het gezang
Ik hoor de stem van opengereten aan kettingen gesleepte zwarte huiden, van jonge bruiden
Ik hoor de stem van voeten die smeken om bescherming  voor hun bloedende voeten

In hoor de stem van regendruppels langs regenpijpen op de tongen van hongerige stemmen sijpelen
Ik hoor de adem van watervallen en stroomversnellingen in de stem van het water verdwijnen
 Ik hoor smartelijk gezucht in de stem van de keel verzuipen
Ik hoor de stem van waterig bloed uit aderen en lichaamsdelen spuiten
Ik hoor de stem van bundels suikerriet midden in het van slangen omgeven moerassig gebied schreien

‘Ik hoor de stem van godslievende vaders en moeders opgehangen  in de boom van ellende verschijnen
Ik hoor de stem van verstopt zog 

‘Ver weg maar toch dichtbij hoor ik het geschrei van de duizenden onzichtbare stemmen herenigt in die ene krachtige hoorbare stem. De stem der stemmen

 Stem je bent gehoord, je bent gewaardeerd, gerespecteerd.

7. A WAKAT’TEI FU MI PALMSONDE8.
Neleki a domru ini wan kokro
En ede na gron,
fu farawe mi e syi fa a e waka kon
Wan moi blaka bubu langa futu uma
So, na soso tu blaka buba uma de
Ini wan bigi bradi nyun-nyun kinotirikamra (lounge) pe mi sidon de.

Fo futu, tu fesi, tu prodo, wan kloru di gersi
Un ai tuka, mi buba geme, mi insei seki
Mi di sidon nanga mi moi Afrikan prodo, mi brenki fesi e prei muderi (model)
dringi kapusyino ini wetman kino

Langilangi a e trusu batra nanga geri duku ini blakaredi wrokowagi
fu krin kumakoisi, dotkisi nanga watrabaki
Ne sofuru weti fesi, fesi mi moi blaka fesi, nanga lafu, grani nanga lespeki
Lagifasi den luku a moi blaka buba langa futu uma di e trusu en blakaredi wrokowagi
so tiri mindri a bigi wetman kino
Disi mi yeye no ben man tyari, fu sari mi kumba b’bari.
Ini mi tranga ondrobere, mi firi a dede fu na strafu, fu den dyadya blakamama, di den ben teki meki leki srafu!
Disi ben de a wakat’tei fu mi palmsonde, a heri Gadodei.

 

 

 9. SRAFMASRA10. SLAVENBAAS
>>>>><<<<<

Strafmasra
Luku mi fesi, mi dede portreti
Luku mi ai, mi redi blaka aiweti
Luku mi skin, mi blaka malengri mataskin

Srafmasra
Yu f’furu mi fu mi kontren
Stow ini boto leki dede elen, kenki mi nen
Tai fasi hebi deki keti
Na mi moi blaka neki
Luku den brudut’tei na mi neki
Srafmasra, san na a ogri di mi du yu so,
Fu di mi mu keti so?
Srafmasra

A no nofo, yu tyokro nanga mofo
Yu e gi kunkun leki brafu
Yu e plèi sukrubu, na blaka mama mirapatu
Yu gudu yusrefi, nanga a sweti fu den konsensi
Luku fa den skin e brudu
Bruya meki den ede trubu
Srafmasra san den du yu so
Fu di den mu brudu so?

Srafmasra
Luku den bobi, luku fa den plata leki doni
Hari go na baka, tai, neleki amaka
Fu den watrawatra pkin
Dringi bobiwatra
Di gersi gotrowatra
Fu te den mama e atleba den skin
Den e firi a buba fu den dede pkin
Srafmasra yu e yere den watr’ai fu baka a yarsin
San den pkin du yu so, fu di den mu dede so?

Srafmasra
Ten dede kba, memre no wadya
Ofa mi e tan nyan mi niri
Un dede yu kiri
Ete, mi no e swari ogri bita
Mi e teki mi ten fu prati,
Sraften-pen tapu den prasi

Bika te a kunu fu yeye mu tyari
Te ogri sa b’bari, yu bakanen den sa kari
Te a pen fu mi fofo grontapu sa swari
Yu sa b’bari fu sari
Nanga grani mi sa prani mi sari.

Slavenbaas
Kijk mij in de ogen aan
Ver voorbij de oceaan
Heb jij mij meegenomen, mij gestolen
Mijn geestelijk verhaal ontnomen
Kijk mij in de ogen aan, vertel mij toch
Wat heb ik jou misdaan?

Slavenbaas
Kijk, mijn gezicht een levenloze blik
Roodzwart, geel doorloopt oogwit
Mijn gefolterd, uitgemergeld, geketend lichaam
Snakkend naar een menselijk bestaan
Kijk mij in de ogen aan, vertel mij toch
Zie jij daarin gevaar?

Slavenbaas
Is het niet genoeg
Het genotvol vergrijpen aan geslachtsonrijpen
Die wurggreep met woorden
De onmenselijke moorden
Het zweet van jouw geweten
Dat jij in moeders buiken wroet
Kijk, hoe hun lichaam bloedt,
Vertel mij toch doet het je goed?

Slavenbaas
Borsten als een dubbeltje zo plat
Achterwaarts, geknoopt als hangmat
Zodat het kind in moeders nabijheid is
Uit haar tepel vist, zog, dat lijkt op kattenpis
Terwijl zij zich afbeult voor jouw heldendis

Kijk, vertel mij toch
Hoor je haar traan van achter het raam?
Waarom ontnam jij haar kind het bestaan?
Het verwerken gaat nog steeds door
Wij staan achterwaarts voor de poort
Onze voorouders heb jij verkracht, maar hun waardigheid niet afgepakt
Hun hersenen heb jij beschadigd, door wijsheid zijn die nu begenadigd
Hun doden heb jij vermoord, maar hun geschiedenis niet doorboort
Hun gevoel heb jij verlamd, toch strijdend zijn zij omarmt ontwaakt
Hun rust heb jij verstoord, kalmte is het die ons nu bekoord
Hun kennis heb jij gestolen, in hun navelstreng zit ons rijkdom verborgen

Slavenbaas,
Jazeker, Jij dacht hun te hebben afgepakt alles wat hen voortbeweegt
Weet wel, hun naam is kracht, zij deelden kracht, zij zagen kracht, zij zijn de machtige kracht
Welnu, mijn naam is kracht, ik adem kracht, ik verspreid kracht, maak kracht tot macht
Ontstaan uit de dracht van kracht, puttend uit hun kracht

Zal ik beteugelen het beest dat in jou duivelse binnen heeft geleefd
Ofschoon mijn ingewanden
elke keer bij de datum worden opengereten
Zoek ik geen zondebok
koester ik geen wrok

Want, de rijkdom uit mijn navelstreng
kan niemand mij ontnemen
Daarom deel ik op podia mijn toekomst
mijn heden, mijn verleden
En neem de tijd
te verwerken de pijn
van ons beider gelijk.

