A “puru kon” tori

10 januari 2021

Mi lespeki matibuku – kompe
Disi na wan pisi fu a “puru kon” tori. Ini a tori mi e suku fu prei nanga den wortu ‘puru’ nanga ‘kon’. A tori na wan l’lei. Tamara mi e go morofara.
Konkonkon, purupurupuru, langa kon, bifo mi priti en puru fu yu skin. Te mi priti en puru, yu sa go suku wansma di wani nai, tapu en puru. Mi no abi trobi efu tide yu no lobi a fasi fa mi e go spiti a tori kon. Yu kan puru w’wiri tapu yu fasi, mi e taki kon fa mi wani.
Sabi, mi ben lobi yu. A momenti di wi miti ini a kino, di un ai tuka, gi mi a ben de fofelobi. (fosfesi lobi: liefde op het eerste gezicht). Di yu waka, broko kon, a fasi fa yu dribi kon sdon langalanga na mi sei, mi firi wan safri switi es’esi kon. Yu bruya mi insei.
Mi no sabi fa a du kon, nomo wantenwanten, mi ben libi nanga na prakseri taki alasani di mi sa du, sa de gi mi nanga yu. Mi ben lobi yu moro leki Ingi lobi dran. Mi ben lobi fa yu ben switi mi kon. Fu hari mi kon, yu e tyari bromki kon. Tayfasidansi (sowl) nanga tap’ai un ben dansi den puru. Yu ben lobi te sma e luku kon yu sei, fa yu e seni en kon mi sei.
Di mi aksi yu efu na sofasi yu e seni en gi trawan, yu ben feni mi e taki kuterwals.
Yu aksi mi fa a du kon, mi ede e lusu dei na dei. Yu ben feni, sma e taki soso l’lei.
Mi no mu arki den. Den ede waiwai, na soso dyarusu. Den wani skrufu a lobi fu un puru.
A so yu ben wai puru ala den tori san mi e ferteri, leki l’lei.
Pe yu ben lobi a go kon, mi ben lobi a gro kon. Seti wan libi nanga yu sondro tumsi furu dyugudyaga. Langaten yu du leki safrip’pu, yu smuru a tru.
Ete, di sma ferteri fa mi kroi yu puru na wan uma anu, di mi ferteri yu, yu kisi dondon atibron. Mi kari yu na yu nen. Yu feti kon, fu ferteri, fa nowan uma abi a makti fu kroi yu. Nowan uma kan de yu basi. A pisten mi no sabi san na kroi. Misrefi no sabi pe yu feni den wortu, di yu b’bari puru, kba yu fringi den wortu kon fu puru a bita di e trobi yu.
Wansani du yu. Wansani seki yu.
Dorodoro mi taigi yu: ‘Te yu e nai, yu mu fiti’. Yu lobi a nai ete yu frigiti a fiti.
Frede taki yu ati sa tapu, mi suku fu tiri yu. Yu kibri yu fesi fu mi no syi fa yu ai e spiti watra. Yu figi, drei puru yu watr’ai.
Mi ati de na sari, ma mi no e aksi yu fu drai kon baka. A prakseri yu kan naki puru. Mi nanga yu no e fiti moro. Nanga ala mi don, mi go denki puru prakseri, fa un libi waka so frafra.
Yu tesi no lepi. Yu tiki no e swipi. Yu na berefuru. Yu na angriten stimofo sondro fesi.
Go pe yu gwenti e go fu dringi, nyan puru yu sari. Te fu kba yu sa go plasye pupe en puru. Ma mi no e bada, bika mi na uma. Prani ini yu yesi; “uma nabi fadon”. Yu no kan tiki, dipi, beri, skopu den warti puru.
Drei-ai brasa yu. Now di yu empi, priti a baka yu e kon begi mi fu nai. Di den knopo fu mi bruku broko yu feti lon kon luku, ete yu no iti den knopo kon. Mi kisi boskopu fu wan afkati. Yu wani mi tan yu uma.
Efu yu wani go poti yusrefi ini paiman, na yu sâk. Mi no e go bai, paiman fu afkati puru.
Te tamara…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s