11. YU E YAGI MI12. JIJ JAAGT MIJ WEG
>>>>> <<<<<
Yu e yagi mi!
Yu sakasaka mi na wan kondre
pe mi no sabi en dyodyo
Now yu e yagi mi gwe
fu a kondre pe yusrefi tyari mi fu bro

Yu e yagi mi
ferteri mi sortu kondre yu wani mi tongo gro?
Fu sortu kondre yu f’furu mi,
nanga den bonyo fu mi totro ?

Kande yu sabi pe mi kumbat’tei beri
ete yu no sabi a pen di mi yeye e kweri
Now yu e aksi mi fu tapu mi mofo
te mi wani ferteri fu na pansboko

Nanga drei ai, yu e aksi mi fu tan tiri
Sondro lespeki nanga syèn
yu e aksi mi fu tapu nanga skrifi
fu a adyabre di e kwinsi mi.

Yu no e span? Yu yeye no e befi?
Fu yesi, fa krei e b’bari fu na pen di den insei e swari Yu no e nyan sari, taki blaka papa, mama nanga den pkin
Di tupatdrai yu kiki, wipi, dreba, tai fasi nanga redi keti, e dede wan fu wan leki seiplangameti?

Tuka na tuka fu na Tukan di a kan
Yu ogri no ben sabi dei, no ben sabi neti, a ben sabi soso kowru krei

No suku fu skrifi yu eigi historia
No suku fu kori mi nanga yu gloria.

Mi leri fu fosten, ini mi blaka skin mi ben lolo ini pen
Ini a makumbosyo fu mi ati a pen domru Gadofasi
Ini mi fosten mi ben angri fu disten
Ini mi disten mi e feti gi wan bun konten
Ini mi konten mi sa begi
Fu man brasa mi dren ini wan libisma kontren

Sobun:
Fri lusu mi, hori mi, brasa mi, bosi mi, bobi mi, firi mi, meki mi, tyari mi, kori mi, opo mi, dresi mi, waka na mi sei, aladei , fanga mi krei
Kibri den wan di tai unu, ala den yari nanga den kodya
No malengri den, a fasi fa den malengri wi
Wi no e wakti, te den sa taki den prenspari wortu:
“Wi e begi pardon, no hori wi na ati, wi e sari futru, fu a ogri di wi du.”
Fri no yagi mi!

Jij jaagt mij weg. Jij hebt mij vernederd,
ontvoerd, naar een land waarvan ik de kern niet ken
Nu, nu jaag jij mij weg uit het land
hetwelk je voor mij had voorbestemd
Jij jaagt mij weg in welk land
moet ik dromen in de nacht?
welk land heb je voor mij
en de beenderen van mijn voorvaders bedacht?

Jij weet de plek van mijn navelstreng
Maar niet de pijn in mijn zenuw kreng
Nu vraag jij mij te zwijgen
Als ik het onrecht wil beschrijven
Jij draagt mij op mijn pen neer te leggen
En zonder enige schaamte mijn verleden te ontkennen

Doet het je niets?
Dat geschrei van pijn uit hun brein
Voel je niet in het geniep de diepte in hun verdriet
Doet het je niets?
Dat zwarte vaders, moeders en hun kinderen
Onophoudelijk geslagen, getrokken, geranseld, geketend
Opgehangen als beesten vergingen?

Aanschouw de beleving van jouw gruweldaad
Jouw ooglens zag niet de mens
Jij voedde jouw macht en jouw geldwens
Verraad niet je eigen geschiedenis
Wanneer vraag jij mij om vergiffenis?

Ik heb geleerd uit het verleden
Omwikkeld in het kabinet van mijn hart
Weergalmt de pijn nog steeds in mijn slaap, die waakt
Alleen God die het verdriet voelt, ruikt en ziet
In mijn verleden hunkerde ik naar het heden
In mijn heden strijd ik voor een beter leven
In mijn na-heden wil ik leven
In een samenleving zonder angst en beven

Dus dat:
Vrijheid verlos mij, bevrijdt mij, koester mij, gedenk mij , omhels mij, voedt mij, geleidt mij , waardeer mij , genees mij, begeleidt mij mijn zolang het kan mijn leven lang.
Bescherm hen die mijn voorvaders tot slaaf hebben gemaakt
en onophoudelijk hebben gegeseld
geef hen de kracht om te vinden de juiste betekenisvolle woorden
De woorden die zijzelf hebben bedacht.

Vrijheid jaag mij niet weg!


13. BLAKA FREIDA
>>>>>
Blaka freida bai mi,
tai mi puru fu katibo anu
No paketi mi
No domru mi pitani ini dosu
pe bro en smeri tapu
Lon, lon nanga broko brudu futu pe
futufinga sweri leki bredebon
pe skropsanti e bron
leki kugru fu gon
Blaka freida
opo lon so farawe
te doro sabana na a dungru osope
Blaka freida lon, lon, lon, lon
Bika den takru bakru e kon!

14. MOFONETI15. DE AVONDSCHEMERING
>>>>><<<<<
A ben de mofoneti
A pkinso brudu sweti, san libi na baka, tapu mama en fesi e grati fadon safsafri, dropu fu dropu, ini a weti keplanki pispatu, ondro a olo- olo planga oso –
di mu de den bedi, pe blaka alata e suku nyannyan gi moismoisi sondro fesi.

Mama baka gersi gritgriti, wanlo kepi. Futu swaki, en bere e b’bari. Mama ai redi leki asema.
Tranga sari.
Balatatiki marki so brudubrudu e sori a buba weti, fu di mama no ben wani du, san basya nanga en misi wani en fu du.

Baka atleba mama wani kibri a pkinso bobimerki gi en eigi pkin. Misi feni taki bobimerki weti, a no meki gi blaka pkin.

Efu mama no wani gi merki, basya sa kiki en yongu pkin, nanga en blaka balata wipi, leti na mama fesi.
Trasei, misi no wani gi pkin bobi, frede taki en bobi sa anga neleki den yesi fu konkoni.

Mama krei, mama saka kindi begi basya nanga misi. Tangi tangi, fu kibri a pkinso bobimerki gi en eigi blaka pkin. Noti no yepi.

Nanga langa redifutu keti, mama futu tai na a futusei fu misi en bedi. Fu den pkin soigi a pkinso bobimerki, di mama ben wani kibri gi en eigi blakapkin.

Nanga a pkinso krakti di mama abi, mama kroipi, mama lolo en baka ini a fisti alatak’ka santi, fu kiri a pen, begi, fu alata no kisi ten fu smeri, beti, kiri en pkin, di didon tapu a olo-olo bedi, ondro a doti planga oso.

Sondro fu yere mama e syusyu ini ensrefi.
Ini en srefi mama e krei na en Gado.
Gado mi sabi, yu na owktu mi Gado, opo yu yesi sori mi yu fesi. Seni mi a dresi.

Bika a sari ini mi ati na yu wawan man fasi.
Gado mi sabi, yu na owktu mi Gado, opo yu yesi, sori mi yu fesi. Seni mi a dresi
Bika a sari ini mi ati na yu wawan man fasi.

De avondschemering valt
Het beetje bloeddoorlopen zweet op moeder haar gezicht, glijdt langzaam druppelsgewijs in een witte aan de rand
beschadigde pispot, onder het doorleefde houten huis, haar thuis, waar zwarte ratten eten zoeken voor muizen zonder  huizen
       
Onderhuid bindweefsel, zo open op haar rug
Wankelend,  honger, dorst, ogen als van een vampier, moeder zucht
Aanlokkelijk voor vlieg of mug,
Omdat zij niet wilde doen wat de meester en zijn vrouw wilden dat zij deed werd zij geranseld met hun leren zweep
 
Na de zware arbeid zonder eten en weinig drinken wilde zij het beetje moedermelk bewaren voor haar eigen kind
De misi zei moedermelk is wit, voor zwarte kinderen niet geschikt
Zij bracht toen onder woorden
als zij geen melk geeft aan haar witte kind, zal de meester haar kind voor haar aangezicht vermoorden.
De misi wilde het kind niet zelf de borst geven bang dat haar borsten zouden hangen als platte konijnen flappen.
 
Knielend  smeekte, moeder de meester en de misi
Om dat beetje melk te bewaren voor haar eigen zwarte discipel
Niets hielp, geketend aan voeten werd zij gebonden
Aan het voeteneind van het bed
Vanwaar het kind kon drinken van het beetje zog
Die zij wilde bewaren voor haar eigen kind

Zij rolde haar rug in het vunzige rattenpoep
Om de pijn te verdrijven,
Smekend dat ratten niet de tijd zouden krijgen
Om te ruiken, te bijten haar kind onder het huis
Waar zij begroeven hun eigen lijken
 
Mijmerend fluisterde zij in zichzelf
Zij  sprak tot haar Heer
‘God ik weet, gij zijt ook mijn God
Leen mij uw ogen en oren, zend Uw bevrijding
Laat het  verdriet in mijn hart, niet de duivel bereiken
Laat mij niet in de palm /adem  van uw handen bezwijken.
 
 
 

16. GRON17. AARDE
>>>>><<<<<
Gron,….
kumba mi, kraka mi, bobi mi, buba mi.
Kibri, fu baka mi aibuba
pe tapu-ai kloru
e kenki leki bon-agama
A tiripresi fu na kopro prodobeki
Fu wi mama, nanga wi dede tata!                              
 
Gron, te mi e koiri te mi e       
waka meki mi futu firi
Mindri dungru alatapasi(labyrinth)
fu blaka, weti, redi, fugufugu santi
 a yeye krakti
fu no tuka dedeleba
ini  tokotoko kronkronpasi.
                         
Gron, meki mi buba swen
ini bigi bradi prapi
Pe, krawatra spiti
e foktu tapsei
fu drei dyari
Fu te sidon
makandra na kratafra,
nyan tonton,
brafu, bakaksaba nanga napi
pembafesi e bro, nanga lespeki,
dyodyotongo sondro pen
ini gorogoro fu neki!
 
Gron
Gi pardon den takru blaka brada,
Di ben tnapu na mofosei
Fu kiri mi trotro krei
Opo den ai fu sabi taki te tide,
a pen e broko un insei.    
Gron,
Dansi nanga  
Yu kumbadron
te pete mi futu sa man lon!

 
 
 
Aarde, verkwik mij
Leid mij door het kleurenpalet
Naar mijn voorouders rustplek
 
 Aarde,
Als ik door zwart,
wit, rood, wollig zand struin
sterk mijn loop
opdat satansbruid mij niet doorkruist.
 
Aarde
Drenk mijn aanschijn
In de pit van het fontein
Rijp wateren van geest
Om tijdens de voorouderlijke dis
Zo uit het ongewis
Te spreken in tongen die men niet vreest.
 
Aarde
Vergeef de gewetenloze meedogenloze zwarte verraders
Die mijn voorouders op voorspraak onmiskenbaar doelbewust beestachtig ontmenselijkt hebben
 
Aarde
Dans op klanken van de drum
Tot het slaken van mijn zucht!
 
Krofaya december 2022

Edegrupu
7. TONGO

Tyar'pisi

 1. So dodo
 2. Tongo fu kondre
 3. Taal van mijn land


1. SO DODO
So dodo
Alasei, awansi pe mi e go,
Mi  kumbat’tei tongo,
Mi mamatongo e fraga mi so dodo
Sosrefi te mi  ai tapu,
Ini a dungru fu a dren
Te mi tai fasi ini d’dibrikondre kontren
Mi kumbat’tei fraga
E wai kankan let’opo
Fu tyari mi langalanga
Na den sten fu fosten
Pe wortu no sabi pen
Den sten fu fosten pe wortu no sabi pen

2. TONGO FU KONDRE3. TAAL VAN MIJN LAND
Tongo fu kondre,
Yu, di e oni mi sote
Opo-ai sribi sori mi
Taki skrifi na bribi
Koti mi opo, mofo mi
Trowe a sroto, bobi mi
Leri mi a sistema fu yu koni
Tongo fu ferstan
Nanga tapu-ai
Mi e denki ini yu
A so mi e syi fa yu e wortu mi
Sobun:
Fasi mi, firi mi, freiri mi
Yere mi, yesi mi, yepi mi
Lostu mi, lobi mi, lespeki mi
Prakseri mi, prani mi, piki mi
Tesi mi, tapu mi, tai mi
Fu tori mi
Kibri mi, kenki mi, kori mi
Fu krakti mi,
Hari mi, hori mi, hensi mi
Bosi mi, brasa mi, beri mi
Mi blaka uma fu kondre
Nanga wortu di yepi
Meki mi fa mi de.
Taal van mijn land
Jij bespeelt mij met zwoele hand
Slapend met open ogen overtuig jij mij dat
Schrijven is verblijden
Taal van mijn land
Ik ontleed je grammaticaal
En ontdek de schoonheid van jouw verhaal
Met woorden uit jouw bestand,
Schrijf ik teder jouw naam met sierlijke krullen
In het warme zwarte zand
Taal van mijn verstand
Met gesloten ogen denk ik
In alles wat ik doe aan jou
Jij bent altijd bij mij
Ik vraag:
Hoor mij, verwoordt mij
Voel mij, proef mij
Bescherm mij, bedek mij
Plant mij en oogst mij
Omarm mij, kus mij
Bevraag mij, begraaf mij
Ik zwarte vrouw in de taal
Van mijn vaders moederland.

Ede grupu
8. taikiri

Tyar'pisi

 1. Bun yeye
 2. Moordend gif
 3. Twee vrouwen
 4. Te trutru e kibri krin taki fu du
 5. Hoe goed is slecht als waarheid woorden van
 6. Skinkloru
 7. Lichaamskkleur

1. BUN YEYE2. MOORDEND GIF
Mi no ben sabi taki en libi ben de,
na now di a dede a e waka na
mi baka leki wan bun yeye.
Mi no ben sabi en
a fasi fa mi ben mu sabi en,
ma now mi sabi en
a fasi fa mi no ben wani fu sabi en.
A prenki e hori mi na ai,
a e meki mi ede drai,
fu di wetman kindi tron bigi lai.
Esde wi kon sabi san tamara sa taki,
efu den sa wipi taikiri fu a pasi,
Blaka brudu redi,
weti brudu redi,
te oten wi blaka buba mu tan feti a feti.
Wi mama go na un fesi,
wi papa go na fesi,
a no ten fu wi broko a wetman keti?
Tide mi de krei,
tamara mi krei,
mi granpkin e krei, mi pkin e krei
mi brada e krei mi sisa de krei, mi heri famiri de na krei,
suma de fu fanga a watra
fu ala den krei
Mi no ben sabi
taki en libi ben de
na now di a dede
a e waka na mi baka
leki wan bun yeye.


Ik kende hem niet, maar nu hij dood is,
achtervolgt mij zijn geest en zijn zwart gezicht
Ik kende hem niet de wijze waarop ik hem moest kennen
Nu ken ik hem op de wijze waarop ik hem niet moest kennen
De foto is op mijn netvlies gegrift
Een duizelingwekkende gift
De knie van de witte agent werd moordend gif
Gisteren wisten wij wat morgen zal zeggen
Zullen de racisten eindelijk kleur bekennen?
En het racisme als echte misdaad bekennen?
Zwart bloed is rood, wit bloed is rood
Moeten wij blijven strijden tot onze dood?
Onze ouders hebben eronder geleden
Is het niet tijd om te verwerpen het verleden
En ketens te verbreken
?
Vandaag heb ik gehuild, morgen huil ik, mijn kleinkinderen, mijn broers en zussen huilen. Mijn hele familie huilt.
Wie vangt het vocht van al die tranen die huilen
Ik kende hem niet, maar nu hij dood is,
Achtervolgt mij zijn geest en zijn zwart gezicht
Ik kende hem niet de wijze waarop ik hem moest kennen
Nu ken ik hem op de wijze waarop ik hem niet moest kennen.

3. TWEE VROUWEN
Twee vrouwen zwart en wit
Zitten zij aan zij onderhoudend ergens
De witte opvallend uitdagend sensueel gekleed
De zwarte stijlvol, discreet formeel
Wit versiert en pleziert
Zwart kijkt verblijdt, doch verstijft.
Twee mannen, zwart en zwart
Staan zij aan zij, kwijlend ergens
Hun blikken volledig gericht
Op het wellustige witte gezicht
De zwarte dame kijkt hen heel doordringend aan
Echter zij kunnen de confrontatie met haar innerlijke schoonheid niet aan.
Eén vraagt de witte dame ten dans
De ander negeert de zwarte dame faliekant
Zij raakt nochtans niet uit balans van het tafereel dat zich voor haar ogen afspeelt.
Zo bewust als zij is,
Wil zij van haar zwarte broeder weten
Wat er met haar mis is.
Zijn mijn zwarte broeders zo vervreemd of vals?
Of is het pure angst
Om mij zwarte zuster te vragen ten dans?
Zij stapt naar hem toe en vraagt op de man af:
“Mijn zwarte broeder, jij negeerde mij straal,
Hebt mij niet gevraagd te dansen, die bewuste plaat.
Hoe komt het dat ik niet op je netvlies zit,
Of is er misschien iets anders dat je dwarszit?”
Hij is perplex van haar lef
Er ontstond een indringend gesprek
Stotterend vol schaamte, betuigde hij spijt
Ja, die zwarte man die altijd gelijkheid bepleit.

4. TE TRUTRU E KIBRI KRIN TAKI FU UN DU5. HOE GOED IS SLECHT ALS WAARHEID…..
>>>>><<<<<
Te trutru e kibri krin wortu fu unu du, san na a makti fu takru?
Suma abi libi, suma e dede,
te lenti e marki soso a de fu un tide?
Ofara na krosbei disten,
te de makandra e tergi, nanga spenkiten (avondklok) ini takru dren?
San, na a bun di l’lei e tyari,
di wi edetyopbuku (hersenen) musu fu swari?

San e tranga unu swaki,
te skarki no e sori a inbere fu unu krakti?
Fa wi musu fu fertrow frede,
te kontren no e sori lespeki gi unu deibrede?
Fa a du kon fu di saf’ati lasi firi,
fu fingatopi di mu gi skin prisiri?
te syi, smeri nanga yere, e freiri nanga yu trami (alter ego)
Fa a du kon taki takru moi, moro moi,
San no de di mu kon,
fu grontapu en konsensi no tron gotroston ?
Libisma mi e aksi fu no ando (vernederen) mi,
nomo bribi ini a bruya di e kwinsi mi?
Luku fa grontapu en bro e tapu.
Te trutru e kibri krintaki fu unu du, san na a makti fu takru?
Hoe goed is slecht, als waarheid, woorden van echtheid niet beslecht?
Hoe groot is klein als het lint slechts meet de maat van ons Zijn?
Hoever is dichtbij, als afstand, nabijheid ons kwelt met venijn?
Hoe oprecht is de leugen die het brein in al haar facetten beteugeld?
Hoe afwezig is aanwezig, de aandacht voor het vervlogen geheugen?
Hoe sterk is zwak als de amulet geen inkijk geeft in de kern van kracht?
Hoe vertrouwd is angstig, als de omgeving de beleving van ons heden misrekent?

Hoe teder is gevoelloos, als vingertoppen het gevoel van moeders borsten vertekend?
Hoe mooi is lelijk als waarneming geen oog heeft voor mentale breinpijn?
Wat is het perspectief dat het geweten voor de toekomst verkiest.
Menselijkerwijs, wens ik dat jij je mij niet verwijt, maar mijn verwarring begrijpt?
Want, hoe goed is slecht, als waarheid, woorden van echtheid niet beslecht?

6. SKINKLORU7. LICHAAMS KLEUR
Wi e kruderi. lespekifasi a aksi mi: “Krofaya, nanga ala takru, san e psa nanga blakasma, yu no e sari?
Yu no ben sa wani kenki yu skinkloru weti

Mi ferwondru, piki: “Nowandei”
Ini blaka sari mi yeye e tranga
Ofa a kloru fu mi fesi e redimusu mi
Ofa a fasi fa a tongo e lolo ini mi mofo
Awansi mi anu e kreilafu te mi e taki
Breni, dofu, tai na keti, no man waka
Srefi di den ben wani mi kroipi dede, leki weti sneki
Nemre a denki lolo ini mi ede fu kenki mi skinkloru weti
Tutru a pen hebi, fu syi fa blaka mama nanga papa e teki leki meti
Fu firi fa du, de nanga tide, sondro leri fu esde, e skrifi ben de
Denki a tori, kande yu sa sari taki yu buba weti!
Sobun ini blaka sari mi yeye e tranga!
…. Ne tiri fadon….
Tijdens een discussie werd ik goedbedoeld gevraagd: “Krofaya, na alles wat er met de zwarte mens gebeurt, heb je geen verdriet? Wit zijn; wens je dat stiekem niet? Ik was wel verbaasd van de vraag: “Wit zijn, zeer zeker niet”!
Ik heb geen spijt van mijn teint
Op de bodem van verdriet, rijpt mijn ziel
Ook al word ik verraden door de kleur van mijn gelaat
Door het accent van mijn spraak
Of door mijn emotioneel handgebaar
Blind, doof, geketend aan handen en voeten wordt
Ook dan ontstaat bij mij niet de gedachte wit te zijn
Ongetwijfeld, daar waar onmenselijkheid kwijlt, voel ik pijn
Wat zou je doen, wie zou jij zijn, als je met een andere huidskleur geboren zou zijn? “
Zou jij kunnen rijpen in een kleur van verdriet of je kleurloos richten op het verschiet?
Bedenk en vertel mij; heb jij spijt van jouw teint?”
…. Toen werd het stil….


edegrupu
9.panyawakasma

Tyarpisi

 1. A sten fu den nen
 2. De stem van hun naam
 3. E voznan di nan nomber (Sirelda Jackson)
 4. Africa the road is clear
 5. Mi kumbayeye e seki
 6. De geest van verbondenheid


1. A STEN FU DEN NEN2. DE STEM VAN HUN NAAM
Afrika, pasi opo!
Afrika, mi doro oso!
Ala yu pkin de na oso!
Luku den fesi, luku fa den sidon.
Afrika mi blaka brudu!
Mi e b’bari puru!
Mi e firi yu kloru!
Mi e firi yu yeye!

Afrika mi e smeri yu sweti,
Afrikan yu sten, yu sten!
Afrikan mi alaten!
Wi no ben wani de,
pe den f’furu un poti de.
Wi kmopope ben de wan bun tanpe!
Wi no ben pôti wi ben gudu.
A libi ben tiri. Leki siri fu switi, wi tyari na baniri.
Wi no ben don, wi ben koni.
Ala man ben de kownu.
Ala uma kownu uma.
Den, den bakru,

ben sabi a ogri di den du.
Den taki, den no ben sabi.
Soso l’lei! Un puru den l’lei.
Den konsensi sa sabi? Den tonton ben boro?
Suma sa ben man sabi, taki tide wi ben sa man de dyaso e teki skoro?
Wi e prakseri, wi e memre a bronmarki fu un diyaspora mama, papa, sisa, brada, omu, tanta, nanga ala den diyasporabangi.
Famiri, meki wi memre den totro.
Wi e syusyu den nen,
fu a bonyogron fu un ati.
Safsafri wi e kari den na nen…

Sobun….
Luku lontu, harwaka, para boto.
Tiri….. tanpi…….
Lolo go ini yusrefi.
San yu e firi san yu e syi?
Yu e syi yu, en, yu e syi den?
Yu e tiri fu a dipi fu tanpi, firi a tiri fu fri.
Yu e yere kari, b’bari fu krei, kmoto kon fu alasei.
Yu e yere geme, soktu, di e broko yeyedei.
Yu e syi fa fayasiton e bron gwe nen, so dipi, so kronkron?
Yu e firi wipi di e lolo ini tonton,
fa tergi e tan draikon?
Mindri a draikon fu firi,
den panya un siri.
Wi kruwa. Frede na a panya.
Frede na a bruya.
Esde ben de a wakapisi fu kruderi nanga mofofeti.
Tide na a wakapisi fu sabiso nanga politiko.
Kenki tesi, no e frigiti fesi.
Tide, panya meki wi e gro.
Frede tranga un yeye so.
Bribi e dobru howpu kon
wi leri fa fu bondru nowtu bon.
Esde wi kroipi, fu opo waka.
Tide wi e tnapu, wi e kra srapu.
Aiwatra drei, krakti de.
Konten e piri en tifi te pe.
Un no e krei kepôti moro.
Un aiwatra foktu a bigi sewatra nofo.
Wi tranga, wi abi a sroto fu eigi pototo.
Ukuhari talenti, ukutyari momenti,
Tan skoro na denki.
Totropkin e teki prati na taktafra.
Tide na den e naki diyaspora amra.
Ondro totro prasoro wi e kibri.
Domru, kibri takru membre ini gadri fu libi.
Seti nyun libi. No lolon ini takru kontren.
Prakseri, denki ini ten fu konten.
No anga ini a pen fu sraften.
Bika, totropkin mu sabi fa fu wroko nanga a tere,
Soso fu den no mu libi ini takru frede.
Mi diyaspora famiri
Tide na dei, un leri fu fosten.
Fu tamara un prakseri srapu.
Wi e nyanfaro, wi mara un karu.
Wi sabi un marki, sabi un warti.
Te wi opo un sten, te den yere un sten,
den sa sabi a sten fu un nen!
Wi bondru, dresi, kraka, skoro unsrefi,
Bika ala buba e teri.
Wan tranga prenspari spankraktit’tei tnapu na mofosei, fu opo un hei.
Alasei, ala fasi, alape awansi pe un de.
Sobun alasma fu na Afrikanbangi, ala fesi, ala kloru, awansi pe yu kumbat’tei beri,
yu nanga mi na wan. Wi na wan.
Te wi tnapu na fesi, mindri efu lontu a diyasporatafra, no nyan makandra.
Lobi, bosi, brasa, lespeki, warderi krakti, kraka makandra, gi un pkin fu esde, tide nanga tamara.
Prati un gudu sondro dyugudyugu.
No tan teri den nanga sari nanga pina fu esde, nomo nanga a gudu fu tamara, den kmopope.
Meki freide nanga prisiri brasa wi,
nanga a faya fu na blaka kandra,
di tangi fu un insei gebe, e leti gi makandra!
Krofaya Kromanti
24 mei 2022
De stem van hun Naam
Afrika, de weg is vrij!
Afrika, Ik ben thuis!
Al jouw nazaten zijn thuis!
Kijk ons zitten zo onbevreesd!
Afrika, ik schreeuw luid!
Het bloed kruipt mijn lichaam uit.
Afrika, jij belichaamt mij!
Ik voel jouw geest!
Ik ruik jouw zweet,
Hoor jouw stem.
Jouw stem, jouw stem.
Gestolen koopwaar, dat weigerde ik te zijn.
In het land van mijn voorouders
was leven fijn.
Ik was niet arm, ik was rijk.
Ik was het zaad van vertier.
Ik was het banier.
Iedereen was koning, iedereen was queen.
Zij, de spoken, wisten van het kwaad dat zij aanrichtten en dat wij eronder zwichtten.
Hadden zij het niet geweten? Leugens!
Leugens ontketend!
Heeft hun geweten het wel geweten?
Is het verleden bewust vergeten of zijn hun hersencellen versleten?
Zullen zij weten herinneringen te delen en te helen?
In gedachte gedenken en herdenken wij de onvrijwillig gebrandmerkte diaspora moeders, vaders, zussen, broers, oom en tantes, met hun diaspora aanverwanten.
Wij fluisteren hun namen in de diepte van de grotten die weerkaatst tegen de vergane botten. Wij roepen hun namen op de bodem van het ravijn.
Kijk vooruit. Volg je pad. Omarm het serene.
Is dat wat je voelt ook hetgeen je ziet?
Waar sta jij nu?
Vind je rust in de diepte van stilte.
Hoe dichtbij ben jij verwijderd van de realiteit?
Hoor jij het schreeuwend geluid?
Gehuil, geroep uit een dolend hoek?
Hoor je het geween van al dat geschrei?
Zie je de geschiedenis geschreven in nummers van onaantastbaar verleden?
Voel je de zweep die waart in hun brein?
In pijn van verdriet, zijn wij verspreid.
Onwetend, bang voor de splijt,
angst voor de bijl.
Het verleden was de fase van discussie en strijd.
Het heden de fase van visie en beleid.
Gemis sterkte ons menszijn.
Angst was niet meer innerlijke verdorvenheid.
Geloof, vermenigvuldigde hoop.
Wij huilen niet meer.
Onze tranen bemestten het overzeese meer.
Wij zijn wilskrachtig, wij zijn sterk.
Wij zijn machtig, wij hebben recht op zelfbeslissing.
Het is tenslotte ons lijf en lichaam.
Wij zijn de baas over eigen vracht.
Onze kansen geüpload, gedownload, gereload.
Ons kennis vergroot, toekomstbeeld verhoogd.
Ons nageslacht participeert aan de onderhandelingstafel zonder enige rafel.
De pijn uit slavernij, raakt verdoofd, gaat uiteindelijk dood.
In de galerij van ons zijn, heeft het spook ui
t ons verleden, een plekje gekregen
Die gestolen rijkdom willen wij niet kwijt.
Het is geschiedenis die ons nageslacht begeleidt en voorbereidt, naar een menswaardig, vredig toekomstige strijd.
Mijn diaspora familie, wijd verspreid!
Wij hebben geleerd uit het verleden.
Wij zijn voorbereid.
Ons toekomstbeeld is helder, wij zijn elkaars herders.
Wij kennen onze doelen, kennen onze waarden, weten wat wij willen.
Ons stem, is de Naam die betaamt.

Wij ontwikkelen, bundelen, begrijpen.
Waar u ook bent, waar uw navelstreng ook begraven is, iedereen telt.
Iedereen doet mee. Wij zijn één.
Daarom!
Laten wij elkaar op alle fronten, helpen te versterken, omhelzen, waarderen en respecteren.
Laten wij achter, naast of om de diasporatafel onze eenheid, verbondenheid en liefde uitstralen zichtbaar door onze menselijke daden.
Laten wij ons nalatenschap, bevrijdt van onverwerkte emoties, aan onze kinderen overdragen, onze kinderen van gisteren, vandaag en morgen. Laten wij hen niet opzadelen met de problemen en armoe van nu en toen. Het is een groot en nobel streven, maar laten wij hen tot wasdom brengen, met rijkdom en kennis voor een goede toekomst voor vandaag morgen en later.
Laat vrede en blijdschap ons omgeven mede door de vlam van de zwarte kaars, die dankzij onze innerlijke verworvenheid brandt voor elkander.
3.E voznan di nan nomber (Sirelda Jackson)4. Africa the road is clear
E voznan di nan nomber
Afrika, e kaminda ta habrí!
Afrika, mi ta na kas!
Tur bo descendientenan ta na kas!
Afrika, mi ta sklama ku boz haltu.
Sanger ta brota for di mi venenan.
Afrika, mi ta bo personifikashon.
Mi ta hóle bo sodor!
Merkansía hortá, ta loke mi ta nenga di tá.
Den e tera di mi antepasadonan Bida tabata bon.
Mi no tabata pober, mi tabata riku.
Mi tabata e simiya di entretenimiento.
Mi tabata e bandera.
Translation: Sirelda Jackson pag. 2
Kada homber tabata rey, kada muher tabata reyna.
E fantasmanan,tabatan sá di e maldad ku nan tabata representa
y ku nos a entrega.
Nan no tabata sá? Mentiranan! Mentiranan desenkadená!
Nan konsenshi tabata sábi?
Pasado konsientemente a ser lubidá o nan cerebro ta gastá?
Nan lo sabi kon pa komparti i kura recuerdonan?
Den recuerdo nos ta kòrda y konmemora e antepsadonan den diaspora ku ta
involuntariamente marká.
Mamanan, tatanan, ruman muhernan, ruman hombernan, tíonan y tanchinan
ku nan famía diaspora.
Translation: Sirelda Jackson pag. 3


Nos ta murmura nan nombernan den hundu di e kuebanan ku ta refleha e
huesonan dekaí.
Nos ta yama nan nombernan de profundidad di e abismo.
Wak pa dilanti. Brasa silencio.
Drenta den bo mes.
Loke bo ta sinti ta loke bo ta mira?
Unda bo ta awor!
Haña paz den e profundidad di silencio.
Kon serka bo ta di realidad?
Bo por tende e zonido di gritamento?
Yorando, yamando for di un skina falsu?
Bo por tende e yantonan di tur esnan gritando?
Bo ta mira historia skirbí manera unpasado abominabel?
Bo por sinti e zuíep ku ta resona den nan cerebro?
Translation: Sirelda Jackson pag. 4
Den e dolor di tristesa nos ta tur plamá for di
otro.
Ignorante, miédo di partishon, temor pa e zuíep.
E pasado tabata e escenario di discushon y lucha.
Presente, e fase di vishon y maneho.
E forza pèrdí di nos humanidad.
Temor no tabata deprivashon interno.
Fé ta multipliká speranza.
Nos no ta yora mas.
Nos lagrimanan a fertilizá e suela di laman
Nos ta poderoso, nos ta fuèrtè.
Nos ta poderoso, nos tin e derecho di auto- determinashon.
Pasobra ta nos kurpa.

Nos ta na mando di nos mes destino.
Oportunidadnan, subiendo y bahando, ta engrandese nos konosimiento y
futuro vishon.
Translation: Sirelda Jackson pag. 5
E dolor y pena di esklabitud ta bira agota y eventualmente lo muri.
Den galeria di nos ser, e fantasma di nos pasado a haña un lugar.
Nos no kièr pèrdè rikeza hortá.
Ta historia ta guia y prepara nos yiunan
pa ku un futuro lucha mas humano y pacifico.
Mi famía diaspora ku ta extensamente plamá.
Nos a siña di pasado.
Nos ta prepará.

Nos vishon pa futuro ta klá y raspá,
Nos ta e wardadornan, pastoreo di y pa otro.
Nos konose nos metanan, nos konose nos balornan y sabi kiko nos kièr.
Nos voznan ta e nomber ku ta kuadra.
Nos ta desaroya, uni y kompronde.
Translation: Sirelda Jackson pag. 6
Na unda ku bo por ta, unda bo lombrishi ta derá, tur hende ta konta.
Tur hende ta participá. Nos ta un.
Ta p’ esey nos mester yuda, fortificá, brasa, aprecia y
Respeta un y otro riba tur tereno.
Laga nos radia nos union, solidaridad y amor visiblemente den nos
akshonnan na e mesa di diaspora aki.
Laga nos transpasá nos legasía pa ku nos yiunan di ayera, di awe y di mayan,
liber di emoshonan no resolvi.
No laga nos pisa nan ku e problemanan y pobresa di ayera
Pero ku e rikeza di mayan, konocimiento y nan mes futuro desenonan.
Laga paz y alegría rondona nos pa medio di e bela pretu ku
nos a haña di nos lider spiritual
Africa, the road is clear!
Africa, I am home!
All of your descendants are home!
Africa, I am screaming aloud!
Screaming your name! your name!
Feel your bondage pain!
Blood is streaming out of my veins.
Africa, I am your embodiment.
I am feeling your spirit!
I am smelling your sweat!
 
Stolen merchandise,
That is what I refused to be.
In the land of my ancestors life was good.
I was not poor, I was rich.
I was the seed of amusement.
I was the banner.
Every man was king, every woman queen.
They, the ghosts, knew about the evil they wrought and that we yielded to.
Had they not know? Lies! Lies unleashed!
Did their conscience know?
Has the past consciously been forgotten or are their brain cells worn out?
Will they know how to share and heal memories?
In memory we remember and commemorate the involuntarily branded diaspora ancestors.
Mothers, fathers, sisters, brothers, uncles and aunts, with their diaspora relatives.
We are whispering their names in the depths of the caverns that reflect off the decayed bones.
We call their names at the bottom of the ravine.
 
Look ahead. Embrace silence.
Get inside yourself. Is what you feel what you see?
Where are you now!
Find peace in the depth of silence.
How close are you to reality?
Can you hear the sound of screaming?
Crying, calling from an errant corner?
Can you hear the weeping of all that screaming?
Do you see history written as an untouchable past?
Can you feel the whip that wafts in their brain?
 
 
In pain of sorrow, we are scattered.
Ignorant, afraid of the split, fear of the whip.
The past was the stage of discussion and struggle.
The present, the phase of vision and policy.
Lost strength of our humanity.
Fear was no more internal depravity.
Faith multiplied hope.
We do not cry anymore.
Our tears fertilized the sea bed.
We are powerful, we are strong.
We are powerful, we have the right to self-determination.
After all, it is our body.
We are in charge of our own destiny.
Opportunities uploaded, and downloaded, increases our knowledge and future vision.
The pain of slavery, becomes numb, eventually dies.
 
In the gallery of our being, the ghost of our past has been given a place.
We do not want to lose our stolen wealth.
It is history that guides and prepares our children, towards a humane, peaceful future struggle.
 
My diaspora family widely spread.
We have learned from the past.
We are prepared.
Our vision for the future is clear, we are each other’s shepherds.
We know our goals, know our values, and know what we want. Our voice is the name that befits.
We develop, bundle, and understand.
Wherever you are, wherever your umbilical cord is buried, everyone counts.
Everyone participates. We are one.
That is why, we must help, strengthen, embrace, appreciate and respect each other on all fronts.
Let us radiate our unity, solidarity and love visible in our human deeds around this diaspora table.
Let us hand over our legacy, freed from unresolved emotions, to our children, our children of yesterday, today and tomorrow.
Let us not burden them with the problems and poverty of yesterday, but with the wealth of tomorrow, knowledge and their own future wishes.
Let peace and joy surround us, tru the flame of the black candle, given to us by our spiritual leaders.
 
           ……………………………

5. MI KUMBAYEYE E SEKI6. DE GEEST VAN VERBONDENHEID
Mi kumbayeye seki,
Mi kumbayeye skreki
Mi kumbamofo steifi
Mi kumbabobi leigi,
Mi kumbat’tei ferleigi,
Ini spikri fu tapu ai,
pe sribiyeye e wiki,
pe fesi sori siki,
pe ai e draidrai,

pe b’bari no e pai,
pe taki na kwai,
pe lafu na paipai
Pe lobi ne sai.
Drape ini a dipi fu na kumbasiri,
Den oloisi tan tiri,
sosrefi den a l’lei di tyari bruya sa broko na tiri,
Mi syi alasortu fesi,
Mi syi, maron, mi syi karenjo, mi syi trio

mi firi fa anu e gagu
mi syi futu e brudu
mi syi trangabaka
e brudu den baka
mi syi brokobaka
na a fasi fa den waka
mi syi bere, e suku deibrede
Mindri a fisti wrokope,
di ben de den berpe
Mi yere den sten,
di den kari den Gadonen
Mi syusyu den nen
Ini a tiri fu na pen.
De geest van verbondenheid is opgerekt en opgewekt
De ingang voelt verstijfd,
Het vocht is gedroogd
De antenne oogt ongewoon.
In de spiegel van duisternis
Daar waar
Hun onderbewuste ontwaakt
Hun lichaam niet blaakt
Hun gezicht verkleurd
Zonlicht ogen besmeurd
waar geschreeuw niet fleurt
waar gepraat verraad
Daar waar gelach schaadt
waar liefde niet ontmaagd
Daar in de kern van hun navelzaad ,
Is hun tijd gestopt
Heeft de verwardheid van de leugen zich als waarheid ontpopt.
Ik zag verschillende gezichten
Ik zag marrons, abiyalas en vervreemden
Ik zag uitgestrekte trillende handen, met afgebeten randen
Ik zag bloedende voeten in de aarde wroeten
Ik zag bloedzuigende muggen op misvormde ruggen
Ik zag hongerige buiken, slepen met lege stenen waterkruiken
Te midden van al dat gedruis en gespuis
Zag ik hun laatste voorbestemd huis

Ik hoorde hun stem, toen zij riepen naar Hem
Ik neuriede hun naam in de stilte van het verderfelijk kwaad

lobi
10.

Tyar’pisi

1.Korkori mi
2. Yu
3. Yu switi sote
4. Je bent zo lekker
5.Lobi wan langa isrit'tei
6. De onbevlekte bosbes
7. Mijn Valentijn
8. Mijn nimmer aflatende Valentijn
9. Ooit heb ik van je gehouden

1. KORKORI MI2. YU
Korkori mi bikasi:
Ala fasfasi abi en fasi
Tan fasi mi fayafasi
Kroi mi lostu nanga koni
Opo mi tesi nanga bosi
Freiri mi buba nanga lobi
Fosi yu prani ini mi yu oni!
Yu e sai mi, mai mi, wai mi
Soso fu bai mi
Yu e krin mi, kanti mi, kori mi
Fu tai mi.
Yu e leki mi, tesi mi, oli mi
Fu moksi mi
Yu e spesrei mi, meti mi, pesi mi
Fu trubu mi
Yu e diki mi, sowtu mi, sreka mi
Fu mi nyan yu
Yu mi switi blaka-aipesi moks’aleisi

3. YU SWITI SOTE4. JIJ BENT ZO LEKKER
Yu mi switi mope,
Mi lobi yu du, nanga ala yu de
Spesrutu yu broko tapu sonde
Mi sa switi yu dineti
Soigi yu moi blaka grati sukruskrati neki
Tesi a watra fu yu sowtu sweti
Nanga furu lespeki!
Jij mijn rondgevormde exotische vrucht
Ik voel de trek ik voel de lust
Vooral als jij je openbaart
Aan die boom zo poedelnaakt
Vanavond ga ik van je omhulsel genieten
Met jouw vocht dat sijpelt tussen mijn tieten
Zal ik je pit voorzichtig breken tussen mijn kiezen
.
5. LOBI NA WAN LANGA ISRIT”TEI6. DE ONBEVLEKTE BOSBES
Lobi
na wan
langa Isri t’tei
a
sabi kori
nanga
l’lei
Te a tai yu
na en sei

Yu no e go nowansei!
Haar onbevlekte,
Zwart geel gekleurde bosbes
Passeerde
Gepassioneerd zijn trillende lippen
Tongstrelend,
Zonk die genadeloos weg
In het paradijs
Van haar begenadigde kruisbes!
7. MIJN VALENTIJN8. MIJN NIMMER AFLATENDE VALENTIJN
Weet je het nog mijn lief,
Het afgelopen jaar op die Valentijnsdag?
Toen ik hopeloos op jou had gewacht?
Ik heb je sindsdien niet meer gezien.
Ben jij mij vergeten misschien?
Net als het afgelopen jaar,
Zal ik op je wachten nacht aan nacht.
Ik weet dat jij dat ook verwacht
Laat mij vooral niet in mijn hempie staan
Want dan zal het lachen je vergaan!

Vrijend bespeelde jij mijn menselijk brein.
Ofschoon gescheiden van tafel en bed,
Hadden wij stiekem ons zinnelijke pret.
Nu de tafel is gebroken en het matras op het bed is ingezakt,
Moet ik bekennen, dit is het einde van ons flexcontract!
 
ValenTijn, dit was het laatste jaar,
Ik wacht niet meer, ik wil niet meer.
Herinner je nog die ene keer?
Toen ik hartstochtelijk op je had gewacht
De hele nacht aan jou had gedacht
Jij mij in mijn kloffie liet staan
Helemaal niet met mijn lot was begaan
Zelfs je hempie had je toen niet uitgedaan!
 
ValenTijn, de echte scheidingspapieren zijn ondertekend
Doch, jouw aanblik, zal ik nooit vergeten
Vooral die zachte vingers die mij streelden
Jouw ogen die mij teder aankeken
En ja dat kuiltje in je wang, dat was genot, genot pur sang!
 
ValenTijn, ik heb van je gehouden; zoals jij ruikt
Zoals jij bent, zoals jij doet, zoals jij groet, zoals jij kroelt
Zoals jij kust, met al je lust
Zoals jij eet, zoals jij streelt
Zoals je geeft, speelt en neemt.
Maar bovenal heb ik gehouden van je gevrij
Het genaakbaar vochtig gevrij in mijn ontbloot menselijk brein!

 
9. OOIT HEB IK VAN JE GEHOUDEN

Helaas, ik kan je niet meer vasthouden
Mijn armen zijn gekrompen
Mijn benen hebben het begeven
Jouw tekortkoming in mijn leven
Heeft ons uit elkaar gedreven
De pijn staat in mijn geheugen geschreven
Ons samenzijn hoort tot het verleden!
 
Ooit heb ik van je gehouden
Mijn ogen kunnen je niet meer zien
Jij hebt mij geraakt, diep in mijn ziel
Je bent uit mijn verschiet
Mijn handen voelen je niet
Jouw handelingen waren niet lief
Ons samenzijn was één en al verdriet!
 
Ooit heb ik van je gehouden
Jij bent afspraken niet nagekomen
Het leven met jou is voorbij
 Ik ga ervandoor
Jawel, je hebt me goed gehoord
Je hebt bij mij geen punten meer gescoord
Wel mij een gat in het hoofd geboord.
Ik ga ervandoor
Met echtscheiding ga ik meteen akkoord.

 
FIRI A PEN INI MIDE LIEFDESPIJN IN MIJ

Firi a pen ini mi,
Ini mi nangra, ini mi futu, ini mi kindi
Tapu mi borsu ini mi heri ati
Te mi e tnapu te mi e waka, te mi e lon, te mi sdon
Yu no kan syi, fa a pen, e dangra mi.
 
Teki a pen, teki a pen, teki a pen, teki en alaten
Fu mi tifi, fu mi niri, fu mi smeri
Fu mi anu fu mi tu bobi
Te mi e bosi, te mi e lobi, te mi e freiri
Te mi e geme, yu no kan syi, fa a pen, e beti ini mi.
 
Klari a pen, klari a pen, klari a pen
Kiri a pen ini mi
Fu mi baka, fu mi bere, fu mi kumba, fu mi buba
Fu mi yeye tu
Te mi e d’don, te mi e lafu, te mi e taki, te mi e krei
Yu sa syi fa a pen, ben krakti mi.
Firi a pen, teki a pen, klari a pen, kiri a pen ini mi.

 
Voel de pijn, voel de pijn, in mij
Door mijn afgezwakte stem
In mijn teennagels, handen, voeten en knieën
Op mijn borst, in mijn hele ziel,
Als ik sta loop, ren of zit, heeft de pijn mij in haar bezit
 
Verwijder de pijn, verwijder de pijn, bevrijdt mij van de pijn
Van mijn tanden, nieren, reuk, handen en borsten
Als ik zoen, liefheb of vrij
Als ik zucht is het niet te zien, hoe de pijn in mij bijt
 
Stop de pijn, stop  de pijn, stop de pijn in mij,
 Dood de pijn, in mijn rug, buik, navel huid, geest en bil
Als ik lig als, als ik lach , als ik praat, huil of snik
Zal je zien, de rekbaarheid van de pijn die ik beschik
 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s